اي وانويس، سال ۲۰۱۷ ؤ ماىˇ ۱۰ شي ايسه:دچينواچين

چانچۊ

چانچۊ ىا چؤنچۊ ىا چؤنپاىه (لنگرۊدˇ مئن) ىک جۊر أبزاره کي آدم اۊنأ جي بار ببر-أور کؤنه. چانچۊ، ىکته درازˇ چۊبه کي تقريباًدؤ ؤ نيم متر اينˇ درازئه ؤ لئه دار ؤ آزاردارˇ چۊبأ جي تاشنن ؤ صاف ؤ برراق کؤنن ؤ اينˇ دۊ سر لپۊر (برجستگي) دأنه ؤ اي لپۊرؤن سربجؤرن. اي لپۊره گأبئلأگأبؤ دۊخؤنن. قديم چانچؤ جنگل نيشين ننججارؤن چاگۊدن ؤ اۊ ديکؤنؤني کي اۊشؤنˇ مئن چۊبي بزارؤن (چۊبي قاشۊک ؤ کتره ؤ کتله ؤ لاک ؤ پارۊ ؤ... فۊرتن، چانچۊ ني فۊرتن. زيبيلˇ دسته' چانچۊ دۊ ته سرأ جي واگرنئنن ؤ گأبئلأگأبؤ ونألنه کي زيبيلˇ دسته ليسکأخؤره ؤ چانچۊأ جي سيوا بۊبۊن ؤ بککئه. ىک جۊر دئه چانچۊ دأنيم کي بيجارˇ جي بجه جابجا گۊدن ئبه کاراىته بنأبۊ ؤ اينه لؤچۊ (لۊچۊ) ىا لؤپاىه (لبپاىه) دۊخؤندن. (گيلکي مئن هر ىه پاره چۊبه گۊنن پاىه) لؤچۊ چانچۊ مۊسؤنه ولي اينˇ دۊ ته سر تيج ؤ اىجين-اىجينه. اي تيج ؤ اىجين-اىجين سرؤن، برنج درزؤنˇ مئن شۊ ؤ ايتؤ بجؤنه بيجارأ جي بردن کندۊج.

ىک جۊرأ ني دأنيم کي اينˇ نؤم ايسه زبيلپاىه کي ىکته زبيل ىا زبيلکه' وأرگنئنن ىکته پاىه' کي اي پاىه' کۊلاکت دۊخؤنن ؤ باره نئنن زبيلˇ مئن ؤ کۊلاکت پاىه' زبيلˇ دسته مئنأ جي رد کؤنن ؤ نئنن کۊلˇ سر. اي ابزار دهاتؤنˇ مئن پۊر کاراىته بنأبۊ ؤ هنۊزم بنه. گالشؤنˇ أبزار کي ايشؤنˇ بار ماستˇ گۊله ؤ زۊغال بار بۊ، کچيک دأشتن؛ کچيک ىا کأچيک، ىکته چۊبه دۊخالنگˇ مۊسؤن هفتي کي ىکته اينˇ خال تقريباً ىک متره...دۊمباله

گتˇولگˇ مئنˇ دؤجئه وانویسؤندچينواچين

أمه هسا سالˇ ۲۰۱۷ ؤ ماىˇ ۱۰ میان ایسأىم.


۲۰۱۷
ما وانويس
۱ -
۲ -
۳ گيلکي ميزقؤن
۴ تراپيست-۱
۵ کوردستانˇ کارگرؤنˇ حئزب
۶ فمنيسم
۷ خؤنه
۸ آندري تارکؤفسکي
۹ ايمىل
۱۰ چانچۊ
۱۱ ؟؟؟
۱۲ ؟؟؟


۲۰۱۶
ما وانويس
۱ جهاني وب
۲ گيلکي
۳ داماشˇ گيلانˇ ورزشی باشگا
۴ أبۊ نصر محمد فارابي
۵ حوسئن محجوبی
۶ عزيز ؤ نگار
۷ هونر
۸ فردریش هاؤک
۹ هانس کريستيٚن أندرسؤن
۱۰ کامپيۊتري سؤني
۱۱ دىتابىس
۱۲ فئؤدؤر داستایفسکي


۲۰۱۵
ما وانويس
۱ غریب‌شا
۲ ترؤل
۳ محمود بهزاد
۴ داریوش سوم
۵ سامورایی
۶ رؤژاوا
۷ ىۊليسيس گرانت
۸ آمریکا ؤ مکزیکˇ جنگ
۹ کورقوقو
۱۰ فاىرفاکس
۱۱ اطلاعاتˇ تکنؤلؤژي
۱۲ کامپيۊتري لابدؤن


۲۰۱۴
ما وانيويس
۱ سؤرنا
۲ -
۳ -
۴ کارکیا
۵ مأمد امینی لاهیجی
۶ -
۷ یامازاکی جنگ
۸ رابينو
۹ یولیسیس گرانت
۱۰ -
۱۱ میرزا حوسئن خان کسمایی
۱۲ احمد عاشورپور
۲۰۱۳
ما وانويس
۳ سؤرنا
۴ کورقوقو
۵ شيكاگو ۱۹۳۰
۶ اؤدا نؤبوناگا
۷ یامازاکی جنگ
۸ رابینؤ
۹ ىۊليسيس گرانت
۱۰ بلأک سبأث
۱۱ غریب‌شا
۱۲ آبراهام لینکؤن