ادوارد تۊماس هاردي (اينگيليسي زوؤن أجي: Edward Thomas Hardy؛ ۱۵ سپتامبر ۱۹۷۷) ايتأ اينگيليسي بازيگر ايسه کي زمينه‌ئان سينما ؤ تئاتر دۊرۊن فعاليت کۊنه. تام هاردي بازيگري أنˇ شين ويشتر بازي کۊدن فلمان لاک، مۊوارز، أفسانه، برانسؤن، کندۊ، دانکرک، واگردسته، تۊرˇ مکس: خشمˇ جاده، تاريکي شوالیه ويريزه، تلقین ؤ ونؤم مئن معرۊف ايسه.

تام هاردي
Tom Hardy by Gage Skidmore.jpg
تام هاردي، سأن ديگؤ، ونؤمˇ فلمˇ اکران مئن
Born ادوارد تۊماس هاردي
۱۵ سپتامبر ۱۹۷۷
هأمرسميت، لندن، اينگيليس
Residence لندن، اينگيليس
Occupation بازيگر، تهیه بۊکۊنکس، مدل
Years active ۲۰۰۱-هسأ
Spouse(s)

سارا وارد (۱۹۹۹-۲۰۰۴)

شارلوت رایلی (۲۰۱۴-هسأ)
Children ۳
Parent(s) چپس هاردي، أني برت

زيوشˇ أوائلدچينواچين

ادوارد تۊماس تام هاردي،[۱] ۱۵ سپتامبر ۱۹۷۷[۲] هأمرسميت لندن دۊرۊن[۳] به دۊنیا بامؤ ؤ أني برت ؤ چپس هاردي تک زاک ايسه.[۴][۵][۶] اۊنˇ مار نقاش ؤ جه ايرلندي نژاد ايسه ؤ اۊنˇ پئر رمان ؤ کمدي نيويسه ؤ اينگيليس شين ايسه.[۷] تام هاردي خؤ ابتدائي تحصيله لندن دۊرۊن تۊمامه گۊده ؤ خۊ بازيگري مدرک جه "لندنˇ دراما کالج" فيگيته.[۸][۹] تام هاردي "گري الدمن" خۊ قهرمان معرفي بۊگۊده ؤ گه کي خۊ بازيگري دۊرۊن هم اۊنه جه الگؤ اۊساده.[۱۰][۱۱]

هۊنري زيوشدچينواچين

۱۹۹۸-۲۰۱۰دچينواچين

تام هاردي ۱۹۹۸ˇ سپتامبر ما دۊرۊن به لندنˇ دراما مرکز بۊشؤ ؤ آنتوني هاپکينزˇ شاگرد بۊبؤسته ؤ أ آکادمي دۊرۊن، بازيگري رشته مئن تحصيل بۊگۊده ؤ بازيگري متؤدان بامۊخته. تام هاردي خۊ أولي مؤفقيت زماتي بدست باورده کي ايتأ تيلويزيؤني رقابتˇ دۊرۊن بخترين سۊپر مدلˇ جائزه بۊبؤرده.[۱۲] سال بعد (۲۰۰۰) هاردي بتانسته "جان جانؤوک"ˇ نقش أمرأ "براران جرگه" دۊرۊن کي ايتأ کۊچي سرىال استيون اسپيلبرگˇ کارگرداني أمرأ ايسه بازي بۊکۊنه.[۱۳] تام هاردي خۊ آکادمي تحصيله نصفه ولأ کۊده تا بتانه أ سرىال فلم اۊساني سر حضۊر بدأره. أ سرىال کي اۊنه ژانر دۊوؤمي جهاني جنگ ايسه باعث بۊبؤسته کي هاردي ويشتر بيده ببه ؤ هۊ سال دۊرۊن ايتأ ده جنگي فلم دۊرۊن کي اۊن نام "سیا آله کفتن"، ريدلي اسکاتˇ کارگرداني أمرأ ايسه بازي بۊگۊده.

تام هاردي سال ۲۰۰۲، "نمسيس" دۊرۊن کي ايتأ فلم جه سري "استار ترک" ايسه بازي بۊکۊده. أ فلم با أن کي جه لحاظ فرۊش مؤفق نۊبۊ ولي پۊر مثبتˇ نظر دریافت بۊگۊده ؤ تام هاردي بازي مؤرد توجه قرار بيگيته.[۱۴] هاردي سال ۲۰۰۳ˇ دۊرۊن چار ته فلم مئن نقش دأشتی ؤ ۲۰۰۴، لایه‌ئي کىکˇ دۊرۊن بازي بۊگۊده.

