سمند نام ایتأ اۊتۊل جه ایرانˇ چاکۊده‌'ن ایسه. أ اۊتۊل سال ۱۳۸۰ مئن توسط ایران خودرو صنعتي جرگه تولید ؤ به جؤز ایران به باخي کشورانم صادر بۊبؤسته. سمند هسأ به چن ته مدل عرضه به. سمند فارسي زِوان مئن به معني (اسب مایل به زرد) ایسه. سمندˇ ماتۊر ؤ پلت فرم، ایتأ فرانسوي شرکتˇ طراحي ايسه ؤ اۊنˇ قالبان ایتأ ژاپني شرکت ؤ اۊنˇ خط تولید طراحي‌ئَم ایتا کره‌اي شرکت انجام بدا.

Samand LX 31.jpg

سمند قرار بۊ پىکان جایگزین ببه کي با توجه به اۊنˇ طراحي هزینه و بۊجؤرتر بؤستن اۊنه نهایي قیمت نسبت به پىکان، أ اتفاق دنکفته.

تاریخچهدچينواچين

بعد أن کي اۊتۊل چاکۊني صنعت، کره کشور مئن کي تقریباً همزمات با ایران شرۊع به فعالیت بۊکۊده بۊ رشد بۊکۊده، تقاضاىان طراحي ؤ چاکۊدن ایتأ ايراني ؤ ملي اۊتۊل واسي مردۊم مئن ويشتره بؤست ؤ اوّل بار رِه سال ۱۳۷۴ مئن أ پۊرۊجه شرۊع بۊبؤسته.

سختي پلت فرمˇ طراحي واستي، ایران خودرو تصمیم بیگیته کي هو پلت فرم پژؤ ۴۰۵، پژؤ فرانسه جا بیهینِه. همزمات با أ پۊرۊجه، شرکت "فرست اتومیتو" اینگیلیس، ایتأ اۊتۊلˇ اولیه نمۊنه‌یه پژؤ ۴۰۵ شاسي ؤ قوای محرکه رۊ طراحي بۊکۊده کي قرار بۊ ایتَأ تاىواني شرکتˇ مِئَن چاکۊده بِبِه کي أ اتفاق دنکفته ؤ اۊ تایواني شرکت ورشکستَأ بؤستِه. هأنه واستي ایران اۊنˇ طرح فرست اتومیتوˇ شرکت جه بيهه اما چؤن أ شرکت اۊنˇ طراحیه خؤب أنجام نَدَأبۊ ؤ ایران خودرو بفهمسته بۊ کي اۊنˇ اصلاح هم أ شرکتˇ کار نیئِه، اۊ طرح باورده ایران ؤ دانشگاهان امیرکبیر ؤ صنعتی شریفˇ فارغ التحصيلان کمک أمرأ، أ ملي اۊتۊلˇ طراحیه خارجي مشاوران کمک أمرأ شرۊع بۊکۊده.

آخرپسي سال ۱۳۸۱ مِئَن، سمند توسط ایرانˇ ریئیس جمهۊر کي اۊ زمات سید محمد خاتمي بۊ رۊنمایی بۊبؤسته.

مدلاندچينواچين

سمند ELدچينواچين

سمند EL بعد عرضه بؤستن مدل LX، اول به صۊرت تاکسی ؤ آپشنان کمتر أمرأ چاکۊده بؤستی. اما سال ۱۳۸۸ مئن ایران خودرو به أ فکر دکفت کي اۊنه عمۊم مردۊم ره چاکۊنه البته أ طرح جه استقبال نۊبؤسته ؤ آخر پسي سمند SE أ مدلˇ جایگزین بۊبؤسته.

سمند LXدچينواچين

 
سمند LX

سمند ال‌ایکس ایتَأ ديگر اۊتۊل جه سمند خانواده ایسه کي معمۊلي سمندˇ ارتقا بيافته مدل ایسه.

