اي وانويس، سال ۲۰۲۰ ؤ ماىˇ ۱۱ شي ايسه:دچينواچين

آماردیون

مارلیکه نماده مئن بازسازی ببوسته

آماردیون یه تا مستقل قوم بان که سفیدرود ورجه زندگی کوردنه. ایشون جنگو بان و آریایی. شایددیلمیونا بشای اوشونه اولاد بدونیم. آماردیون قومی بون که سفیدرود ورجه (یا هو آماردوس بقول یونانیون) زندگی گودن و خود واژه گیله مرد که به ساکنین بومی استان گیلان اطلاق بونه ترکیبی از گیل و آمارد ایسه یعنی در واقع گیلانیان گیل و آماردیون وچه کان محسوب بونن.

عتیقه مارلیک هم (آمارد + لیک) به معنی مکان آمارد ایسه. دیاکونف ( روسی مستشرق) سفیدرود قدیمی ناما " آمرد" یا " آمردوس " بنوشته.

گیلان دوران قبل تارئخ مئندچينواچين

سنگ دوره

تا قبل باستان شناسان کاووشان علمی گیلان خاک مئن ، دانستن گیلان تاریخ جا محدودا بوستی به نیویشتان یونانن ، ایرانن . که او نیویشتان مئن پیشینیه ا سرزمین محدودا بوستی به دوهیزار تا دو هیزارو پونصد سال پیش . اما ا صد سال مئن ، ایران باستان شناسان و هتویی خارجی باستانشناسان گیلان موختلف جیگانه واکاوی بوگودده و کلی آثار با ارزش و شیگفت انگیز جی گیلان ساکنان اولیه پیدا گودده. ا آثار به عونوان ایته مدرک قوی و موعتبر و موستند ، پیشینیه تارئخیه ا سرزمینا خیلی دورتر جی او چیزی که فکر گودیدی نیشان دهه . جی همیه اشان که بوگذریم ا اسناد نیشان دهه که گیلان خیلی قبل تر جی ورود آریایین دارای ایته تمدن و فرهنگی درخشان بو.

تارئخ دانان ، دوران قبل تاریخا بر اساس انسان فعالیتان چاگودن ازارا واسی ، به دو تا دوریه عصر سنگ و عصر فلز تقسیما کونیدی. باستان شناسان اگر چی درباریه زندگیه آدمان گیلان سرزمین مئن قبل تاریخ شکی نداریدی ولی درباریه اون که اوشان چطوری وارد ا سرزمین ببوستیدی ، و اوشان نحویه زندگی چطوری بو جای سئوالان و پورسشان زیادی نهه. باستان شناسان خوشان کاووشانه مئن به آثار کمی جی سنگ دوره بر بخوردیدی ویشتر لوازم پیدا ببوسته گیلان سرزمین مئن مربوط به ، به فلز دوران ( ویشتر از آهن دوران) . با همیه ا اوضاع و احوال بر اثر آثار و چیزهایی که وجود داره جا پای حضور اینسان گیلان مئنا شا جی سنگ دوران دونبالا گودن.

باستان شناسان اعتقاد داریدی عصر سنگ مئن ، دریای کاسپین نواحی جنوبی مئن ، حیوانانی چون : گاب ، گوسفند ، بز ،خوک ، آهو ، غزال ، خر وحشی ، شاق شاقی و صدف شکار بستدی بعدنان جی 1000 سال قبل علاوه بر ا حیوانان ماهیان و پرندان هم به غذای اینسان ایضافا بوستده. جی بین باستان شناسان ایرانی - ژاپونی کشفیان شا به کشفی که دو تا محوطه مئن مربوط به 10 تا 16 هیزار سال قبل میلاد ناحیه آمارلو مئن (روستای خل وشت و اسکابن) یاد گودن.

فلز دوره

با گوذشت هیزاران سال جی سکونت ایسان سرزمین گیلان مئن ، کم کم مردمان ا ناحیه وارد عصر فلز ببوستده . آثار و شواهد زیادی از انسانهای دوران عصر فلز گیلان مئن پیدا ببوسته . ا آثار بیشتر موتعلق به آهین دوره ایسئده . ایتفاقا هه دوریه که نیشان دهه گیلانن قبل ورود آریاین به ایران فلات ، دارای فرهنگ و تمدن بالایی بون .