سال ۲۰۰۳ تام هاردي "عربستان دۊرۊن آمان شاه بيمي" تئاترˇ دۊرۊن "راسۊ" نقشأ بازي بۊکۊده کي باعث بۊبؤسته دۊوارده مؤرد توجه ؤ تحسين قرار بيگيره.[۱۵]

تام هاردي سال ۲۰۰۸، "برانسؤن"ˇ فلمˇ دۊرۊن چارلز برانسؤنˇ نقشأ بازي بۊکۊده. أ فلم بر اساس چارلز برانسؤنˇ زندگي چأگۊده بۊبؤسته. چارلز برانسؤن ايتأ اينگيليسي مۊجرم ايسه کي ويشتر خۊ عمر زندانˇ مئن بۊگذرانه ؤ عنوان "بريتانیا خشن‌ترين زنداني" دارا ايسه. تام هاردي أ زنداني نقشأ بازي کۊدن واسي خۊ وزن ۱۹ کيلؤ شکلات ؤ شيريني خۊردن أمرأ بۊجؤر بۊبؤرده تا اۊنˇ هيکل أ زنداني مانستن ببه.[۱۶] هاردي أ بازيگره چند بار زندانˇ دۊرۊن ملاقات بۊکۊده تا اۊنه أمرأ آشنا ببه ؤ بتانه اۊنˇ نقش بختر بازي بۊکۊنه. أ دۊ نفر هأ ملاقاتان دۊرۊن همديگر أمرأ رفق بۊبؤستن ؤ چارلز برانسؤن جه أن کي چۊتؤ هاردي بتانسته خۊ هیکل ؤ ديم ؤ صدایه أنه مانستن بۊکۊنه تعجب بۊگۊده بۊ. بعد أن کي برانسؤنˇ فلم اکران بۊبؤسته أ فلمه زندان مئن چارلز برانسؤن ره پخش بۊگۊديد ؤ برانسؤن أ فلم جه استتقبال بۊگۊده ؤ بۊگؤته «فکر نۊکۊنم هئکي بتانسته بي مي نقش أتؤ تام هاردي مانستن دقيق ؤ عالي بازي بۊکۊنه». أ فلم منتقدان ؤ مردۊمˇ مثبت نظر أمرأ مۊواجه بۊبؤسته ؤ تام هاردي راهه به پيله‌تر فلمان ؤ سرىالان باز بۊکۊده. هاردي "بريتانیا مستقل فلم" جه بخترين مردˇ بازيگرˇ جائزه چارلز برانسؤنˇ نقشأ بازي کۊدن واسي فيگيته.

هاردي سال ۲۰۰۹ "گيتنˇ سرىال"ˇ دۊرۊن نقش فِرِدي أمرأ بازي بۊکۊده ؤ شارلؤت راىلي همبازي بۊبؤسته. هأ سال هاردي "بادگيرˇ جؤردیانˇ سرىال"ˇ دۊرۊن کي بر اساس ايتأ رؤمان هأ نام أمرأ چأگۊده بؤسته بۊ، بازي بۊکۊده ؤ ايوار ده شارلؤت راىلي أمرأ کي هسأ اۊن زنأى ايسه همبازي بۊبؤسته.

تام هاردي سال ۲۰۱۰ ايتأ تئاترˇ دۊرۊن کي اۊنˇ نام "سۊرخˇ درازˇ مسير" ؤ اۊن کارگردان فیلیپ سیمور بۊ بازي بۊکۊده.[۱۷][۱۸] هاردي هأ سال دۊرۊن ايتأ جه کريستؤفر نؤلانˇ آثار دۊرۊن کي اۊنˇ نام "تلقين (Inception)" بۊ نقش "ايمس (Eames)" أمرأ بازي بۊکۊده. أ فيلمˇ ژانر علمي-تخىؤلي ايسه ؤ ايتأ جه بخترين کريستؤفر نؤلانˇ اثران شناخته به. هاردي أ فلمˇ مئن سينما پيله بازيگران أمرأ، لئؤناردؤ دي کاپريؤ، کيلين مۊرفي، ماريؤن کۊتيار، جؤزف گؤردؤن لويت، الن پىج ؤ ماىکل کىن مانستن همبازي بۊبؤسته. أ فلم چار ته اؤسکارˇ جائره بۊبؤرده ؤ IMDB دۊرۊن ۲۵۰ ته تاريخˇ برترˇ فلمان مئن رؤتبه ۱۴ دارا ايسه.

