لاجؤن ٚ تله‌کابين

ايته تله‌کابين گيلان ٚ لاجؤن ٚ دۊرۊن

لاجؤن ٚ تله‌کابین ىا أحرار ٚ تله‌کابين ايته جه لاجؤن ٚ دئني جيگایان ايسه. أ تله‌کابين ٚ چأگۊدن، ايته قرارداد ٚ پسي کي لاجؤن ٚ شأرداري ؤ أحرار ٚ شرکت دوستد، شرۊع ؤ بأزين ني ۱۳۸۴ سال ٚ مئن تأسيس بۊبؤسته.[۱] اۊتريش ٚ دؤپل‌ماىر ٚ شرکت ؤ أحرار ٚ شرکت ٚ خۊصۊصي بخش، أ تله‌کابين-أ ايداره کۊنن.[۲] لاجؤن ٚ تله‌کابين ۱۵۰۰ متر درازی دأنه ؤ این ٚ أولي ایستگا بۊلندي ۲۱۰ متر دۊوؤمي ایستگا بۊلندي همرأ تؤفیر دأنه. اي خط ٚ ظرفیت هر ساعت ٚ مئن هزار نفره ؤ این ٚ کابین ٚ بۊلندي، زمین ٚ جي تا ۱۱۰ متر-أ ني فارسنه. اي تله‌کابین ٚ کابینؤن شیش نفره ایسسن و ایشؤن ٚ در اۊتۊماتیکه.

لاجؤن ٚ تله‌کابين
کۊللي ايطلاعات
بنا نؤع
مکان
ايداري منطقه
کيشور

اي تله‌کابین چن‌ته فاز دأنه که این ٚ أولي فاز، ۱۵۷۹ اریه ما ۱۵ افتتاح ببؤ[۳] ؤ اي فاز، لاجؤن ٚ بام سبز ٚ جي شرۊع بنه تا فللاخئیر.

تله‌کابینˇ قرارداد

دچينواچين

اوتؤ کی از ای تله‌کابینˇ اسم معلوم بنه، ای تله‌کابین یک‌ته شرکتˇ شه به نام احرار. جالب اینه که حسن خؤدایگانی که لاجؤنˇ اوّلی و دوّمی شؤرا مئن عضو بو و ای قراردادˇ دوستنˇ مئن خئلی تلاش بوده و همیشک ای قراردادأ جی دفاع گود و حتا گوت که ای قراردادˇ مئن احرارˇ شرکت ضرر بوده، هی شرکتˇ مئن ساهم دأنه.[۴]

ای تله‌کابین و اینˇ درآمدˇ مالکیتˇ سر یک زمانی خئلی جار و جنجال ببؤ بو. هم لاجؤنˇ نشریاتˇ مئن و همأ نی لاجؤنˇ شهرداری و شورای شهرˇ مئن که چند درصد به احرارˇ شرکت تعلق گینه و چنی لاجؤنˇ مردومˇ شه.[۵]


جیرنویس

دچينواچين