أکبريه مچچد

ايته مچچد گيلان ٚ لاجؤن ٚ مئن

اکبریه مچچد ايته مچچد ايسه گه گیلان ٚ لاجؤن ٚ مئن نهأ ؤ پۊر معرۊفه. ای مچچد، لاجؤن ٚ گأبنه محلّه مئن بنا ببؤ. ای مچچد که یک‌ته پیله مچچد ایسسه، فتحعلي شاه قاجار ٚ زمات بنا ببؤ. ای مچچد ٚ خۊرتاو ٚ طرف ٚ دیوار ٚ سر، يک‌ته مرمری سنگ هننأ کی اون ٚ سر نستعلیق ٚ خط ٚ همأ بنویشته هننأ کی ای مچچد ٚ بناگودنکس ٚ اسم حاج علی اکبر لاهیجانی ايسه. ای مچچد ٚ وضوخانه دوطبقه‌ای چاگوده ببؤ و هر طبقه هشت‌ته میؤنی سوتون دأنه. جیری طبقه وضوخؤنه جی، سوتته پیله چوبی در وازأ بنه به شبستان. أکبريه مچچد دو قسمت دأنه کی یک‌ته وضوخؤنه ایسسه و اویک‌ته شبستؤن. شبستان و محراب ٚ دؤر و ور، کاشی‌کاری بودهٰ که کاشی‌ئن ٚ سر قرآن ٚ آیه‌ٰن، نسخ ٚ خط ٚ همره تزیین ببؤره. در سال ۱۳۹۱ قرار بو مبلغ ۶۰ میلیون امرا مرمت ببه اما از اَن خبری نبوسته.[۱]

أکبريه مچچد
کۊللي ايطلاعات
بنا نؤع
مکان
ايداري منطقه
کيشور
اکبریه مسجد
اکبریه مسجد و خورمالو دار.
  1. مسجد اکبریه لاهیجان