رۊدسر

ايته جه گيلانˇ شأران

رۊدسر، ايته جه گیلان ٚ شأران ايسه کي رۊدسر ٚ شأرستان ٚ مرکزي بخش ٚ مئن قرار بيگيته دره ؤ أ شأرستان ٚ مرکز ني ايسه.

رۊدٚسر
ايته تاتايي رودسر ٚ جه
ايته تاتايي رودسر ٚ جه
کۊللي ايطلاعات
کيشورايران
اۊستانگيلان
شأرستانرۊدسر ٚ شأرستان
بخشمرکزي بخش
رسمي نامرودسر
محلي نامرۊد ٚ سر
شأر بؤستن ٚ سال۱۳۰۵
مردۊم
جمعيت۳۷،۹۹۸ نفر (۱۳۹۵)
زوانگيلکي
مذهبشيعه
طبيعي جۊغرافي
بۊلندي درىا جه۱۹- متر
آو ؤ هأوا
سالانه دما ميانگين۱۵٫۸ درجه سانتيگراد
سالانه وارش ٚ ميانگين۱۱۷۸ ميلي‌متر
سالانه جرندي رۊجان۳۰ رۊج
باخي ايطلاعات
شأردارمازيار صفايي
سؤغاتبج
چأيي
ماهي
تيلفؤن ٚ پيش‌شۊماره۰۱۳
رسمي وبجيگارۊدسر ٚ شأرداري

مردوم و جوغرافی

دچينواچين

شهرستان رودسر اون قدیم قدیمون بخشی از رانكوه در شرقی ترين ناحيه گيلان تعللوق دشت .

ای منطقه از شمال به دريای کاسپیئن ، از جنوب به رودبار (عمارلو) و از غرب به ديلمان و لاجان محدودا بونه. رۊدٚسر ٚقدیمی‌ترین نؤم كوتم ئیسه كه یته کۊشتأی شهر رانكوه مئن بۊ.

بعد از اون ای شهرستان ئیسم ببو هوسم . و اوتو که کیتابان تاریخی مین بومه ی در سال 375 ه . ق بازارای جالب و مسجد جامعی دشت. بعدها ای شهر به دلایل نامعلومی رو به نابودی بنه.و آخرای قرن نهم ه . ق به نام رودسر تغییر نام بدا.یمرۊزی رۊدٚسر یته از شهر های زیبای گیلان ئیسه.

رۊدٚسر ٚمردوم گیلک ایسن و گیلکی گب زنن. گالشی هم ک یته گویشان گیلکی ایسه کوهستانان مئن رواج دنه.

ایقتصاد و محصولان

دچينواچين

محصولانی مه رودسر میئن تولید بده شا به اشان ایشاره گودن برنج،چای، ابریشم، کنف، مرکبات، گندم، جو، فندق، آغوز ، حبوبات ، گل گاوزبان ،انواع سبزی و ... . هتویی بافتنه چادر شب ، قاسم آبادی لباس ، حصیر ، پشمی جوراب ، زنبیل ، نمد بافی و تولید گودن انواع سرامیک و سوفال .رودسر دیدنئن

دچينواچين

رحيم آباد سفيد آب منطقه ، سرولات منطقیه جنگلی و كوهستانی ، جواهر دشت منطقیه ييلاقی ، رودسر ساحل ، سجيران آب معدنی چشمه ، شوييل ييلاقی دهكده، لسبو ، چابوكسر سرولات مجموعیه ساحلی و اقامتی ، رودسر مجموعیه ساحلی و اقامتی ، لله رود ،كلاچای مجتمع ساحلی ، واجارگاه ، لله رود پارك جنگلی ، پير محله گنبد هشت ضلعی، بند بن قاسم آباد قلعه، تميجان تاريخی پورد، خليفه محله، قلعه گردن .

رودسر سرشناسان

دچينواچين

منبع:http://www.hawzah.net/hawzah/Magazines/MagArt.aspx?MagazineNumberID=4222&id=27697

میر جلال الدین باقری عارف وارسته

رودسر دانشگان

دچينواچين

جورواجور

دچينواچين

رودسر عکسان

دچينواچين

کشوری تقسیمان

دچينواچين
رودسر شهرستان بخش مرکزی دهستانان

چینی‌جان دهستان  • رضامحله دهستان

چینی جان دهستان روستاهان

احمداباد روستا، چینی جان، چافجیر، کلکاسرا، ناصرسرا، کیشاکجان، تمیجان، لهداربن، حسین اباد، خلیفه محله، صحنه سرا، ولیسه، بالاگواسرا، میان پشته، گواسراعلیا، دیودره، لله ورد، علی اباد، پایین گواسرا، مازندران محله.