 
تام هاردي، لندن، تلقينˇ فلمˇ اکرانˇ مئن

۲۰۱۱-هسأدچينواچين

سال ۲۰۱۱، تام هاردي ايتأ ده مؤفقˇ فلمˇ مئن کي اۊنˇ نام "مۊوارز" ايسه بازي بۊکۊده. أ فلمˇ ژانر رزمي-درام ايسه ؤ درباره ايتأ دريايي نيرۊ تفنگدار ايسه کي بعد أن کي به خۊ کشور واگرده، شه خۊ پئر ورجأ تا أنˇ پئر کي قبلا خۊدۊش ورزش گۊدي اۊن شرکت گۊدن ايتأ رزمي مسابقه واسي تمرين بدنه ؤ بعدا فهمه کي وا خۊ برار أمرأ کي مالي مشکلان واسي به مۊوارزه رۊی باورده رقابت بۊکۊنه. أ فلم هم ايتأ جه ۲۵۰ ته تاريخˇ برترˇ فلم IMDB مئن ايسه. هاردي خۊ بازي واسي أ فلمˇ مئن نامزد ايتأ اؤسکارˇ جائزه بۊبؤسته.

سال ۲۰۱۲ تام هاردي ايتأ ده جه کريستؤفر نؤلانˇ فلمان دۊرۊن کي اۊنˇ نام "تاريکي شواليه ويريزه" ايسه بازي بۊکۊده. تاريکي شواليه ويريزه آخري فلم جه "بتمنˇ سۊتائي مجمۊعه" ايسه. هاردي أ فلمˇ مئن نقش "بىن" أمرأ کي ايتأ ضد قهرمان ؤ بتمنˇ مقابل نقش ايسه ظاهر بۊبؤسته ؤ بتانسته ايوار ده سينما پيله بازيگران أمرأ، گري اؤلدمن، کريستين بىل، أن هأتأوی، ماريؤن کۊتيار، مؤرگان فريمن ؤ جؤزف گؤردن لويت مانستن همبازي ببه. هأ سال، هاردي "بي قانۊن"ˇ فلمˇ مئن هم فارست باندؤرانتˇ نقش أمرأ حضۊر بيافته.[۱۹]

سال ۲۰۱۴، هاردي به "پيکي بلاىندرز"ˇ سرىال جه اۊن دۊوؤمي فصل بپیوسته ؤ فصلان ۲،۳،۴،۵ مئن "ألفي سالامانز"ˇ نقش کي ايتأ یهۊدي گنگستر ايسه بازي بۊکۊده.

 
تام هاردي، تؤرنتؤ، کندۊ فلمˇ اکرانˇ مئن

سال ۲۰۱۵ تام هاردي کي گلف گلف خۊ درخشان بازي أمرأ مؤفقˇ فلمان مئن به بازيگري اؤجˇ نۊقطه فأرئسه بۊ خۊ کار بازي گۊدن لئؤ دميدؤفˇ نقش "زاى ۴۴"ˇ فلمˇ مئن ادامه بدأ. بعد هم راني ؤ رجي کرى نقش أمرأ کي دۊ ته دۊقؤلۊ خلافکار ايسن "أفسانه"ˇ فلمˇ دۊرۊن بازي بۊکۊده.[۲۰] هأ سال مئن "تۊرˇ مکس: خشمˇ جاده"ˇ فلم کي اۊن چأگۊدنˇ مرحله ۵ سال طۊل بکئشه بۊ جرج میلرˇ کارگرداني أمرأ اکران بۊبؤسته. أ فلمˇ مئن تام هاردي، مکس رؤتانسکيˇ نقشأ بازي بۊکۊده[۲۱][۲۲] ؤ شارليز تيرؤن أمرأ کي أ فلمˇ مئن "ايمپؤرتر فيۊریؤزا" نقشأ بازي بۊکۊده، همبازي بۊبؤسته. أ فلم منتقدانˇ مثبت واکۊنۊش أمرأ مۊواجه بۊبؤسته.[۲۳][۲۴] تۊرˇ مکس ۱۰ ته جائزه ره نامزد بۊبؤسته ؤ ۶ ته جه اۊشان بۊبؤرده. أ فلم گيشه دۊرۊن ۳۷۴ ميلیؤن دلار فرۊش بۊکۊده[۲۵] [۲۶]ؤ ايتأ جه بخترين أکشنˇ فلمان سينما تاريخˇ دۊرۊن ايسه. أ فلم ايتأ جه ۲۵۰ ته تاريخˇ برترˇ فلمان IMDB مئن هم ايسه.

