أصلي منؤ واگۊدن

گيلکي ويکيپدياٰ خۊش بۊماين

رها دانشنامه‌اي گه همه تؤنن اۊنه دچین وچین بکۊنن.
۵٬۶۶۶ ته گيلکي وانويس


دؤجئه وانیویس

اطلاعاتي سيستم

اطلاعاتي سيستم، سيستمي هيسه که هدف اۊني اطلاعاته به-مؤقع ذخيره گۊدن، تحليل ؤ تؤزيع گۊدن هيسه. اطلاعاتي سيستمؤن دئبار کامپيۊتري نؤبؤن، هرچند امرۊزه اطلاعاتي سيستمؤن بي-کامپيۊتر نؤبۊنن. اطلاعاتˇ تکنؤلؤژي اۊ سخت-افزارؤن ؤ نرم-افزارؤني هيسن که اطلاعاتي سيستمؤنˇ مئن کارأگيته بؤبؤن. در واقع آى.تي اۊ أبزارؤني هيسه که اين امکانه أمره فراهم کۊنه تا اطلاعاتˇ همرأ کار بؤکۊنيم.

ىته اطلاعاتي سيستمه شأنه ىته مجمۊعه دؤنسن جه عناصري وابسته به هم که وظيفه اۊني، اطلاعاتˇ جمع-آوري گۊدن، پردازش ؤ ذخيره ؤ تؤزيع گۊدن هيسه. اطلاعاتي سيستمؤن مديرؤنˇ تصميم-گيرئنˇ جي پشتيباني کۊنن، سازمانˇ جۊرواجۊر بخشؤنه کنترل کۊنن ؤ اۊشؤنˇ مئنأ هماهنگي به وجۊد هورنن. اطلاعاتي سيستمˇ مئن هر اطلاعاتي گه سازمانه مربۊط بؤبۊن ذخيره بۊنه. أمي منظۊر اطلاعاتˇ جي اۊ دىتا'ن (Data) ىا اۊ دس نخؤرده اطلاعاتي هيسن گه پردازش بؤبؤن ؤ به اطلاعات تبديل بؤبؤن.

ىته ديکؤنه درنظر بىرين! چندين ؤ چند چي اجناس نئه؛ اجناسؤن هر ىته، ىته بارکدˇ رأ جي اسکن بۊنن ؤ ايمه اطلاعاتي گه اسکنˇ جي بدس هنه ذخيره بۊنن. اي جۊرواجۊر دىتا'نه شأنه جمع-آوري گۊدن ؤ تحليل گۊدن تا برسيم به ىته معني-دار اطلاعات. ىته اطلاعاتي سيستمؤن، سۊ ته بخش دأرن گه خۊ کسنˇ همرأ همکاري همرأ تۊنن مؤردنياز اطلاعاته تؤليد بؤنن. ورۊدي، پردازش ؤ خرۊجي.

ورۊدي بخشˇ مئن، خاماخام دىتا'ن محيطˇ جي گيته بۊنن ؤ ذخيره بۊنن. پردازشˇ بخش مئن، خاماخام دىتا'ن به ىته معنادار اطلاعات تبديل بۊنن. دسˇآخر خرۊجي بخشˇ مئن، پردازش بؤبؤ اطلاعات به افرادي منتقل بۊنه گه به اي اطلاعات نياز دأرن. هنده ني اطلاعاتي سيستمؤن به ىته بخش ده نياز دأرن گه بازخؤر نؤم دأره! بازخؤر اطلاعاتي هيسه گه ارزىابي ؤ اصلاح ره نيازه و ورۊدي ؤ پرادزشˇ بخشˇ سر اجرا بۊنه...دۊمباله

جرگه'ن

ايمرۊ

ايمرۊ: چارشمبه، ۱۵۹۱ ديلمي، أمير ما ۱۰ (۱۳ فئوریه سال ۲۰۱۹)

Wikipedia:أمير ما ۱۰ دؤجئه تفاقؤن

دؤجئه تاتايي

ايته نقاشي که شۊرشي قزاقؤن ؤ دۊزدˇ دریايي استنکا رازينه لۊتکا مئن نۊشؤن دئنه که کاسپين دريا مئن جنگˇ واسي شؤدرن. (واسيلي سۊريکؤف، ۱۹۰۶)

کاسپي زوؤنؤن


باخي زوانؤنˇ همرأ بۊخؤنين