رضامحله دهستان روستاهان

کورچه پشت • حسن سرا • گیلاکجان • کلدره علیا • گرمجان • لشکاجان سفلی • رضامحله • علی کلایه • کویه سفلی • کیوان پشته • لشکاجان علیا • سرایدشت • کلدره سفلی • بلالم • کویه علیا • دوستکوه • لسبومحله • سالومحله • بازکل • روشن ابسربالا

رودسر شهرستان رحیم اباد بخش دهستانان

ايشکور سفلی دهستان • ايشکور عليا ؤ سيارستاق ٚ دهستان • رحيم‌آباد ٚ دهستان • شۊئيل ٚ دهستان

رحیم اباد دهستان روستاهان

بالنگاه • طول لات • بازنشين سفلی • كوشكوه • ترشكوه • كرباس سرای سفلی • ازاركی • پلام • خمپته اربوسرا • لاتك • گوزلبن • بازنشين عليا • بندبن بنكسر • اخوندملك • هراتبر • قلعه گردن روستا • بنكسر • شمشادسرا • پرشو • سوگوابر • درازلات بالا • فبيل سرا • سياه گل چال • لوسرا • اميرگوابر • اربوسرا • دزلی • نرماش • سی سرا روستا • بلده سرا • رجه سرا • پلطدشت • دولاگوابر • لرودبن • گوسفندگويه • كشكوه • كرباس سرای عليا • لرداربن • ديمابن • خانكسرای عليا • پائين درازلات • كج محمدگوابر • گوگاه • سياه چال • مازی گوابر • تب طوس • لات پرشو • گوزه لنگه • خورتابسرا • وپرسر • سيجاره • زرخان لات • خانكسرای سفلی

شوئیل دهستان روستاهان

توكاس • كياسه • لسبو • پی اغوزبن • ريسن • اينی • برمكوه • ايزدين • اكبراباد • شفيع اباد • روم دشت • زراكی • شوئيل • لترود • توسه چاله • گيلايه • شرمدشت • دشتک • لرده • چمتو • سلوكبن سفلی • سوخته كش • خانه سرك • تليكان • تلابنك • مازودره • تازه اباد شوئیل • وگلخانی • دتورسر • مازگاه • مومن زمين • بلكوت • ايرمحله • صمداباد • سراورسو • سرخ تله • برگام • سلوكبن وسطی • تله سر • وربن • كلكاموس • خراسان سر • تليسين • حسنی كوه • كوجی • خورسندكلايه • سلوكبن عليا • دواب • ليلكی • بزچاله

ايشکور عليا ؤ سيارستاق ٚ دهستان ٚ رۊستایان

لشكان، پوده، گيری، سيارستاق، سزرود، كلرود، نياسن، مايستان پائين، كشايه، درگاه، لياسی، جيرده، درسنك، قاضی چاك، پرندان، چاكانك، ياسور، دليجان، سارم، ميانرود، لات محله، ويشكی، بلترك، گوگاه، مايستان بالا، كلايه، تلابن، ولنی، اركم، بازارمحله، توكامجان، زيدی، شادراج عليا، پتنك، چكرود، اغوزكله، چاكل، اره چاك، جورده روستا، دوگل، سرده، پرويزخانی، سنگسرود، چاكان، پلستان، سياوشكوه، شادراج سفلی، ليه خانی، عروس محله، كياشكول، محمودلات، خميرمحله، نی دشت.

اشکور سفلی دهستان روستاهان

اغوزبن كندسر، سجيران، شوك، گره گوابر، نيلو، كاكرود، ليما روستا، خراسان پشته، عزت آباد شرمدشت، زياز، جيركل، هلوبن دره، طولای بالا، بالالام بشكست، رزه گردن، ميلاش، عزت آباد ، ديورود، لام بشكست پائين، مازی بن، پرچ كوه، زورزمه، ليماگوابر، طولای پايين، ليماچال، تواسانكش، گرمابدشت، كلايه پهلو، چلمانرود، رودبارك، ميان لنگه، كيارمش، سليمان چپر، سلجه، اسيابدره، ابدوچال، ترپو، نيلوپرده سر، سياه كشان، رياب، سنگ بنگ، نركی، چمتوكش، چشان، فكش، پرامكوه.


 

گيلان

مرکز رشت
شأرستانؤن ٚ مرکز آستارا | أسسؤنه | أملش | أنزلي | خۊمام | رشت | رزوندي | رۊبار | رۊدسر | سۊماسرا | سياکل | شفت | فؤمن | لاجؤن | لنگؤرۊد | ماسال | هشتپر
دئني جيگه'ن

أکبريه مچچد | گۊلشن ٚ حمؤم | شيطان کۊه | باغ محتشم | غازيان ٚ پۊرد | رشت ٚ شأرداري مىدان | کۊلافرنگي عمارت | ماسۊله | لاجؤن ٚ تله‌کابين | هيران ٚ رۊستا | هيران ٚ تله‌کابين | رشت ٚ مۊزه