فنلاندي زوان

فنلاندي ، فنلاند ٚ رسمی زوان ایسه کی تا حدود پینج میلیون کس ، ای زوان مره گب زنید. ویشتر فنلاندˇ جمعیت ، فنلاندی اوشانه ماری زوان ایسه. سوئد ، نروژ ،  آمریکا ، رۊسيه ، کانادا و إستونی مئن نی ایتا کوچی اقلیت ایسید کی فنلاندی گب زنیدی.  

فنلاندی ایتا جه اۊرۊپا ایجایی سازمانˇ رسمی زوانان ایسه. فنلاندی زوان ریشه و بن جه هیندو و اۊرۊپایی زوانان ˇ جرگه نیه.  فنلاندی ، إستونی زوان مره همساده ایسه و  ایتا خال جه فینو – اوگریک زوانˇ  کوگا ، جه اورال – آلتایی زوان جرگه ایسه. اما سوئدی زوان و باخی ژرمنی زوانان پور تاثیر فنلاندی زوان رو دشتید و پور واژگان جه ای چندته زوان فنلادی مئن وارد بوبوستید.[۱][۲]


باخی فنلاندی واژگان واگردانویرایش

رچ گیلکی تلفظ فنلاندي
۱ سلام هی Hei
۲ خوب ایسی؟ میتَ کوولوو ?Mitä kuuluu
۳ خودافظ نَکِمین Näkemiin
۴ بعد تره دینم نه دَن Nähdään
۵ ایپچه بئس پئنی هکتی Pieni hetki
۶ روج پَی وَ Päivä
۷ شب یو
۸ وارش سادِ Sade
۹ آفتاو آورینکو Aurinko
۱۰ دیم کاسووت Kasvot
۱۱ چوم سیل مَ silmä
۱۲ پیله ایسو Iso
۱۳ کوچی وَهَن Vähän

سربسویرایش

  1. languages of finland
  2. finnish