سیارستاق (قديمي نام: سي رستاق) ایته جه گيلانˇ رۊستايان، رۊدسرˇ شأرستان ؤ رحيم‌آبادˇ بخش ؤ اشکور عليا ؤ سيارستاقˇ دهستانˇ توابع جه ایسه.

أ محله قديمي نام، سي رستاق ايسه کي سي گيلکي مئن صخره ؤ کۊ معني-أ دهه ؤ رستاق ني هۊ رۊستا ايسه ؤ أ نامˇ معني، کۊهسساني رۊستا ىا رۊستايي کي کۊ ورجه نهأ ايسه.

براساس ۱۳۸۵ˇ سالˇ سر ايشماردن، أ رۊستا جمعيت ۱۳۹ نفر (۳۷خانوار) بۊ.[۱]

  1. http://www.amar.org.ir/Default.aspx?tabid=553 |عنوان= نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳۸۵| ناشر = درگاه ملی آمار ایران|تاریخ = |تاریخ بازبینی= ۱ ژانویه ۲۰۱۳|پیوند بایگانی = https://web.archive.org/web/20130101150433/https://www.amar.org.ir/Default.aspx?tabid=553 | تاریخ بایگانی = ۱ ژانویه ۲۰۱۳}}