گتˇ ولگ

گيلکي ويکيپدياٰ خۊش بۊماين

رها دانشنامه‌اي گه همه تؤنن اۊنه دچین وچین بکۊنن.
۶٬۸۲۷ ته گيلکي وانويس


دؤجئه وانیویس

ميئن پۊشته کاخ

ميئن پۊشته کاخ ايته جه گيلان ٚ أنزلي تاريخي بنایان ايسه ؤ أنزلي ميئن پۊشته محل ٚ دۊرۊن نهأ. أ کاخ هأسأ مۊزه ايسه ؤ مردۊم تأند اۊن ٚ جه دئن بۊکۊند.

ميئن پۊشته کاخ

تاريخچه

أ كاخ ميئن پۊشته دۊرۊن ؤ غازيان ٚ پۊرد ؤ أنزلي پۊرد ٚ بين نهأ ؤ پۊر زيمي ؤ باغ ؤ فضای سبز دأره. قبل أنکي أ کاخ چأگۊده ببه، أن ٚ جا سر خۊشتاريا کاخ نهأ بۊ گه ايته رۊسي تاجر ٚ شين بۊ. أ تاجر «آکاکي مفؤدیویچ خۊشتاريا» نام دأشتي ؤ گۊرجستان ٚ آباشای ٚ شين بۊ گه اۊ زمات ايته بخش جه تزاري رۊسيه بۊ. خۊشتاريا اۊ زمات ايران ٚ کلسيا نفت ٚ ايمتياز-أ دؤلت ٚ جه فيگيته بۊ ولي رۊسيه اينقلاب ٚ وأسي نتأنسته خۊ کار-أ شرۊع بۊکۊنه ؤ خۊ ایمتياز-أ بۊفرؤخته ؤ ايران ؤ اينگيليس ٚ نفت ٚ شرکت-أ فدأ. خۊشتاريا هأتؤني ايته جه أول کساني بۊ گه برق ٚ صنعت-أ بأرده ايران ؤ اۊ زمات گه ايران ٚ مئن هئجيگا برق نأشتي خۊشتاريا کاخ شو ٚ تاريکي مئن پۊر سۊ زئي ؤ همه کس ٚ نظر-أ جلب گۊدي. رضاشاه قۊدرت گيتن ٚ پسي، رضاشاه سفر وأسي بأمؤ أنزلي ؤ اۊ کاخ-أ بيده ؤ اۊ کاخ ٚ جه أن-أ خۊش بأمؤ ؤ اۊن زيبايي جه تعريف بۊگۊده. خۊشتاريا ني گه خأستي شاه نظر-أ جلب بۊکۊنه ؤ اۊن ٚ أمرأ ريفئق ببه خۊ کاخ-أ پيشکش بۊگۊده ؤ رضاشاه-أ فدأ. رضاشاه ني اۊ کاخ ٚ عوض ايته ساختمان-أ تئران ٚ بهارستان ٚ دۊرۊن خۊشتاريا-یأ فدأ. أ کاخ تا ۱۳۰۷ پابرجا بۊ تا أنکي اۊ سال آتش بيگيته ؤ کامل بۊسؤخته. بأزين اي سال ٚ پسي رضاشاه دستۊر بدأ گه ايته جديد ٚ کاخ اۊن ٚ جا سر چأکۊند ؤ اۊن طراحي-أ ني ايراني معماران أنجام بدأده ؤ چن سال ٚ پسي ؤ ۱۳۱۳ تا ۱۳۱۴ شمسي سالان ٚ مئن، پهلوي سلطنتي عمارت گه هأسأ ميئن پۊشته کاخ نام دأره چأگۊده بۊبؤسته ؤ تا هأسأ ني پابرجا ايسه...دۊمباله

جرگه'ن

ايمرۊ

ايمرۊ: چارشمبه، ۱۵۹۷ ديلمي، ۲۱ کورچ (۲۷ سپتامبر سال ۲۰۲۳)

Wikipedia:۲۱ کورچ دؤجئه تفاقؤن

دؤجئه تاتايي

غازيان ٚ پۊرد ايته جه گيلان ؤ أنزلي تاريخي أثران ؤ دئني جيگایان ايسه کي أنزلي غازيان ٚ محل ٚ دۊرۊن نهأ. قديم ٚ زمات أ پۊرد وابؤستي ؤ جؤر شؤيي ؤ اۊن جير پاراخۊت ؤ لۊتکا دوار گۊدي ولي هأسأ دئه اۊ رؤگا کارأگيته نبه. أ پۊرد ٚ ورجه ایته پيله پۊرد چأگۊدئد ؤ دئه اۊ قديمي پۊرد ٚ سر ماشین نيشه ؤ ويشتر مالایان اۊن ٚ سر ايسأده ؤ ماهي گيرده.

کاسپي زوؤنؤن


زبان