يه‌ته خوجير کوه ايسه، لاجؤن مئن.

شيطان کو

ای ته آبشار مصنوعی شیطان کو مئن بساختیدی که انۀ آو از او دریاچه مصنوعی تامینا بئه. شیطان کو رِ بام سبزم خوانید. اَ منطقه ای ته از توریستی ترین نقاط گیلان من ایسه.