سال ۱۳۸۳ مئن تولید ؤ جه سال ۱۳۸۹ سیستم عیب‌یاب خودکار أمرأ به بازار عرضه بۊبؤسته. ایران خودرو مدعي ایسه کي سمند ال‌ایکسˇ فرمان‌پذیري قدرت پۊر عالي ايسه ؤ جه نکات مهم سمند ال ایکسˇ طراحي مِئَن به اۊنˇ ایمني ایشاره کۊنِه. هَسَأ سمند ال ايکس، ef7 ماتۊر أمرأ هم چاکۊده به. جه آپشنان ويشتري کي ال ايکسˇ مدل نسبت به معمۊلي سمند دره شأ به ضد قفلˇ ترمز، کيسه هوا، آلؤمينيۊمي رينگ، دۊ ته برقي صندلي جلؤ، دنده عقبˇ هشداري سنسؤر ؤ عقبي صۊندؤق الکتريکي ايشاره گۊدن کي دندهٔ دستی، ۵دنده گيرباکس أمرأ هم هر دۊ ته مدل مِئن مۊشترک ایسه.[۱]

 
نسخهٔ LX

سمند ساحلیدچينواچين

سمند ساحلی اوّلي ؤ آخري کانسپت یا مفهۊمي اۊتۊل ایرانˇ اۊتۊل چاکۊني صنعت مئن ايسه کي هئچ مؤقع هم تؤلید أنبۊه نۊبؤسته. أ اۊتۊل کۊپه بۊ ؤ اۊنˇ سقف به صۊرت کرۊک چاکۊده بۊبؤسته.

سمند سریردچينواچين

سریر، ایتَأ تشریفاتي اۊتۊل جه ایران خودرو چاکۊده‌ئان ایسه.

اي زمات هئچ تشريفاتي یا لۊکسˇ اۊتۊلي ايران مئن ننأبۊ ؤ هأنه واسي ایران خودرو شرکت به فکر چاکۊدن ايتأ تشریفاتی اۊتۊل با ایجاد تغییر هۊ معمولی سمند رۊ دکفت.

سمند سریر جه نظر ظاهری دقیقاً مثل سمند LX ایسه أ تفاوت أمرأ کي بر أ اۊتۊلˇ طۊل ۳۰ سانتیمتر ایضافه بۊبؤسته کي أ فاصله جۊلؤئي ؤ عقبي درˇ وسط ايجاد بۊبؤسته بۊ ؤ اۊنˇ نتيجه هم أن بۊ کي عقبي سرنشين ره ويشتر فضا ايجاد گۊدي. سمند سريرˇ ماتۊر xu7jp4L4 نام دأره کي پارس elx أمرأ مۊشترک ايسه. هأتؤیم آلؤمينيۊمي رينگ ؤ پهنˇ تایر، جه ديگر مشخصات أ اۊتۊل ايسه کي اۊتۊلˇ تعادل حفظ واسي پیچ‌ئان سر اضافه بۊبؤسته. أ اۊتۊلˇ دۊرۊن جه آبچين طرح چرم استفاده بۊبؤسته دره کي اۊنˇ ظاهر خۊجیرتر کۊنه. در اۊتۊلˇ عقبي قسمت ؤ هر جۊلؤئي صندلي پۊشت، ایتَأ کۊچي نمایشگر LCD نَهَأ کي با استفاده جه سیستم پخش VCD ؤ MP3 مردۊم تانئستيد کي فلمان مورد نظر اۊتۊل دۊرۊن بیدیند.

هأتؤیم بر حسب سفارش عقبي صۊندؤق مئن ايتَأ یخچال هم نصب بؤستی. دۊ ته سینی باز شو هم عقبي سرنشینان ره صندلي دۊرۊن نصب کۊدید. دران دستگيرت رنگ به رنگ نقره‌ای تغییر ؤ ایتأ جعبه سی دی عقبي قسمتˇ دورون وجۊد دأشتی. سمند سریرˇ طۊل ۴۷۱ سانتیمتر ؤ اۊنˇ عرض ۱۷۲ سانتیمتر ایسه.

سمند SEدچينواچين

 
سمند SE

ایران خودرو شرکت بعد توقف معمۊلي سمندˇ چاکۊدن ؤ در راستای جلب رضایت مشتریان ؤ خانواده‌‌ئانی کي نیاز به ایتَأ اۊتۊل با قیمت مناسب ؤ اقتصادي دشتید اقدام به به‌روزآوری هۊ معمۊلي سمند با نام سمند بهینه (سمند SE) بۊکۊده تا بتانه خۊ تقاضائان فراوان جواب بدنه. أ اۊتۊل با برخؤرداري جه مزایایي همچون ایمني خؤب به دلیل برخورداری جه بدنه مستحکم، ابعاد مناسب استفاده دۊرۊن و بيرۊن شهری ره، پيله فضای داخل اتاق ؤ عقبي صۊندؤق به ایتأ جه محبۊب‌ترین اۊتۊلان کشور اۊ زمات مئن تبدیل بۊبؤسته.

