دونیا جه معمولا اطویه کی دریا کناران همیشک حصیربافی داریدی. انزلی، حسن رود، خمام هم جه اویه کی نی لویی اویا جه فراوان دره مرکز تولید حصیر به حساب آموئید. حصیره نی لویی یا کولوش ˇ مره بافد. حصیری سفره، حصیری زنبیل، حصیری زیرانداز جه گیلانˇحصیربافی تولیداته.

قالب:گیلان هونران