لیما ایسم ایته جی روستاهان اشکور سفلی دهستان ،رودسر شهرستان رحیم اباد بخش ایسه اوستان گیلان مئن جی کیشور ایران. لیماخلی پیلا تاریخ داره. امه روستا یه قلعه قدیمی به نام دز ماشین که بعدا حسن صباح اونو چاگود و به قلعه حسن صباح معروف ببوه زیر خاکی های زیادی از لیما کشف ببه که در قلعه لیما-اسپی ریگان - کلثوم خونه- پس زیمی - کستکوه - و جور پشته پیدا ببه. لیما اب و هوای بسیار خوبی در اردیبهشت تا ابان داره. ادم کیف کونه. ایه محل 100 خانوار جمعیت داره که الان بخاطر کمبود امکانات تقریبا 100 درصد از جوانان به شهر و استان های دیگر مهاجرت کونن. چون وضعیت کشاورزی و دامداری تعریف نداره. البته با توجه به می رشته که دامپزشکی هسم خلی راحت شنه لیما رو به قطب تولید گوشت و مرغ در منطقه تبدیل بکونیم. ولی مسئولین شهرستان اصلا اشکور ه نگاه نکونن. با یه سری حمایت از طرف دولت و استفاده از روز علم تقریبا همه علوفه مورد نیاز مالانه شنه تولید گودن. تمامی لیما مردم به روستا و خو زادگاه تعصب زیادی دارن که احتمالا همه پسوند لیما دارن.لیما دارای پشوشش جنگلی و رطوبت معتدل و در گرم ترین روزهای سال هم دما 30درجه نرسه. اگر اشکور و لیما خوب شناخته ببون واقعا به قطب گردشگری تبدیل بونه. به امید او روزان عاشق می سرزمین مادری رستمی - سمنان-1391


اشکور سفلی دهستان روستاهان

اغوزبن كندسر، سجيران، شوك، گره گوابر، نيلو، كاكرود، ليما روستا، خراسان پشته، عزت آباد شرمدشت، زياز، جيركل، هلوبن دره، طولای بالا، بالالام بشكست، رزه گردن، ميلاش، عزت آباد ، ديورود، لام بشكست پائين، مازی بن، پرچ كوه، زورزمه، ليماگوابر، طولای پايين، ليماچال، تواسانكش، گرمابدشت، كلايه پهلو، چلمانرود، رودبارك، ميان لنگه، كيارمش، سليمان چپر، سلجه، اسيابدره، ابدوچال، ترپو، نيلوپرده سر، سياه كشان، رياب، سنگ بنگ، نركی، چمتوكش، چشان، فكش، پرامكوه.

رودسر شهرستان رحیم اباد بخش دهستانان

اشکور سفلی دهستان • سیارستاق ییلاقی دهستان • رحیم اباد دهستان • شوئیل دهستان

گيلان

گيلان

مرکز رشت
شأرستانؤن آستارا | أسسؤنه | املش | أنزلي | رشت | هۊسم (رۊدسر) | سياکل | ديلمان | شفت | سۊماسرا | هشتپر | رزوندي (رضوانشهر) | پره سر | فؤمن | لاجؤن | لنگؤرۊد | ماسال | خۊمام | خۊشکبجار | لشتˇ نشا | کۊچي أسبان | کياشأر | رۊبار | رستم آباد | تۊتکابؤن | مانگيل | لؤشان | بره‌سر | جيرينديه
دئني جيگه'ن

أکبريه مچيد | گۊلشنˇ حمؤم | شيطان کۊه | باغ محتشم | غازيانˇ پۊرد | رشتˇ شهرداری | کۊلافرنگي عمارت | ماسۊله | لاجؤنˇ تله‌کابین | رشتˇ مۊزه