اي وانويس، سال ۲۰۲۰ ؤ ماىˇ ۰۲ شي ايسه:دچينواچين

سمند

نسخهٔ LX

سمند نام ایتا اۊتۊل جه ایرانˇ چاکۊده‌ئان ایسه. أ اۊتۊل سال ۱۳۸۱ مئن توسط ایران خودرو صنعتي جرگه تولید ؤ به جؤز ایران به باخي کشورانم صادر بۊبؤسته. سمند هسأ به چن ته مودیل عرضه به. سمند فارسي زِوان مئن به معني (اسب مایل به زرد) ایسه. سمندˇ ماتۊر ؤ پلت فرم، ایتأ فرانسوی شرکتˇ طراحي ايسه ؤ اۊنˇ قالبان ایتأ ژاپني شرکت ؤ اۊنˇ خط تولید طراحي‌ئَم ایتا کره‌اي شرکت انجام بدا.سمند قرار بۊ پیکان جایگزین ببه کي با توجه به اۊنˇ طراحي هزینه و بۊجؤرتر بؤستن اۊنه نهایي قیمت نسبت به پیکان، أ اتفاق دنکفته.بعد أن کي اۊتۊل چاکۊني صنعت کشور کره مئن کي تقریباً همزمات با ایران شروع به فعالیت بۊکۊده بۊ رشد بۊکۊده، تقاضایان طراحي ؤ چاکۊدن ایتأ ايراني ؤ ملي اۊتۊل واسي مردۊم مئن ويشتره بؤست ؤ اوّل بار رِه سال ۱۳۷۴ مئن أ پۊرۊجه شرۊع بۊبؤسته.

سختي پلت فرمˇ طراحي واسي، ایران خودرو تصمیم بیگیته کي هو پلت فرم پژؤ ۴۰۵، پژؤ فرانسه جا بیهینِه. همزمات با أ پۊرۊجه، شرکت "فرست اتومیتو" اینگیلیس، ایتأ اۊتۊلˇ اولیه نمۊنه‌یه پژو ۴۰۵ شاسي ؤ قوای محرکه رۊ طراحي بۊکۊده کي قرار بۊ ایتَأ تایواني شرکتˇ مِئَن چاکۊده بِبِه کي أ اتفاق دنکفته ؤ اۊ تایواني شرکت ورشکستَأ بؤستِه. هأنه واسي ایران اۊنˇ طرح فرست اتومیتوˇ شرکت جه بيهه اما چؤن أ شرکت اۊنˇ طراحیه خؤب أنجام نَدَأبۊ ؤ ایران خودرو بفهمسته بۊ کي اۊنˇ اصلاح هم أ شرکتˇ کار نیئِه، اۊ طرح باورده ایران ؤ دانشگاهان امیرکبیر ؤ صنعتی شریفˇ فارغ التحصيلان کمک أمرأ، أ ملي اۊتۊلˇ طراحیه خارجي مشاوران کمک أمرأ شرۊع بۊکۊده.آخر پسي سال ۱۳۸۱ مِئَن، سمند توسط ایرانˇ ریئیس جمهۊر کي اۊ زمات سید محمد خاتمی بۊ رۊنمایی بۊبؤسته.

مدلان:

سمند EL

سمند EL بعد عرضه بؤستن مدل LX، اول به صۊرت تاکسی ؤ آپشنان کمتر أمرأ چاکۊده بؤستی. اما سال ۱۳۸۸ مئن ایران خودرو به أ فکر دکفت کي اۊنه عمۊم مردۊم ره چاکۊنه البته أ طرح جه استقبال نۊبؤسته ؤ آخر پسي سمند SE أ مدلˇ جایگزین بۊبؤسته.

سمند LX

سمند ال‌ایکس ایتَأ ديگر اۊتۊل جه سمند خانواده ایسه کي معمۊلي سمندˇ ارتقا بيافته مدل ایسه. سال ۱۳۸۳ مئن تولید ؤ جه سال ۱۳۸۹ سیستم عیب‌یاب خودکار أمرأ به بازار عرضه بۊبؤسته. ایران خودرو مدعي ایسه کي سمند ال‌ایکسˇ فرمان‌پذیري قدرت پۊر عالي ايسه ؤ جه نکات مهم سمند ال ایکسˇ طراحي مِئَن به اۊنˇ ایمني ایشاره کۊنِه. هَسَأ سمند ال ايکس، ef7 ماتۊر أمرأ هم چاکۊده به. جه آپشنان ويشتري کي ال ايکسˇ مدل نسبت به معمۊلي سمند دره شأ به ضد قفلˇ ترمز، کيسه هوا، آلؤمينيۊمي رينگ، دۊ ته برقي صندلي جلؤ، دنده عقبˇ هشداري سنسؤر ؤ عقبي صۊندؤق الکتريکي ايشاره گۊدن کي دندهٔ دستی، ۵دنده گيرباکس أمرأ هم هر دۊ ته مدل مِئن مۊشترک ایسه.

