کلدره سفلی ایسم ایته جی روستاهان رضامحله دهستان ،رودسر شهرستان بخش مرکزی ایسه اوستان گیلان مئن جی کیشور ایران.
رضامحله دهستان روستاهان

کورچه پشت • حسن سرا • گیلاکجان • کلدره علیا • گرمجان • لشکاجان سفلی • رضامحله • علی کلایه • کویه سفلی • کیوان پشته • لشکاجان علیا • سرایدشت • کلدره سفلی • بلالم • کویه علیا • دوستکوه • لسبومحله • سالومحله • بازکل • روشن ابسربالا

رودسر شهرستان بخش مرکزی دهستانان

چینی‌جان دهستان  • رضامحله دهستان

گيلان

گيلان

مرکز رشت
شهرستانؤن آستارا | اسسؤنه | املش | أنزلي | رشت | رزوندي (رضوانشهر) | رۊبار | هۊسم (رۊدسر) | سياکل | شفت | سۊماسرا (صومعه سرا) | تالش | فؤمن | لاجؤن | لنگؤرۊد | ماسال
دئني جيگه'ن

أکبريه مچيد | گۊلشنˇ حمؤم | شيطان کۊه | باغ محتشم | غازيانˇ پۊرد | رشتˇ شهرداری | کۊلافرنگي عمارت | ماسۊله | لاجؤنˇ تله‌کابین | رشتˇ مۊزه