أ رۊزان، حفظ محیط زيست اۊتۊل چاکۊني صنعت مئن جه جایگاه مهمي برخؤردار ايسه، هأنه واسي أ شرکت اۊتۊلان از جمله سمندSE، به تجهیزات استاندارد آلایندگي یۊرؤ ۴ مجهز ایسید.

ایتَأ جه دیگر مزایای سمندSE، دِشتن کارت طلایی خدمات پس از فروش ایسه؛ کي ضمن ارائه خدماتي از قبیل بیمه بدنه، برخي خدمات دیگره کشور دۊرۊن به صۊرت رایگان ؤ سریع در دسترس خو دارنده قرار دئهه. جه أ اۊتۊل تجهيزات شأ به:

ضد سرقتˇ سيستم (Immobilizer)

تلسکؤپي فرمان (تصادفات موقع جَمَأ به)

ABS تۊرمؤزˇ سيستم، EBD أمرأ

راننده صندلي ارتفاعه تنظيمأ گۊدن[۲]

سمند دیزليدچينواچين

سال ۲۰۰۹ مِئَن، ایران خودرو اعلام بۊکۊده کي سال ۲۰۱۰ دۊرۊن سمند EFD جديدˇ ماتۊر أمرأ چاکۊده به. با این حال با توجه به آزمایشان مؤرد نیاز ماتۊر ره ؤ با توجه به عدم توزیع گازۊئیل با استاندارد یۊرؤ IV ایران دۊرۊن نصب دیزلی ماتۊر سمند رۊ به سال ۲۰۱۱ مؤکۊل بۊبؤسته. ۳۰ نوامبر ۲۰۱۱ دۊرۊن ایران‌خودرو اعلام بۊکۊده کي دیزلی ماتۊر برای نصب أ اۊتۊل رۊ آماده ایسه ؤ تغییرات لازم سیستم ره انجام بیگیفتِه. أ تغییرات عبارت ايسيد جه: تغییر رادیاتور، نصب اینترکولر، شیلنگان هیدرؤلیک، ماتورِ بدنه، گیربکس سیستم اگزوز و محفظه ماتورˇ عایق .

سمند پیکادچينواچين

أ اۊتۊل قرار بۊ بعد سمند دومي ملي اۊتۊل ببه. ایران‌خودرو خاستی أ محصۊله بازه قیمتی ۴ تا ۵ میلیۊن تۊمان أمرأ اوایل دهه ۸۰ شمسی مئن روانه بازار بۊکۊنه. تیراژی کي أ اۊتۊل ره در نظر بیگیته بۊبؤسته بۊ ویشتر جه ۲۰۰ هزار دزگا بۊ. قرار بۊ أ اۊتۊل قشر کم درآمد ره چاکۊده ببه ؤ قرار بۊ سمند پیکا پلت فرم جه ایتَأ فیات مدلان اۊسانيد ولي فیات خۊ پلت‌فرم فأندا. بعدا ایران‌خودرو مسئۊلان تصمیم بیگیتید کي جه پلت‌فرم پژؤ ۱۰۶ استفاده بۊکۊنید کي پژؤ هم خۊ پلت‌فرم فأندا ؤ سمند پیکا به چاکۊدنˇ مرحله فأنرئسه.

سمند پردیسدچينواچين

سمند پردیس قرار بۊ ایتَأ جه مدلان آینده سمند ببه. أ محصۊله ایران‌خودرو طبقه متوسط به بۊجؤر ره در نظر بیگیته بۊ. أ اۊتۊلˇ طراحي جه پۊشت ويشتر کره‌اي اۊتۊلان مانه. طراحي جۊلؤ هم ايبچه ذره شبیه به فۊلکس واگن اۊتۊلان ایسه. أ اۊتۊل با أنکي پیشبیني بؤستی بازار دۊرۊن فرۊش خؤبی بۊکۊنه ؤ اۊتۊلي گالريان دۊرۊنم مردۊم اۊنه جه استقبال زیادی بۊکۊدید، اما هئچ وخت به چاکۊدنˇ مرحله فأنرئسه ؤ فقط چند ته نمؤنه اۊنه جه چاکۊده بۊبؤسته ؤ ایران خودرو تحقيقاتˇ مرکز دۊرۊن بمانسته.