 
تام هاردي، کنˇ فستيوال، جؤرج ميلر ؤ شارليز تيرؤن أمرأ

هاردي هۊ سالˇ دۊرۊن واگردسته فلم مئن، جان فیتزجرالدˇ نقش أمرأ حضۊر بیافته ؤ ايوار ده لئؤناردؤ دي کاپریؤ همبازي بۊبؤسته کي هيۊ گلاسˇ نقشأ أ فلم مئن بازي بۊکۊده. واگردسته ژانر وسترن-درام ايسه ؤ اۊنˇ کارگردان الخاندرؤ گؤنسالس اينیاريتؤ، مکزيکي فلمنامه-نيويس ؤ کارگردان ايسه. هاردي خۊ بازي أ فلم دۊرۊن واسي نامزد بخترين مکملˇ نقشˇ اؤسکارˇ جائزه بۊبؤسته.[۲۷]

سال ۲۰۱۷، تام هاردي "تابۊ سرىال"ˇ مئن کي ايتأ بريتانیايي تلويزيؤني مجمۊعه ايسه، جىمز کزاىه ديلىني نقشأ بازي بۊکۊده. تام هاردي أ سرىالˇ دۊرۊن اۊنا چاپلينˇ أمرأ کي چارلي چاپلينˇ نوه ايسه همبازي بۊبؤؤسته. تام هاردي أ سرىال به کمک خۊ پئر ؤ استيون ناىت چأگۊده.[۲۸]

سال ۲۰۱۸، رؤبن فيشر، تام هاردي بازي کۊدن "ونؤم" فلم ره دعوت بۊکۊده. ونؤم ايتأ جه مارولˇ ضد قهرماني فلمان ايسه. أ فلمˇ عملکرد باکس آفيس دۊرۊن خؤب بۊ ؤ قرار ايسه اۊنه دۊمباله چأگۊده ببه.[۲۹][۳۰]

خۊصۊصي زيوشدچينواچين

تام هاردي تا أوائل خۊ بيس سالئگي به کۊکائين ؤ الکؤل اعتياد دأشتي ولي بتانسته خؤره جمعأ کۊنه ؤ جه سال ۲۰۰۳ خۊ اعتیاده ترک بۊکۊده. هاردی ۲ ژانویه ۱۹۹۹ مئن "سارا وارد" أمرأ کي ايتأ فلمˇ تهيه بۊکۊنکس ايسه ازدواج بۊکۊده ولي چار سال بعد همديگر جه جۊدا بۊبؤستيد. جه ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۴ هاردي ليندا پارکˇ شريک بۊ کي ايتأ کره‌ئي بازيگر ايسه. هاردي جه سال ۲۰۰۵ ریچل اسپيد أمرأ کي ايتأ کارگردان ايسه رابطه دأشتي ؤ ايتأ پسر هم دأريدی کي اۊنˇ نام «لۊئیس تۊماس» (متولد ۲۰۰۸) ايسه. سال ۲۰۰۹ دۊرۊن اۊشانˇ رابطه بعد ۴ سال به هم بۊخؤرده. هۊ سالˇ مئن تام هاردي شارلؤت رالي أمرأ دۊ ته سرىالˇ دۊرۊن ب نامان "گيتن" ؤ "بادگيرˇ جؤردیان" همبازي بۊبؤسته ؤ أ دۊ نفر پنج سال بعد ژۊئیه ۲۰۱۴ دۊرۊن ازدواج کۊنيدي. هسأ تام هاردي ؤ شارلؤت رالي دۊ ته زاک دأريدي.