سمند ساحلي

سمند ساحلی اوّلي ؤ آخري کانسپت یا مفهۊمي اۊتۊل ایرانˇ اۊتۊل چاکۊني صنعت مئن ايسه کي هئچ مؤقع هم تؤلید انبۊ نۊبؤسته. أ اۊتۊل کۊپه بۊ ؤ اۊنˇ سقف هم به صۊرت کرۊک چاکۊده بۊبؤسته....دۊمباله

گتˇولگˇ مئنˇ دؤجئه وانویسؤندچينواچين

أمه هسا سالˇ ۲۰۲۰ ؤ ماىˇ ۰۲ میان ایسأىم. ۲۰۲۰


۲۰۲۰
ما وانويس
۱ آمریکا داخلی جنگ
۲ سمند
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۲۰۱۹
ما وانويس
۱ ماگو ده اوز
۲ اطلاعاتي سيستم
۳ ورگ
۴ حسن ضیاظریفی
۵ گئؤرگ کريستؤف ليشتئنبئرگ
۶ گیلˇمردی کوشتی
۷ نيؤيؤرک
۸ پامادور
۹ چرنؤبيلˇ کأرسنه
۱۰ لىلا خالئد
۱۱ کیانۋ ریوز
۱۲ تام هاردي
۲۰۱۸
ما وانويس
۱ مصطفی رحيمپۊر
۲ محمد معين
۳ کونوس
۴ شىون فؤمني
۵ پیکان
۶ ملوانˇ أنزلىˇ فۊتبالي باشگاه
۷ گیک
۸ اسنۊکر
۹ تاكدا كوگا
۱۰ گل آقا
۱۱ مکزیک
۱۲ ميرزا کۊچي خان


۲۰۱۷
ما وانويس
۱ -
۲ -
۳ گيلکي ميزقؤن
۴ تراپيست-۱
۵ کوردستانˇ کارگرؤنˇ حئزب
۶ فمنيسم
۷ خؤنه
۸ آندري تارکؤفسکي
۹ ايمىل
۱۰ چانچۊ
۱۱ فريدۊن پۊررضا
۱۲ پينک فلؤيد


۲۰۱۶
ما وانويس
۱ جهاني وب
۲ گيلکي
۳ داماشˇ گيلانˇ ورزشي باشگاه
۴ أبۊ نصر محمد فارابي
۵ حوسئن محجوبی
۶ عزيز ؤ نگار
۷ هونر
۸ فردریش هاؤک
۹ هانس کريستين أندرسؤن
۱۰ کامپيۊتري سؤني
۱۱ دىتابىس
۱۲ فئؤدؤر داستایفسکي


۲۰۱۵
ما وانويس
۱ غریب‌شا
۲ ترؤل
۳ محمود بهزاد
۴ داریوش سوم
۵ سامورایی
۶ رؤژاوا
۷ ىۊليسيس گرانت
۸ آمریکا ؤ مکزیکˇ جنگ
۹ کورقوقو
۱۰ فاىرفاکس
۱۱ اطلاعاتˇ تکنؤلؤژي
۱۲ کامپيۊتري لابدؤن


۲۰۱۴
ما وانيويس
۱ سؤرنا
۲ -
۳ -
۴ کارکیا
۵ مأمد امینی لاهیجی
۶ -
۷ یامازاکی جنگ
۸ رابينو
۹ یولیسیس گرانت
۱۰ -
۱۱ میرزا حوسئن خان کسمایی
۱۲ احمد عاشورپور
۲۰۱۳
ما وانويس
۳ سؤرنا
۴ کورقوقو
۵ شيكاگو ۱۹۳۰
۶ اؤدا نؤبوناگا
۷ یامازاکی جنگ
۸ رابینؤ
۹ ىۊليسيس گرانت
۱۰ بلأک سبأث
۱۱ غریب‌شا
۱۲ آبراهام لینکؤن