باستانشناسان خوشانه کاووشانه دورون ، گیلان مناطق موختلف مئن مثل : تالش ، رودبار و دیلمان مئن چیزان فراوانی مانند سفالی ظرفان انواع ظرفان سنگی و مفرغی انواع و اقسام سلاحان مانند کارد ، خنجر ، گرز و پیکان و کلی وسایل خانه و حتی سوزن کشف بوگودده. که بعضیشان ماله 2000 سال قبل میلاد ایسئده...دۊمباله

گتˇولگˇ مئنˇ دؤجئه وانویسؤندچينواچين

أمه هسا سالˇ ۲۰۲۰ ؤ ماىˇ ۱۱ میان ایسأىم. ۲۰۲۰


۲۰۲۰
ما وانويس
۱ آمریکا داخلی جنگ
۲ سمند
۳ کؤرؤنا ويرۊس
۴ کولی خوره
۵ عبدالله اۊجالان
۶ اودا كوگا
۷ مدرسهٔ عالي مديريت لاهيجان
۸ مارگؤ رابي
۹ هشتپر
۱۰ دۊرگ
۱۱ آمارد
۱۲
۲۰۱۹
ما وانويس
۱ ماگو ده اوز
۲ اطلاعاتي سيستم
۳ ورگ
۴ حسن ضیاظریفی
۵ گئؤرگ کريستؤف ليشتئنبئرگ
۶ گیلˇمردی کوشتی
۷ نيؤيؤرک
۸ پامادور
۹ چرنؤبيلˇ کأرسنه
۱۰ لىلا خالئد
۱۱ کیانۋ ریوز
۱۲ تام هاردي
۲۰۱۸
ما وانويس
۱ مصطفی رحيمپۊر
۲ محمد معين
۳ کونوس
۴ شىون فؤمني
۵ پیکان
۶ ملوانˇ أنزلىˇ فۊتبالي باشگاه
۷ گیک
۸ اسنۊکر
۹ تاكدا كوگا
۱۰ گل آقا
۱۱ مکزیک
۱۲ ميرزا کۊچي خان


۲۰۱۷
ما وانويس
۱ -
۲ -
۳ گيلکي ميزقؤن
۴ تراپيست-۱
۵ کوردستانˇ کارگرؤنˇ حئزب
۶ فمنيسم
۷ خؤنه
۸ آندري تارکؤفسکي
۹ ايمىل
۱۰ چانچۊ
۱۱ فريدۊن پۊررضا
۱۲ پينک فلؤيد


۲۰۱۶
ما وانويس
۱ جهاني وب
۲ گيلکي
۳ داماشˇ گيلانˇ ورزشي باشگاه
۴ أبۊ نصر محمد فارابي
۵ حوسئن محجوبی
۶ عزيز ؤ نگار
۷ هونر
۸ فردریش هاؤک
۹ هانس کريستين أندرسؤن
۱۰ کامپيۊتري سؤني
۱۱ دىتابىس
۱۲ فئؤدؤر داستایفسکي


۲۰۱۵
ما وانويس
۱ غریب‌شا
۲ ترؤل
۳ محمود بهزاد
۴ داریوش سوم
۵ سامورایی
۶ رؤژاوا
۷ ىۊليسيس گرانت
۸ آمریکا ؤ مکزیکˇ جنگ
۹ کورقوقو
۱۰ فاىرفاکس
۱۱ اطلاعاتˇ تکنؤلؤژي
۱۲ کامپيۊتري لابدؤن


۲۰۱۴
ما وانيويس
۱ سؤرنا
۲ -
۳ -
۴ کارکیا
۵ مأمد امینی لاهیجی
۶ -
۷ یامازاکی جنگ
۸ رابينو
۹ یولیسیس گرانت
۱۰ -
۱۱ میرزا حوسئن خان کسمایی
۱۲ احمد عاشورپور
۲۰۱۳
ما وانويس
۳ سؤرنا
۴ کورقوقو
۵ شيكاگو ۱۹۳۰
۶ اؤدا نؤبوناگا
۷ یامازاکی جنگ
۸ رابینؤ
۹ ىۊليسيس گرانت
۱۰ بلأک سبأث
۱۱ غریب‌شا
۱۲ آبراهام لینکؤن