أنزلي

ايته پيله شأر گيلانˇ مئن
أنزٚلي
ایته تصویر أنزٚلي جی
Anzali
رسمي نام بندر انزلی
کشور ایران Flag of Iran.svg
ايالت گیلان
قدیمی نامؤن بندر پهلوی
اینترنتی سایت http://anzali.ir

وبگاه روستا

تلفونˇ پیش‌شوماره ۰۱۳
مردوم/جوغرافی
جمعیت ۱۱۸٬۵۶۴
زوان گیلکی بیه پسي
موختصات خورتابˇ ° ′ - کلسیا ° ′
زمات UTC +۳:۳۰
بولندی (دریا جی) ۲۶- متر
شهرؤن


أنزٚلي کي پهلوي زمات مئن پهلوي بندر دخانده بؤستي، ايته جه گيلانˇ شأران ؤ أنزلي شأرستانˇ مرکز ايسه کي جه لحاظ گردشگري،[۱] اقتصادي و ورزشي[۲][۳] پۊر جا ؤ جيگا دره. أنزلي گيلکانˇ دۊوؤمي پيله شأر بعد رشت ايسه.[۴] أ شأرˇ مردۊم گيلک ايسن ؤ قديمˇ زمات جه تا هسأ اۊشانˇ زوان گيلکي ايسه. أنزلي شأر أولي ؤ پيله‌ترين بندر، کاسپينˇ گرˇ نسايي سامؤنˇ مئن ايسه. أنزلي ويشترين جمعيت گيلانˇ شأرانˇ مئن بعد رشت دره ؤ جه ايرانˇ متراکم‌ترين شأران محسۊب به.[۵][۶][۷][۸] این شهر طبق آمار «پر باران‌ترین شهر ایران» است.[۹][۱۰] أنزلي حۊدۊد ۴۲ کيلؤمتر ساحل نوار دره. أنزلي آو ؤ هأوا مرطۊب ايسه ؤ اۊنˇ رطۊبتˇ ميزان جه ۷۱ تا ۹۷ درصد نوسان دره. أ شأرˇ وارشˇ ميزان ني پۊر بۊجؤر ايسه ؤ به سالانه ۱۸۹۲ میليمتر فأرئسه. أنزلي ۲۰۱۹ سالˇ دۊرۊن رکؤرد بزه ؤ ويشترين وارش دۊنیا شأرانˇ مئن ايته رۊز دۊرۊن دشتي. أنزلي شأر، گيلانˇ خۊرخۊسˇ ور قرار بيگيته دره ؤ کاسپينˇ گر ؤ أنزلي سل أمرأ مجاورت دره ؤ جه چند ته جزيره ؤ شبه جزيره تشکيل بۊبؤسته دره کي پۊرد أمرأ به هم متصل ايسن.[۱۱] أنزلي شأر پۊر دئبار ايسه ؤ قدمت دره ؤ اۊنˇ نام ويشتر اۊرۊپايي شأران مئن بشناخته بۊبؤسته ايسه. أنزلي چؤن گمرک دأشتي ؤ ايته تجاري مرکز بۊ جه قديم زمات ايراني ؤ خارجي تاجران مئن به اۊرۊپا دروازه معرۊف بۊ ؤ چؤن أ شأر بندري بۊ اۊنˇ مردۊم ني برخلاف باخي ايرانˇ شأران پۊر زۊدتر جديدˇ دستاوردان ؤ مدرنˇ دۊنیا أمرأ آشنا بۊبؤستيد.[۱۲]

کشوري تقسیماندچينواچين

 • أنزلي شهرستان مرکزي بخش
  • چهار فریضه دهستان
  • لیچارگي حسن رۊد دهستان

شهر: أنزلي

أنزلي نامدچينواچين

راجه به أنزلي نوم، چن ته روايت نئهأ:

 • ۱) أنزلي، أنزليج (اسکله‌اي کي پاراخۊت اۊن ورجأ پهلو گيره) جي بگيته بۊبؤسته.
 • ۲) اي سري هم گيدي کي أنزلي أنزان واجه جه بيگيته بۊبؤسته دره. أنزان، اي سري دئباره مردۊم بيد کي قديم زمات کاسپي دریا نسا زندگي کۊديد.
 • ۳) أنزل يا أنگر کي به معنی لنگر ايسه.
 • ۴) وختی کادوسی‌ئن کي گيلانˇ اصلي ساکنؤن بؤن، فارسؤن أمرأ هم‌دس بوبؤن، هي مۊناسبت واسي، اۊ جيگا اسمه بنأن انشان يا انزان کی پارسؤنˇ أصلي سامان بۊ.

۱۵۰۹ گالشي سال (۱۹۳۵ ميلادی)، أنزلي نامه عوضأ گۊدن ؤ بنأن بندر پهلوی. تا ۱۵۵۲ گالشي سال کي انقلاب بۊبؤ اي شهرˇ اسم دۊوارده به خۊ أصلي نام یعني أنزلي واگردسته.

