گيلکي ويکيپدياٰ خۊش بۊماين

رها دانشنامه‌اي گه همه تؤنن اۊنه دچین وچین بکۊنن.
۵٬۶۳۷ ته گيلکي وانويس


دؤجئه وانیویس

محمد معين

دوکتر معین قبر

دوکتور ممدˇ معین ۹ اردیبهشتˇ ۱۲۹۷ رشت مین ایته خانوادیه روحانی جا به دونیا بومو . اون كه‌ خو خانواده‌ اولی زای بو اونˇ بابا بوزورگ - شيخ‌ ممد تقيی معين‌ العلما- "محمد" ایسمˇ اونه رو بنا . اونˇ پئر شيخ‌ ابوالقاسم،‌ علوم‌دينی طلبه‌ بو . ممد به فاصلیˇ پنج‌ روز خو پئر و مارا‌ جی دست بدا. و بعد اوشانˇ مرگ ، اونˇ تربيت‌ و مراقبتا اونˇ بابا بوزرگ ، معين‌ العلما گردن بیگیفته ‌.

بعدˇ ان که مكتبخانان به‌ مدرسان ایمروجی تبدیل ببستده ، ممدا کلاس سوم ابتدایی مئن قوبول بوگودده و سال‌ˇ 1304 ه.ش‌ موفق‌ ببسته خو مدرک قبولیه پایان ابتدایی دوریا فیگیره و ایدامیه درس خواندن واسی تئران بوشو. بعدˇ ان که واردˇ تئران ببو مدرسیه دارالفنون مئن تو دوریه ادبی ایسم نیویسی بوگوده و سال‌ˇ 1310 ه.ش‌ دوم‌ متوسطه‌ دوریا تومانا گوده و بتانسته خو مدرک ا دوریا هم فیگیره و بعدˇ اون تئرانˇ‌ مدرسیه‌ عالی‌ دارالمعلمين‌ ، شوبیه‌ فلسفه‌ و ادبيات‌ مئن ایسم نیویسی بوگوده و همش جه شاگردانˇ مومتاز به حیساب امویی . ا مودتˇ مئن اون به حدی فرانسه زوانا یاد بیگیفته بو كه‌ اوستادان فرانسوی ورجه درباریه "لرد بايرون‌" شاعر مشهورˇ اینگليسی سخنرانی بوگوده و اونˇ تسلط بون به فرانسه زوان باعثˇ تعجبˇ دیگران ببو.

اون خردادˇ 1313 ه.ش‌ با نیویشتن ایته رساله به‌ فرانسه ‌زوان‌ با موضوع‌ شعر "لوكنت‌ دوليل‌ و مكتب‌ پارناس‌" موفق‌ ببسته ادبيات‌ و فلسفه ليسانسا با نمریه‌ مومتاز فیگیره. اون بعدˇ ایته تحقیقی رساله درباریه "خواجه‌ حافظ‌ شيرين‌ سخن‌" بینیویشت و ایضافه بر ا دوتا كیتاب‌ "روان‌شناسیˇ تربيتی‌" و "ايران‌ از آغاز تا اسلام‌" اینگیلیسی به فارسی جا ترجمه بوگوده.و سالˇ‌ 1318 به‌ سمت‌ معاونت‌ ایداریه‌ دانشسراهان مقدماتی‌ و دانش‌ سرايی عالی دبيری‌ منصوب‌ ببسته....دۊمباله

جرگه'ن

ايمرۊ

ايمرۊ: ىکشمبه، ۱۵۹۰ ديلمي، أمير ما ۱۵ (۱۸ فئوریه سال ۲۰۱۸)

Wikipedia:أمير ما ۱۵ دؤجئه تفاقؤن

دؤجئه تاتايي

آنتؤن چخؤف. ۱۵۸۹ اسفندار ما، محمدحسن معجۊني يکته نمايش رشتˇمئن ببرده صحنه سر چخؤف أجي کي اينˇ زبؤن گيلکي بۊ. اي نمايشˇ مئن چخؤفˇ دۊ ته نمايشنامه (خرس ؤ خاستگاري) کي مريم نژاد ايشؤنه وگردؤنه بۊ به گيلکي اجرا بۊبؤ.

کاسپي زوؤنؤن


باخي زوانؤنˇ همرأ بۊخؤنين