فلم شناسيدچينواچين

فلمدچينواچين

سال نام نقش نکته
۲۰۰۱ سیا آله کفتن لنس تؤمبلي
۲۰۰۲ استار ترک: نمسیس شينزؤن
۲۰۰۳ فرضي استراؤ
۲۰۰۳ مي نۊقطه تام
۲۰۰۳ متوسط دؤز کشنده مت
۲۰۰۴ لایه‌ئي کىک کلارکي
۲۰۰۶ مينؤتؤز تئو
۲۰۰۶ ماري أنتؤنت رامؤنت
۲۰۰۶ صحنه‌ئاني جنسي ماهیت أمرأ نوئل
۲۰۰۷ سىل زاک
۲۰۰۷ دأبلىۊ دلتا زد پير جکسؤن
۲۰۰۷ وراثت پئر
۲۰۰۸ ايوارکي مۊشت رادرز
۲۰۰۸ راک ان رؤلا هندسام باب
۲۰۰۸ برانسؤن چارلز برانسؤن
۲۰۰۹ کؤد مایکلز
۲۰۰۹ قلدران ميمي لدر
۲۰۰۹ کامل دۊکتۊر کۊتا فيلم
۲۰۱۰ تلقين ايمز جزو آی‌-ام-دي-بي ۲۵۰ برترˇ فلم
۲۰۱۱ سرجنت اسلاوتر، مي پيله برار دن کۊتا فلم
۲۰۱۱ Tinker Tailor Soldier Spy ریکي تار
۲۰۱۱ مۊوارز تامي ريؤردن کانلن جزو آی‌-ام-دي-بي ۲۵۰ برترˇ فلم
۲۰۱۲ أن ىعني جنگ تاک هانسن
۲۰۱۲ تاريکي شوالیه ويريزه بین جزو آی‌-ام-دي-بي ۲۵۰ برترˇ فلم
۲۰۱۲ بي قانۊن فارست باندؤرانت
۲۰۱۳ لاک ايوان لاک
۲۰۱۴ کندۊ باب ساگينؤفسکي
۲۰۱۵ زای ۴۴ لئؤ دميدؤف
۲۰۱۵ تۊرˇ مکس: خشمˇ جاده مکس راکاتانسکي جزو آی‌-ام-دي-بي ۲۵۰ برترˇ فلم
۲۰۱۵ لندنˇ جاده مارک
۲۰۱۵ أفسانه رؤنالد کری / رجينالد کری
۲۰۱۵ واگردسته جان فيتزجرالد
۲۰۱۷ دانکرک فاریر
۲۰۱۷ رؤجایانˇ جنگ: آخري جدي FN-926
۲۰۱۸ ونؤم ادي برۊک / ونؤم
۲۰۱۹ فؤنزؤ آل کاپؤن در حال چأگۊدن
۲۰۲۰ ونؤم ۲ ادي برۊک / ونؤم در حال چأگۊدن

تلويزيؤني مجمۊعهدچينواچين

سال نام نقش نکته
۲۰۰۱ برارانˇ جرگه جان جانؤوک دۊ ته قسمت مئن
۲۰۰۵ کؤلديتز جک رز
۲۰۰۵ ملکه رابرت دادلي سۊ ته قسمت مئن
۲۰۰۵ گيدئونˇ کؤر آندره تلويزيؤني فلم
۲۰۰۶ أليف آندرؤمدا ره جان فلمينگ تلويزيؤني فلم
۲۰۰۶ سوئيني تاد متي
۲۰۰۷ خشمˇ شنل جک دانلي ۵ ته قسمت مئن
۲۰۰۷ اؤليور تۊیيست بيل سایکس
۲۰۰۷ استۊوارت: زيوش به عقب استوارت شورتر تلويزيؤني فلم
۲۰۰۸ بادگیرˇ جؤرديان دۊ ته قسمت مئن
۲۰۰۹ گيتن فردي چار ته قسمت مئن
۲۰۱۳ خلافˇ جنگ خۊدۊش دۊ ته قسمت / أ سرىال تهىه بۊکۊنکس هم بۊ.
۲۰۱۴ پيکي بلاىندرز ألفي سالامنز فصل ۲،۳،۴،۵
۲۰۱۶ تابۊ جىمز کزاىه ديلىني

