باغ محتشم

عیمارت کلاه فرنگی باغ محتشمه مئن

قدمت پارک شهر یا باغ موحتشم که شا گوفتن الان پارک اصلیه رشته به دوران سلطنته ناصرالدین شاه قاجار واگرده.

صاب اصلیه أ پارک اکبرخان بیگلار بئیگی ئیسه که از زمینداران و پولدان درجیه یئک در دوران قاجار بو و حتا گمرکان شمال هم تو ایجاریه أ اقا نهابو.

از قرار معلوم درخت کارین أ پارک و خیابان کئشئن اطراف اون و هتو چاگودن ائیته ساختمان تابستانی که بعدن معروف ببوسته به عیمارته کولاه فرنگی همه و همه زیر نظر اکبر خان صورت بیگیفته.

أ پارک بعد از موردن اکبر خان به صورت ارثیه فارسه به اونه دختر از اون هم به اونه عموپسر فارسه به ئیسمه صادق خان اکبر محتشم الملک (سردار معتمد) و از أ موقع به بعد او پارک به باغ موحتشم معروفه ببوسته.

بعدن در زمان پهلوی آ پارک به جای بدهیهای مالیاتی به تصرف دولت در بامو و از اون به بعد به صورت پارک عمومیه رشت مورد استفاده اهالی و مردوم قرار بیگیفته.

بزرگی اولیه أ پارک چندین برابر الانه اونه ولی کم کم با بزرگا بوستنه شهر و خیابان کشی های پوشت سر هم از اونه وسعت کما بوسته .

تو آ سی ساله گذشته هم باساختنه اوستانداری و شهر بازی او باغه میئن ، باز هم پارک کوچیکترا بوست که البته تازگیان اوستانداری به ائیته جای دیگر مونتقلا ببوسته و قراره به جای او ساختمان اوستانداری کتابخانه ملی چاگوده ببه . اخره أ پارک هم ائیته رودخانه نها که قبلنا اونه میئن ماهیگیری گودیدی که امروز به خاطر ان که اب های فاظلاب و اشغالان بیمارستانیه اونه میئن سرریز به کاملن غیر قابله ئیستیفادیه.


عکساندچينواچين


رشتˇ خوجیر جیگاؤن

ميرزاكوچی‌خانˇ اسسؤنه  • رشته مدرسه شاپور  • ميرنظام الدينه آرامگاه  • دوكتور حشمتˇ اسسؤنه  • لاته كاروانسرا  • آب شورلاكانه چشمه  • چشماگل سه‌شنبه چشمه  • صفی مسجد  • جوره مسجدجامع  • آكاشا بقعه  • آقاسيددانياله بقعه  • خواهرامامه بقعه  • چله خانه مسجد  • کاسه فروشانه مسجد  • کلاه فرنگی عمارت  • رشته موزه  • ساسانیانه قلعه  • اداره پستˇ ساختمان  • دیوان‌بیگی خانه  • مرغنه پرد  • سردار محتشمه باغ  • امام زاده ابراهیم  • ابریشمچی خانه  • دانشجو پارک  • دانای علی بقعه  • ملته بوستان  • رشتˇ سنتی بازار  • رشتˇ سبزˇ میدان  • رشته ملی کتابخانه  • گیلانه میراث روستایی موزه  • شهیدانه آرامگاه