گيلکي ويکيپدياٰ خۊش بۊماين

رها دانشنامه‌اي گه همه تؤنن اۊنه دچین وچین بکۊنن.
۶٬۰۲۶ ته گيلکي وانويس


دؤجئه وانیویس

مارگؤ رابي

مارگؤ اليس رابي (اينگيليسي زوؤن أجي: Margot Elise Robbie)، (بزارۊج ۲ جۊلای ۱۹۹۰)، ايته اؤستراليايي بازیگر ۊ تهیه بۊکۊنکس ايسه. جه أ بازيگرˇ مأرۊفˇ فئلمان شأ به درباره زمات، وال استريتˇ ورگ، تمرکؤز، تارزانˇ أفسانه، انتحارˇ جرگه، مؤ تؤنيا ايسم ؤ ايته زمات هاليوۊدˇ مئن ايشاره کۊدن. ۲۰۱۷ سالˇ دۊرۊن، تاىمˇ مجله مارگؤ رابي ايته جه ۱۰۰ ته تاثير گۊذارˇ کسان دۊنىا مئن معرفي بۊکۊده ؤ ۲۰۱۹ سالˇ مئن ني اۊنˇ نام زناکان بازيگري کي ويشتر جه باخي بازيگران درآوريدي ليست دۊرۊن قرار بيگيته.

مارگؤ رابي ۲۰۱۵ سالˇ مئن

زيوشˇ أوائل

مارگؤ اليس رابي ۲ جۊلای ۱۹۹۰ دۊرۊن، دالبي شأرˇ مئن جه کۊئينزلندˇ ايالت ؤ اؤستراليا کشور، ايته اسکاتلندي خانواده دۊرۊن به دۊنىا بامؤ. اۊنˇ مار سأري کِسلر نام دٚره کي فيزيؤتراپ ايسه ؤ اۊنˇ پئر ني دۊگ رابي ايسه کی مزرعه دار بۊ. مارگؤ دۊ ته برار به نامان لکلن ؤ کامرؤن ؤ ايته خاخۊر ني به نام آنيا دٚره. مارگؤ خۊ زاکي زمات ويشتر خۊ ماري پيله پئر ؤ پيله مار ورجأ ؤ خۊ مار ؤ برار خاخۊر أمرأ بۊگذرانه ؤ اۊنˇ پئر زياد اۊشانˇ أمرأ صميمي نۊبۊ. مارگؤ خۊ نؤجواني زماتˇ مئن مختلف حرفه'ن؛ منشي گري، خرده فرۊشي ؤ ساندويچ فرۊشي مترؤ دۊرۊن مأنستن تجربه بۊکۊده. مارگؤ سامرستˇ کالجˇ مئن نمایشنامه نيويسي بامۊخته ؤ بعد تۊمامه کۊدن خۊ تحصيل ؤ وختي کي ۱۷ سال دأشتي تصميم بيگيته به ملبؤرنˇ شأر بشه تا بازيگري کي اۊنˇ مؤرد علاقه حرفه بۊ دۊمبال بۊکۊنه...دۊمباله

جرگه'ن

ايمرۊ

ايمرۊ: چارشمبه، ۱۵۹۳ ديلمي، اسفندار ما ۲۹ (۵ آگؤست سال ۲۰۲۰)

Wikipedia:اسفندار ما ۲۹ دؤجئه تفاقؤن

دؤجئه تاتايي

اي تاتایي یته ولگه جه خان احمد خان ٚ گيلکي شعران کي تئران ٚ مئن نگأدأري بۊنه. خان احمد چن مرته هأکش وأکش بؤگۊد کي گيلان ٚ شا عباس ٚ جي پسأ گيره ولي مؤفق نؤبۊسته.خان احمد هؤنر ؤ دابؤن ؤ فرهنگ ٚ خئلي أميت دأ ؤ أنه دربار هؤنرمندان ؤ شاعران ٚ جيگا بؤ،عاريفان ؤ دانيش دؤناني چۊن فغفور لاهيجی(شاعر) ؤ اۊستاد زيتۊن چهارتاري(پيله مزقانچي) أنه خيدمت هيسأ بؤن.سرأخر ني سال ۱۰۰۵ ه.ق مئن بمۊرد ؤ نجف ٚ مئن دفنا بؤ.

کاسپي زوؤنؤن


باخي زوانؤنˇ همرأ بۊخؤنين