گيلکي ويکيپديا


أىأ ويکيپديا رها دانشنامه ايسه. گيلکي ويکيپديا مئن تا هسا ۶٬۱۰۶ تا ولگ چاگۊده بۊبؤسته. گيلکي ويکيپديا خۊ کارأ ۱۵۸۰ ديلمي، کۊرچˇ ما (2006 Sep) سرأىته. أ دانشنامه، مردومˇ بۊدؤنسه'نˇ جي چاگۊده بؤستندره ؤ أن ىعني أن کي هرکي تانه أ دانشنامه مئن بئسه ؤ خۊ بدانسته چیئنه ديگرؤنˇ ره بنه. شمه نی تانيد گيلکي ويکيپديا' پیلاکۊنید. باخيˇ کارگيرؤنˇ همره ايلجار بۊکۊنيد؛ أگه سؤالي دأنين، تينين بشين گتˇولگˇ گبˇ صفحه مئن واپۊرسين تا باخيˇ ويکيپديا یاورؤن ؤ کارگيرؤن شمره آؤجا بدئن.


دؤجئه وانیویس

جرگه'ن

امرۊ...

دؤجئه تاتاىي

کاسپي زوانؤن


باخي زوانؤنˇ همرأ بۊخؤنين