جائزه‌'ندچينواچين

سال کار جایزه نتیجه
۲۰۰۳ استار ترک: نمسيس ساترنˇ جائزه، بخترين مکملˇ نقش مردˇ بازيگر نامزد
۲۰۰۴ عربستان دۊرۊن آمان شاه بيمي لاؤرنس اؤليويرˇ جائزه، بخترين جديدˇ بازيگر نامزد
۲۰۰۸ استۊوارت: زيوش به عقب بريتانیا تلويزيؤنˇ جائزه بخترين أولˇ نقش بازيگر نامزد
۲۰۰۹ گيتن بخترين مردˇ بازيگر نامزد
۲۰۰۹ برانسؤن بريتانیا مستقل فلمˇ جائزه - بخترين أولˇ نقش مردˇ بازيگر برد
۲۰۱۰ برانسؤن بريتانیا ايونينگ استانداردˇ جائزه - بخترين أولˇ نقش مردˇ بازيگر نامزد
۲۰۱۰ برانسؤن لندنˇ منتقدانˇ فلمˇ أنجؤمنˇ جائزه - بريتانیا سالˇ بازيگر نامزد
۲۰۱۰ برانسؤن ويليج فلمانˇ نظرسنجي جائزه - بخترين أولˇ نقش مردˇ بازيگر نامزد
۲۰۱۰ تلقين فۊنيکس فلمˇ منتقدانˇ أنجؤمنˇ جائزه - بخترين بازيگر نامزد
۲۰۱۰ تلقین واشينگتؤنˇ منتقدانˇ أنجؤمنˇ جائزه - بخترين بازيگري جرگه
۲۰۱۰ تلقین اسکريمˇ جائزه - بخترين بازيگر فرار کۊدن (جه زندان) نقش مئن برد
۲۰۱۱ تلقین بفتا جوائز - سينما نؤ رؤجا برد
۲۰۱۱ تلقین ام-تي-وي سينمايي جائزه نامزد
۲۰۱۱ تلقین مردۊمˇ منتخب بازيگر نامزد
۲۰۱۱ تلقین سأترنˇ جائزه - بخترين مکملˇ نقش مردˇ بازيگر نامزد
۲۰۱۱ Tinker Tailor Soldier Spy بريتانیا مستقل فلمˇ جائزه - بخترين مکملˇ نقش مردˇ بازيگر نامزد
۲۰۱۲ مۊوارز ام-تي-وي جائزه، بخترين مۊوارزه واسي جۊئل أجرتؤن أمرأ (جؤئل أجرتؤن أمرأ) نامزد
۲۰۱۲ مۊوارز ستلایتˇ جائزه - بخترين مردˇ بازيگر نامزد
۲۰۱۲ مۊوارز نؤجوانان منتخبˇ جائزه نامزد
۲۰۱۲ تاريکي شوالیه ويريزه نؤجوانان منتخبˇ جائزه نامزد
۲۰۱۳ تاریکي شوالیه ويريزه ام‌-تي-وي جائزه - بخترين تبهکار نامزد
۲۰۱۳ تاريکي شوالیه ويريزه ام‌-تي-وي جائزه - بخترين مۊوارزه کريستين بیل أمرأ نامزد
۲۰۱۳ لاک بريتانیا مستقل فلمˇ جائزه - بخترين أولˇ نقش مردˇ بازيگر نامزد
۲۰۱۴ لاک لؤس آنجلسˇ منتقدانˇ أنجؤمنˇ جائزه - بخترين مردˇ بازيگر برد
۲۰۱۴ لاک اۊرۊپا فلمˇ جائزه - بخترين أولˇ نقش مردˇ بازيگر نامزد
۲۰۱۵ کندۊ لندنˇ منتقدانˇ فلمˇ أنجؤمنˇ جائزه - بريتانیا سالˇ بازيگر نامزد
۲۰۱۵ أفسانه بريتانیا مستقل فلمˇ جائزه - بخترين بازيگر برد
۲۰۱۶ واگردسته اؤسکار جائزه - بخترين مکملˇ نقش مردˇ بازيگر نامزد
۲۰۱۶ واگردسته دالاس‌ فورت وورثˇ منتقدانˇ أنجؤمن - بخترين مکملˇ نقش مردˇ بازيگر نامزد
۲۰۱۶ واگردسته واشينگتؤنˇ منتقدانˇ أنجؤمنˇ جائزه - بخترين مکملˇ نقش مردˇ بازيگر نامزد
۲۰۱۶ واگردسته منتقدانˇ منتخب فلمˇ جائزه - بخترين مکملˇ نقش مردˇ بازيگر نامزد
۲۰۱۶ واگردسته ام‌-تي-وي جائزه - بخترين منفي نقشˇ بازيگر نامزد
۲۰۱۶ واگردسته لندنˇ منتقدانˇ فلمˇ أنجؤمنˇ جائزه - بخترين مکملˇ نقشˇ بازيگر سال مئن نامزد
۲۰۱۶ تۊرˇ مکس: خشمˇ جاده منتقدانˇ منتخب فلمˇ جائزه، بخترين أکشنˇ بازيگر برد
۲۰۱۶ تۊرˇ مکس: خشمˇ جاده ام‌-تي-وي جائزه، بخترين مۊوارزه (شارليز تيرؤن أمرأ) نامزد
۲۰۱۶ أفسانه لندنˇ منتقدانˇ فلمˇ أنجؤمنˇ جائزه، سالˇ بازيگر برد
۲۰۱۶ تۊرˇ مکس: خشمˇ جاده، أفسانه ؤ واگردسته لندنˇ منتقدانˇ فلمˇ أنجؤمنˇ جائزه - بريتانیا سالˇ بازيگر برد
۲۰۱۸ دانکرک AACTA جائزه، بخترين مکملˇ نقش مردˇ بازيگر نامزد
۲۰۱۸ تابۊ ستلاىتˇ جائزه، بخترين بازيگر نامزد