جۊغرافي مؤقعیتدچينواچين

بر اساس بررسیان زمین شناسی، حدودای ۱۵٬۰۰۰ سال پیش ، ایته جزیره از سطح آب دریای کاسپیئن سر در باورده که بعدنان به ایسمه انزلی نامیده ببوسته و بعونوان موهمترین بندر دریای کاسپیئن سواحل جنوبی و ایران معروف ببو.

ا جزیره بر اثر فعل و انفعالات جوی و سایر عوامل طبیعی ، بصورت ایمروزی از دو قسمت انزلی و غازیان تشکیل ببو و ایته کانال بین ا دو تا قسمت ایجاد ببو که چهار تا روخانه آب از شرق ( سوسر روگا , پیر بازار روگا , راست خانه و نهنگ روگا ) و ایته روخانه از غرب ( شنبه بازار روگا ) از طریق اون دریا میئن دوه.


أنزلي در ایته ساحلی و جلگه ای منطقه در طول جوغرافیایی ۴۹ درجه و ۲۸ دقیقه و عرض جوغرافیایی ۳۷ درجه و ۲۸ دقیقه واقع ببوسته و بولندی اون از سطح دریا منهای ۲۶متر ایسه.

أنزلي محلاندچينواچين

أنزلي ایداراندچينواچين

فاىل:P۱۵۳.JPG
انزلی گمرک

*بندر انزلی شیلات

أنزلي دئني جيگاندچينواچين

*معتمدی عیمارت

فاىل:P۱۶۲.JPG
انزلی موزه نظامی

أنزلي شهر اولیناندچينواچين

فاىل:P۱۶۱.JPG
مرکز خرید

*گمرک اداره با سابقیه‌ ویشتر از ۳۰۰ سال

 • بندر اداره باسابقیه‌ بیش از ۲۰۰ سال
 • ایجاد انجومنان محلی و بلدیه قبل از بوجود امون بلدیه
 • اولین بلدیه ایران میئن که الان به ایسمه شهرداری ایسه درا شهر تاسیس ببوسته .
 • آموزش وپرورش قبل از سال ۱۲۷۱ خورشیدی
 • اکابر شبانه اون هم درسان دبیرستانی قبل از سال ۱۲۹۰ خورشیدی
 • چاپخانه قبل از سال ۱۲۸۶ خورشیدی
 • بئداری قبل از سال ۱۲۷۶ خورشیدی که بوسیله بلدیه اداره بوستی .
 • شیروخورشیدی سرخ ۱۳۰۴ خورشیدی
 • روشنائی برق قبل از سال۱۲۷۹ خورشیدی بعونوان اولین شهر در ایران که دارای روشنائی ببوسته.
 • تلفن قبل از سال ۱۲۷۷ شمسی و پست و تلگراف هم هتویی جلوتر از خیلی شهرهان ایران
 • نظمیه (شهربانی) قبل از سال ۱۲۸۶ خورشیدی
 • راه آهن حدود سال ۱۲۶۹ خورشیدی در ایته از روستان انزلی
 • هواشناسی قبل از سال ۱۲۸۰ خورشیدی
 • شیلات اداره با ویشتر از ۱۵۰ سال قدمت و سردخانه اولین بار انزلی میئن وحسن کیاده
 • هواپیما – اولین خطوط هوایی بندر انزلی مین به وجود بومو در ایته زمین معروف به زمین طیاره. اولین پرواز در ایران از بندر انزلی به تئران و بعد از اون به ایصفهان صورت بیگیفته .
 • اتومبیل برای اولین باردرانزلی مشاهده ببوسته.
 • سینما سالون بندرانزلی از نظر فیلم سینمائی نمایش و سالون سینماداشتن ، تئاتر و ورزشهای موختلف پیشگام بو.
أنزلي رۊستایاندچينواچين

چهارفریضه دهستاندچينواچين

آبˇکنار، سنگاچين، كپورچال، بشمن، علی ابادكپورچال، كرگان، كچلك، سياه خاله سر، خميران، رودپشت، كوچك محله، شيله سر، تربه بر، معاف، سياه وزان، اشپلا، چای بيجار، كربلايی مهدی گرده، اشتركان، ماهروزه، گلوگاه روستا

ليجارگي حسن‌رۊد دهستاندچينواچين

طالب اباد، ليجاركی حسن رود روستا، حسن رود، گلشن، جفرودپائين، تربه گوده، شانگهای پرده