سمند زۊبیندچينواچين

أ مدل قرار بۊ پیکان جوانان مانِستَن ایتا اۊتۊل مخصۊص جوانان ببه. تۊربؤشارژ، قوی ماتۊر ؤ هندلینگ مناسب مواردي بۊ کي أ اۊتۊل ره در نظر بیگیته بۊبؤسته بۊ. البته ایبچه سخت بۊ کي پژو ۴۰۵ˇ پلت فرم رۊ چنین محصۊلي چاکۊده ببه هأنه واسي به چاکۊدنˇ مرحله فأنرئسه ؤ اۊنˇ أصلي مۊشکل هم نبودن پلت‌فرم باخی سمندˇ مدلان مانِستَن بۊ.

زۊبینˇ ظاهر، سمند پردیس مانه ؤ تفاوت زیادي أشن مئن نَنَأ، اما جه مقایسه ماتۊران مِئَن، سمند زۊبين ایتَأ ماتور جه نوع XU9-J4Z، ۱۴۸ اسب بخار قدرت أمرأ ؤ گشتاور ۶۵۰۰ دور در دقیقه ؤ سرعت ۲۱۵ کیلؤمتر در ساعت دره ؤ اۊنˇ ماتۊرˇ حجمم cc 1905 ایسه.

سمند استیشن ؤ وانتدچينواچين

سمند استیشن اۊتۊلي بۊ کي ایران‌خودرو دۊرۊن چاکۊده بۊبؤسته ؤ حتی تا مرز صنعتی‌سازی نیز پیش بۊشؤ، اما اجرا نۊبؤستن پرؤژه پژؤ ۴۰۵ استیشن، ایران‌خودرو مدیرانه جه چاکۊدن أ اۊتۊل مۊنصرفأ گۊده. سمند وانت هم محصۊلی بۊ کي ایران خودرو تحقيقاتˇ مرکزˇ دۊرۊن طراحي بۊبؤسته اما معلۊم نیه کي أ مدل قرار ایسه چاکۊده ببه یا نه.

عملکرددچينواچين

موتور مصرف سوخت (بنزین) مصرف سوخت (سی‌ان‌جی) ۰ – ۱۰۰ (بنزین) ۰ – ۱۰۰ (سی‌ان‌جی)
موتور ملی TBD / 5.5[۳] / TBD – / – / – TBD TBD
موتور ملی ۹٫۲ / ۷٫۳ / ۵٫۰ ۹٫۰ / ۵٫۴ / ۴٫۰ ۱۱ s ۱۲ s
TU5JP4 ۹٫۲ / ۷٫۲ / ۴٫۹ – / – / – ۱۱٫۳ s
XU7JP/L3 ۱۱٫۳ / ۸٫۵ / ۶٫۱ ؟ /؟ /؟ ۱۲ s ۱۲٫۶ s
XU7JP4/L4 ۱۱٫۱ / ۸٫۴ / ۶ – / – / – ۹٫۷s ؟
 • مصرف سوخت (شهر / ترکیبی / بزرگراه (۹۰ کیلومتر / ساعت) ثابت)

مشخصات کلیدچينواچين

جه لحاظ فني، سمند یا هۊ ایکس ۷ کاملاً منطبق بر پژو ۴۰۵ جی ال ایکس ۱٫۸ لیتری ماتۊر أمرأ ایسه. أ ماتۊر جه فرانسه چاکۊده‌ئان ؤ به ظرفیت دقیق ۱۷۶۱ سي سي ايسه کي تانه ۹۵ اسب بخار قدرته در ۶۰۰۰ دور در دقیقه تولید بۊکۊنه. أ ماتۊر تانه سمندˇ جثه کي ۱۰۰ تا ۲۰۰ کیلؤگرم سنگین تر جه ۴۰۵ ایسه در ۱۳٫۹ ثانیه - طبق ادعای سازنده- به سرعت ۱۰۰ کیلومتر بر ساعت فأرئسانه ؤ در نهایت توان فأرئسن به سرعت ۱۹۵ کیلؤمتر در ساعت دره.[۴] هأتؤیم ماتۊر دیگری به نام اي اف سون(EF7) أ اۊتۊل رۊ نصب به. در ادامه مشخصات کلی سمند با أ دۊ ته ماتۊر تانید بیدینید.