سربسدچينواچين

 1. https://www.telegraph.co.uk/active/8722690/Tom-Hardy-timeline.html |title=Tom Hardy timeline |work=The Daily Telegraph |date=25 August 2011 |accessdate=15 January 2014}}
 2. http://www.glamourmagazine.co.uk/celebrity/biographies/tom-hardy%7Ctitle=Tom Hardy biography - Celebrity A-Zs GLAMOUR.com|publisher=Glamour.com UK|accessdate=30 June 2013}}
 3. https://www.telegraph.co.uk/travel/ultratravel/9889047/Tom-Hardys-Travelling-Life.html |title=Tom Hardy's Travelling Life |work=The Daily Telegraph |date=18 April 2013 |accessdate=15 January 2014}}
 4. http://www.taipeitimes.com/News/feat/archives/2010/07/07/2003477285/3 |title=From misfit to Mad Max |work=Taipei Times |date=9 January 2014 |accessdate=15 January 2014}}
 5. http://entertainment.timesonline.co.uk/tol/arts_and_entertainment/film/article5846093.ece | location=London | work=The Times | title=A tough life for Bronson actor Tom Hardy | first=Kevin | last=Maher | date=5 March 2009}}
 6. https://www.theguardian.com/film/2010/jul/04/tom-hardy-actor-film-inception | location=London | work=The Guardian | title=Tom Hardy: the rake's progress | first=Alice | last=Fisher | date=4 July 2010}}
 7. http://uk.ign.com/articles/2002/12/09/an-interview-with-tom-hardy | publisher=IGN | title=An Interview with Tom Hardy | first=Steve| last=Head |accessdate=4 June 2011 |date=9 December 2002}}
 8. http://www.biography.com/people/tom-hardy-21369405#synopsis%7Cpublisher=Biography.com|accessdate=25 June 2015}}
 9. https://www.telegraph.co.uk/culture/film/8723292/Tom-Hardy-interview-Real-life-blows-that-shaped-my-acting.html |accessdate=31 December 2018 |agency=The Telegraph}}
 10. http://www.shortlist.com/entertainment/films/meet-tom-hardy%7Ctitle=Meet Tom Hardy|last=Dickens|first=Andrew|website=ShortList|access-date=23 February 2017|date=2011-09-18}}
 11. http://www.digitalspy.com/movies/interviews/a340536/tinker-tailor-soldier-spy-tom-hardy-video-interview-gary-oldman-is-my-hero/%7Ctitle='Tinker, Tailor, Soldier, Spy' Tom Hardy video interview: 'Gary Oldman is my hero'|last=Reynolds|first=Simon|date=16 September 2011|work=Digital Spy|access-date=23 February 2017}}
 12. http://www.ew.com/article/2012/08/23/tom-hardy-modeling-contest-gary-oldman%7Caccessdate=25 June 2015|work=Entertainment Weekly|date=23 August 2012}}
 13. http://screencrush.com/way-back-when-tom-hardy/%7Caccessdate=25 June 2015|publisher=screencrush.com|date=8 November 2012}}
 14. http://www.ew.com/article/2012/07/30/is-tom-hardys-star-trek-nemesis-screen-test-better-than-the-finished-film-video%7Caccessdate=25 June 2015|work=Entertainment Weekly|date=30 July 2012}}
 15. http://www.olivierawards.com/winners/view/item98547/olivier-winners-2004/%7Cpublisher=olivierawards.com%7Caccessdate=25 June 2015}}