جۊر وا جۊردچينواچين

أنزلي تاتائياندچينواچين

سربسدچينواچين

انزلی سرشناسؤن

آقا سید محمد نجفی . احمد پیشگاه هادیان .ابراهیم مرادی . اسماعیل براری . احمد عاشورپور . الله کرم رضایی . محمود پیشگاه هادیان . بهمن صالح نیا . بابک افشار . پویا . جاسم ویشگاهی . جبار نوید . جلیل ضیاءپور . جاوید جهانگیری . جمشید فرجام عندلیب پور . حیدر شونجانی . حمید یگانه . حسین اغماض . حسن اکبر . حسن بهرام زاده . داریوش عبادالهی . رضا آفتابی . رضا بحرامی نژاد . روشنک نوع دوست . رجبعلی امیری فلاح . زهره زمانی . سیروس قایقران . سیروس طاهباز . سیروس گرجستانی . سید جلال حسینی . شاهین نجفی . صادق بریرانی . عزیز نبوی . عزیز وکیل منفرد . علیرضا سایه بان . عبدالمطلب برادران نویری . علی اصغر آموخته . علی درویش زاده . علی نیاکانی . علی حاجی پور . علیرضا غاروریانی . عزیز اسپندار . غفور جهانی . فاطمه هاشمی . فریدون کشاورز . فریدون بحرپیما . فرهاد مهرانفر . لاله پورکریم . کریم کشاورز . کوروش فرزانگان . دکتر محمد حسین جزیره‌ای . مریم ایراندوست . مرتضی بصارت دار . محمد مددپور . محمد احمدزاده . محمد تقی بارور . موسی نامجو . محمد مایلی کهن . ماریا رسولی مقدم . مازیار زارع . رامین محمدی . مهرداد اسکویی . نصرت ایراندوست . هرمز پیشوایی . یدالله بایندر


 

گيلان

مرکز رشت
شهرستانؤن آستارا | اسسؤنه | املش | أنزلي | رشت | رزوندي (رضوانشهر) | رۊبار | هۊسم (رۊدسر) | سياکل | شفت | سۊماسرا (صومعه سرا) | تالش | فؤمن | لاجؤن | لنگؤرۊد | ماسال
دئني جيگه'ن

أکبريه مچيد | گۊلشنˇ حمؤم | شيطان کۊه | باغ محتشم | غازيانˇ پۊرد | رشتˇ شهرداری | کۊلافرنگي عمارت | ماسۊله | لاجؤنˇ تله‌کابین | رشتˇ مۊزه 

 1. https://zoomlife.ir/travel/180-travel-guide-bandar-anzali.html
 2. انزلی کلاب/ 13000 ورزشکار سازمان یافته در انزلی
 3. قالب:یادکرد وب
 4. قالب:یادکرد وب
 5. http://www.anzalicustoms.ir/ShowPage.aspx?page_=form&order=show&lang=1&sub=0&PageId=253&codeV=1&tempname=MainTemplate |title=گمرکات ایران |accessdate=۲۵ فوریه ۲۰۱۳ |archiveurl=https://web.archive.org/web/20130115100427/http://anzalicustoms.ir/ShowPage.aspx?page_=form&order=show&lang=1&sub=0&PageId=253&codeV=1&tempname=MainTemplate |archivedate=۱۵ ژانویه ۲۰۱۳ |dead-url=yes }}
 6. http://anzaliport.pmo.ir/home-anzali-fa.html |title=اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان |accessdate=۲ ژوئیه ۲۰۱۱ |archiveurl=https://web.archive.org/web/20110907045314/http://anzaliport.pmo.ir/home-anzali-fa.html |archivedate=۷ سپتامبر ۲۰۱۱ |dead-url=yes }}
 7. کتاب ایران قدیم، مهد تمدن جهان نوشته محمدعلی جدید الاسلام
 8. تاریخ بندرانزلی
 9. رشت#cite note-16
 10. http://www.irna.ir/fa/News/2000779304/%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7_%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA/%D9%BE%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86_%D8%B4%D9%87%D8%B1_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%A7_%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4_%D9%86%D8%B2%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%AC%D9%88%DB%8C_%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87_%D8%B4%D8%AF%D9%87_%D8%A7%D8%B3%D8%AA |title=ایرنا / انزلی پر باران‌ترین شهر ایران |accessdate=۱۵ اکتبر ۲۰۱۹ |archiveurl=https://web.archive.org/web/20180602230527/http://www.irna.ir/fa/News/2000779304/%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7_%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA/%D9%BE%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86_%D8%B4%D9%87%D8%B1_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%A7_%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4_%D9%86%D8%B2%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%AC%D9%88%DB%8C_%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87_%D8%B4%D8%AF%D9%87_%D8%A7%D8%B3%D8%AA |archivedate=۲ ژوئن ۲۰۱۸ |dead-url=yes }}
 11. http://www.bahaneh.net/hall/topic_show.php?t=34796 |title=جزیره انزلی |accessdate=۲۵ فوریه ۲۰۱۳ |archiveurl=https://web.archive.org/web/20170730223212/http://www.bahaneh.net/hall/topic_show.php?t=34796 |archivedate=۳۰ ژوئیه ۲۰۱۷ |dead-url=yes }}
 12. جاذبه-گردشگری بندرانزلی/2012/4/9/57893.html تبیان زنجان / انزلی دروازه اروپاقالب:پیوند مرده