اي وانويس، سال ۲۰۱۸ ؤ ماىˇ ۰۲ شي ايسه:دچينواچين

محمد معين

دوکتر معین قبر

دوکتور ممدˇ معین ۹ اردیبهشتˇ ۱۲۹۷ رشت مین ایته خانوادیه روحانی جا به دونیا بومو . اون كه‌ خو خانواده‌ اولی زای بو اونˇ بابا بوزورگ - شيخ‌ ممد تقيی معين‌ العلما- "محمد" ایسمˇ اونه رو بنا . اونˇ پئر شيخ‌ ابوالقاسم،‌ علوم‌دينی طلبه‌ بو . ممد به فاصلیˇ پنج‌ روز خو پئر و مارا‌ جی دست بدا. و بعد اوشانˇ مرگ ، اونˇ تربيت‌ و مراقبتا اونˇ بابا بوزرگ ، معين‌ العلما گردن بیگیفته ‌.

بعدˇ ان که مكتبخانان به‌ مدرسان ایمروجی تبدیل ببستده ، ممدا کلاس سوم ابتدایی مئن قوبول بوگودده و سال‌ˇ 1304 ه.ش‌ موفق‌ ببسته خو مدرک قبولیه پایان ابتدایی دوریا فیگیره و ایدامیه درس خواندن واسی تئران بوشو. بعدˇ ان که واردˇ تئران ببو مدرسیه دارالفنون مئن تو دوریه ادبی ایسم نیویسی بوگوده و سال‌ˇ 1310 ه.ش‌ دوم‌ متوسطه‌ دوریا تومانا گوده و بتانسته خو مدرک ا دوریا هم فیگیره و بعدˇ اون تئرانˇ‌ مدرسیه‌ عالی‌ دارالمعلمين‌ ، شوبیه‌ فلسفه‌ و ادبيات‌ مئن ایسم نیویسی بوگوده و همش جه شاگردانˇ مومتاز به حیساب امویی . ا مودتˇ مئن اون به حدی فرانسه زوانا یاد بیگیفته بو كه‌ اوستادان فرانسوی ورجه درباریه "لرد بايرون‌" شاعر مشهورˇ اینگليسی سخنرانی بوگوده و اونˇ تسلط بون به فرانسه زوان باعثˇ تعجبˇ دیگران ببو.

اون خردادˇ 1313 ه.ش‌ با نیویشتن ایته رساله به‌ فرانسه ‌زوان‌ با موضوع‌ شعر "لوكنت‌ دوليل‌ و مكتب‌ پارناس‌" موفق‌ ببسته ادبيات‌ و فلسفه ليسانسا با نمریه‌ مومتاز فیگیره. اون بعدˇ ایته تحقیقی رساله درباریه "خواجه‌ حافظ‌ شيرين‌ سخن‌" بینیویشت و ایضافه بر ا دوتا كیتاب‌ "روان‌شناسیˇ تربيتی‌" و "ايران‌ از آغاز تا اسلام‌" اینگیلیسی به فارسی جا ترجمه بوگوده.و سالˇ‌ 1318 به‌ سمت‌ معاونت‌ ایداریه‌ دانشسراهان مقدماتی‌ و دانش‌ سرايی عالی دبيری‌ منصوب‌ ببسته....دۊمباله

گتˇولگˇ مئنˇ دؤجئه وانویسؤندچينواچين

أمه هسا سالˇ ۲۰۱۸ ؤ ماىˇ ۰۲ میان ایسأىم. ۲۰۱۸

۲۰۱۸
ما وانويس
۱ مصطفی رحيمپۊر
۲ آنتؤن چخؤف
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲


۲۰۱۷
ما وانويس
۱ -
۲ -
۳ گيلکي ميزقؤن
۴ تراپيست-۱
۵ کوردستانˇ کارگرؤنˇ حئزب
۶ فمنيسم
۷ خؤنه
۸ آندري تارکؤفسکي
۹ ايمىل
۱۰ چانچۊ
۱۱ فريدۊن پۊررضا
۱۲ پينک فلؤيد


۲۰۱۶
ما وانويس
۱ جهاني وب
۲ گيلکي
۳ داماشˇ گيلانˇ ورزشی باشگا
۴ أبۊ نصر محمد فارابي
۵ حوسئن محجوبی
۶ عزيز ؤ نگار
۷ هونر
۸ فردریش هاؤک
۹ هانس کريستيٚن أندرسؤن
۱۰ کامپيۊتري سؤني
۱۱ دىتابىس
۱۲ فئؤدؤر داستایفسکي


۲۰۱۵
ما وانويس
۱ غریب‌شا
۲ ترؤل
۳ محمود بهزاد
۴ داریوش سوم
۵ سامورایی
۶ رؤژاوا
۷ ىۊليسيس گرانت
۸ آمریکا ؤ مکزیکˇ جنگ
۹ کورقوقو
۱۰ فاىرفاکس
۱۱ اطلاعاتˇ تکنؤلؤژي
۱۲ کامپيۊتري لابدؤن


۲۰۱۴
ما وانيويس
۱ سؤرنا
۲ -
۳ -
۴ کارکیا
۵ مأمد امینی لاهیجی
۶ -
۷ یامازاکی جنگ
۸ رابينو
۹ یولیسیس گرانت
۱۰ -
۱۱ میرزا حوسئن خان کسمایی
۱۲ احمد عاشورپور
۲۰۱۳
ما وانويس
۳ سؤرنا
۴ کورقوقو
۵ شيكاگو ۱۹۳۰
۶ اؤدا نؤبوناگا
۷ یامازاکی جنگ
۸ رابینؤ
۹ ىۊليسيس گرانت
۱۰ بلأک سبأث
۱۱ غریب‌شا
۱۲ آبراهام لینکؤن