اۊتۊلˇ کلاسˇ کد ۲۹۲۱۱–۲۹۲۱۲ ۲۹۳۳۹–۲۹۳۴۰
ماتۊرˇ نوع EF7 XU7JP/L3
ماتۊرˇ حجم (cc) ۱۶۴۵ ۱۷۶۱
ماتۊرˇ ويشترين توان (hp) ۱۱۳ اسب بخار در ۶۰۰۰ دور در دقیقه (بنزین) ۹۴ اسب بخار در ۶۰۰۰ دور در دقیقه
گشتاورˇ حداکثر (Nm) ۱۵۵ نیوتن متر در(۴۵۰۰–۳۵۰۰) دور در دقیقه (بنزین) ۱۵۳ نیوتن متر در ۳۰۰۰ دور در دقیقه
تراکمˇ نسبت ۱۱ ۹٫۳
سۊپاپˇ تعداد ۱۶ ۸
نوع سوخت سازگار بنزین بدون سرب اکتان ۹۵ بنزین بدون سرب اکتان ۹۵
انژکتوري سيستم پاشش الکترونیکی چند نقطه‌ای پاشش چند نقطه‌ای
استاندارد حد آلایندگی یورو ۴ بهینه یورو ۴ بهینه
ويشترين سرعت (km/h) ۱۹۰ ۱۸۵
شتاب صفر تا ۱۰۰ (ثانیه) ۱۲ ۱۳٫۱
انتقال قدرتˇ سيستم ۵ دنده دستی (BE3) ۵ دنده دستی (BE3)
سۊختˇ مصرف (در ۱۰۰ کیلومتر) خارج شهر (لیتر) ۵٫۹ ۶٫۸
سۊختˇ مصرف (در ۱۰۰ کیلومتر) ترکیبی (لیتر) ۷٫۵۴ ۸٫۳۴
اۊتۊلˇ طۊل (mm) ۴۵۰۲ ۴۵۰۲
اۊتۊلˇ عرض(mm) ۱۹۰۳ ۱۹۰۳
اۊتۊلˇ ارتفاع (mm) ۱۴۶۰ ۱۴۶۰
دۊ ته عقبي ؤ جۊلؤئي محورˇ فاصله (mm) ۲۶۷۱ ۲۶۷۱
اۊتۊلˇ خالصˇ وزن بدۊن سرنشین با مخزن پر و بدون تجهیزات اضافی (kg) ۱۲۴۰ ۱۲۲۰
سۊختˇ مخزنˇ گنجایش (لیتر) ۶۶ ۶۶
عقبي صۊندؤقˇ حجم (دسی‌متر مکعب) ۵۰۰ ۵۰۰
سربس [۵]

صادراتدچينواچين

سمند به أ کشوران صادر به کي تانید اۊشانˇ لیست بیدینید.


آسیا

 • جمهۊری آذربایجان
 • ارمنستان
 • افغانستان
 • بنگلادش[۶]
 • تاجیکستان
 • سۊریه[۷]
 • عراق[۸]
 • ویتنام


آفریقا


اۊرۊپا


آمریکای جنوبی

 • ونزؤئلا

تاتائیاندچينواچين

سربسدچينواچين

 1. قالب:یادکرد وب
 2. https://www.ikco.ir/fa/Product.aspx?ID=159&Section=1&Series=سمند+SE+%7Cعنوان=}}
 3. خطای اسکریپتی: پودمان «citation/CS1» وجود ندارد.
 4. خرید و فروش خودرو
 5. قالب:یادکرد وب
 6. http://www.iran-daily.com/1385/2650/html/economy.htm قالب:Webarchive
 7. ۷٫۰ ۷٫۱ ۷٫۲ http://www2.irna.ir/en/news/view/line-18/0806299422160901.htm |title=وب سایتهای ایرنا – Irna |date= |accessdate=2009-11-02}}
 8. http://www.mredy.com/?mod=show&lo=kom_73&l=ar&i=30739 |title=العراق – اضافة |publisher=Mredy.com |date= |accessdate=2011-03-06}}
 9. http://english.farsnews.com/newstext.php?nn=8710011276 |title=Fars News Agency :: Algeria Seeks Iran's Expertise in Truck Production |publisher=English.farsnews.com |date= |accessdate=2009-11-02}}
 10. ۱۰٫۰ ۱۰٫۱ ۱۰٫۲ http://www.iran-daily.com/1387/3304/html/economy.htm |accessdate=June 27, 2009}}قالب:Dead linkقالب:Cbignore
 11. ۱۱٫۰ ۱۱٫۱ http://www.ikco.com/services/dealer.aspx قالب:Webarchive
 12. http://www.payvand.com/news/08/apr/1101.html |title=Iran-Khodro Starts Samand Assembly in Senegal |publisher=Payvand.com |date= |accessdate=2009-11-02}}
 13. http://www.presstv.ir/detail.aspx?id=110157&sectionid=351020102