 16. http://www.empireonline.com/features/buffed-up-actors/default.asp |accessdate =8 December 2009}}
 17. http://nwitimes.com/entertainment/columnists/offbeat/article_94b1759b-5493-569d-a55a-ef77869b1644.html%7Ctitle=OFFBEAT: Goodman Theatre's 'The Long Red Road' is brilliant masterpiece|last=Potempa|first=Phillip|date=24 February 2010|publisher=nwi.com|accessdate=22 March 2010}}
 18. http://newcitystage.com/2010/02/22/review-the-long-red-roadgoodman-theatre/%7Ctitle=Review: The Long Red Road/Goodman Theatre|last=Hieggelke|first=Brian|date=22 February 2010|work=Newcity Stage|accessdate=22 March 2010}}
 19. http://latimesblogs.latimes.com/movies/2010/12/tom-hardy-shia-labeouf-wettest-county.html%7Ctitle=Shia LaBeouf and Tom Hardy will be bootleggers|first=Steven|last=Zeitchik|work=Los Angeles Times|date=7 December 2010|accessdate=10 February 2011}}
 20. = https://www.imdb.com/title/tt3569230/%7Ctitle = Legend imbd|website = }}
 21. http://www.newyorker.com/magazine/2015/05/25/high-gear-current-cinema-anthony-lane%7Ctitle="Mad Max: Fury Road" Review|date=25 May 2015|access-date=15 June 2017}}
 22. http://moviesblog.mtv.com/2009/12/01/exclusive-mad-max-speaks-bronson-star-tom-hardy-on-his-coming-game-changer/%7Cpublisher=MTV%7Caccessdate=3 March 2011}}
 23. https://www.usatoday.com/story/life/movies/2015/05/14/tom-hardy-gives-new-life-to-mad-max-fury-road/27135973/%7Caccessdate=16 July 2015|work=USA Today|date=14 May 2015}}
 24. https://web.archive.org/web/20150518020039/http://canadaam.ctvnews.ca/movie-reviews/review-mad-max-fury-road-an-out-of-control-reboot-1.2373935 |url-status=dead |archive-date=18 May 2015 |accessdate=16 July 2015 |publisher=canadaam.ctvnews.ca |date=15 May 2015}}
 25. http://www.rottentomatoes.com/m/mad_max_fury_road/%7Cpublisher=rotten tomatoe|accessdate=16 July 2015}}
 26. http://www.boxofficemojo.com/movies/?id=furyroad.htm%7Cpublisher=box office mojo|accessdate=16 July 2015}}
 27. http://www.oscars.org/oscars/ceremonies/2016%7Ctitle=The 88th Academy Awards (2016) Nominees and Winners|accessdate=14 January 2016|publisher=Academy of Motion Picture Arts and Sciences (AMPAS)}}
 28. http://tvline.com/2015/11/23/tom-hardy-taboo-fx-drama-cast-game-of-thrones-actors/%7Caccessdate=11 August 2018|publisher=TVLine|date=23 November 2015}}
 29. https://www.cbr.com/tom-hardy-signed-three-venom-movies/%7Ctitle=Tom Hardy Is Signed for Three Venom Movies|date=25 August 2018|work=CBR|access-date=29 August 2018|language=en-US}}
 30. https://www.msn.com/en-us/movies/video/tom-hardy-signed-for-three-venom-films/vi-BBMvOti%7Ctitle=Tom Hardy signed for three Venom films|website=www.msn.com|language=en-US|access-date=29 August 2018}}