شفت
Shaft
رسمي نام شفت
کشور ایران Flag of Iran.svg
ايالت گیلان
تلفونˇ پیش‌شوماره ۰۱۳
مردوم/جوغرافی
جمعیت ۶،۵۸۵
زوان گیلکی
موختصات خورتابˇ ° ′ - کلسیا ° ′
زمات UTC +3:30
بولندی (دریا جی) ۶۸ متر
شهرؤن


شفت ايته جه گيلانˇ شأران ؤ شفتˇ شأرستانˇ مرکز ايسه. أ شأرˇ جمعیت ۶،۵۸۵ نفر (۱۳۹۰) ايسه ؤ شفتˇ شأرستانˇ مرکزي بخشˇ دۊرۊن قرار دره. أ منطقه ۱۳۷۴ˇ سالˇ دۊرۊن فؤمنˇ شأرستان جه سيوا بۊبؤسته ؤ شفتˇ شأرستانˇ تشکيلˇ أمرأ، شفتˇ شأر اۊنˇ مرکز بۊبؤسته. شفت جلگه مئن واقع بۊبؤسته دره ؤ رشت جه ۳۰ کيلؤمتر ؤ فؤمن جه ۵ کيلؤمتر فاصله دره.

مردۊم ؤ زواندچينواچين

شفتˇ مردۊم گيلک ايسن ؤ اۊشانˇ زوان گيلکي بیه پسي لئجه أمرأ ايسه.

اقتصاددچينواچين

بج شفتˇ کشاورزي أصلي محصۊل ايسه ؤ جؤردي مناطقˇ مئن چئي کاري ني رائج ايسه. جه باخي شفتˇ مردۊمˇ حرفه'ن شأ به دامداري، پرورش طیور ؤ سيفتال، تؤليد خۊشكبار شاه بلوط مانستن، صیفي جات، پرورش ماهي، نۊغان داري ؤ پرورش زينتي گیاهان ايشاره گۊدن. صنایع دستي ني شامل حصيربافي، شال ؤ جۊراف ؤ زيلۊ ؤ زيبيل چأکۊني ايسه.

هفته بازاردچينواچين

شفتˇ پيله کساندچينواچين

  • حاج سيد محمد باقر شفتی
  • سيد اسداله شفتی
  • شيخ ابو طالب شفتی
  • ملاحسن شفتی
  • شهید حسن زکالاب

سربسدچينواچين

 

گيلان

مرکز رشت
شهرستانؤن آستارا | اسسؤنه | املش | أنزلي | رشت | رزوندي (رضوانشهر) | رۊبار | هۊسم (رۊدسر) | سياکل | شفت | سۊماسرا (صومعه سرا) | تالش | فؤمن | لاجؤن | لنگؤرۊد | ماسال
دئني جيگه'ن

أکبريه مچيد | گۊلشنˇ حمؤم | شيطان کۊه | باغ محتشم | غازيانˇ پۊرد | رشتˇ شهرداری | کۊلافرنگي عمارت | ماسۊله | لاجؤنˇ تله‌کابین | رشتˇ مۊزه