سیاه چال ایسم ایته جی روستاهان رحیم اباد دهستان ،رودسر شهرستان رحیم اباد بخش ایسه اوستان گیلان مئن جی کیشور ایران.


سیاه چال ایسمه ایته روستا ایسه اسالم دهستان مئن ، تالش شهرستان جی اوستان گیلان.رحیم اباد دهستان روستاهان

بالنگاه • طول لات • بازنشين سفلی • كوشكوه • ترشكوه • كرباس سرای سفلی • ازاركی • پلام • خمپته اربوسرا • لاتك • گوزلبن • بازنشين عليا • بندبن بنكسر • اخوندملك • هراتبر • قلعه گردن روستا • بنكسر • شمشادسرا • پرشو • سوگوابر • درازلات بالا • فبيل سرا • سياه گل چال • لوسرا • اميرگوابر • اربوسرا • دزلی • نرماش • سی سرا روستا • بلده سرا • رجه سرا • پلطدشت • دولاگوابر • لرودبن • گوسفندگويه • كشكوه • كرباس سرای عليا • لرداربن • ديمابن • خانكسرای عليا • پائين درازلات • كج محمدگوابر • گوگاه • سياه چال • مازی گوابر • تب طوس • لات پرشو • گوزه لنگه • خورتابسرا • وپرسر • سيجاره • زرخان لات • خانكسرای سفلی

رودسر شهرستان رحیم اباد بخش دهستانان

اشکور سفلی دهستان • سیارستاق ییلاقی دهستان • رحیم اباد دهستان • شوئیل دهستان

اسالم دهستان روستاهان

گيلانده • بالاده • لميرسفلی • كله سرا • چخره محله • اوله کری اسالم • خانقاه بالاوپائين • نارنج دول • بداغ محله • سياه چال • يگانه محله • كريم سرا • شيخ سرا • لاچومحله • كاربند • گيلك محله الالان • حاج شهبازمحله • وارده سرا • طاهربيك محله • تقی سرا • غريب محله • روهام بيك محله • الالان قديم • رستم محله • ترك محله الالان • جنگ ميره • حاج بهرام محله • حاجيه محله • ميانده پائين • زمان محله • قندی سرا

گيلان

گيلان

مرکز رشت
شأرستانؤن آستارا | أسسؤنه | املش | أنزلي | رشت | هۊسم (رۊدسر) | سياکل | ديلمان | شفت | سۊماسرا | هشتپر | رزوندي (رضوانشهر) | پره سر | فؤمن | لاجؤن | لنگؤرۊد | ماسال | خۊمام | خۊشکبجار | لشتˇ نشا | کۊچي أسبان | کياشأر | رۊبار | رستم آباد | تۊتکابؤن | مانگيل | لؤشان | بره‌سر | جيرينديه
دئني جيگه'ن

أکبريه مچيد | گۊلشنˇ حمؤم | شيطان کۊه | باغ محتشم | غازيانˇ پۊرد | رشتˇ شهرداری | کۊلافرنگي عمارت | ماسۊله | لاجؤنˇ تله‌کابین | رشتˇ مۊزه