باغ محتشم

باغ محتشم

عیمارت کلاه فرنگی باغ محتشمه مئن

قدمت پارک شهر یا باغ موحتشم که شا گوفتن الان پارک اصلیه رشته به دوران سلطنته ناصرالدین شاه قاجار واگرده.

صاب اصلیه أ پارک اکبرخان بیگلار بئیگی ئیسه که از زمینداران و پولدان درجیه یئک در دوران قاجار بو و حتا گمرکان شمال هم تو ایجاریه أ اقا نهابو.

از قرار معلوم درخت کارین أ پارک و خیابان کئشئن اطراف اون و هتو چاگودن ائیته ساختمان تابستانی که بعدن معروف ببوسته به عیمارته کولاه فرنگی همه و همه زیر نظر اکبر خان صورت بیگیفته.

أ پارک بعد از موردن اکبر خان به صورت ارثیه فارسه به اونه دختر از اون هم به اونه عموپسر فارسه به ئیسمه صادق خان اکبر محتشم الملک (سردار معتمد) و از أ موقع به بعد او پارک به باغ موحتشم معروفه ببوسته.

بعدن در زمان پهلوی آ پارک به جای بدهیهای مالیاتی به تصرف دولت در بامو و از اون به بعد به صورت پارک عمومیه رشت مورد استفاده اهالی و مردوم قرار بیگیفته.

بزرگی اولیه أ پارک چندین برابر الانه اونه ولی کم کم با بزرگا بوستنه شهر و خیابان کشی های پوشت سر هم از اونه وسعت کما بوسته .

تو آ سی ساله گذشته هم باساختنه اوستانداری و شهر بازی او باغه میئن ، باز هم پارک کوچیکترا بوست که البته تازگیان اوستانداری به ائیته جای دیگر مونتقلا ببوسته و قراره به جای او ساختمان اوستانداری کتابخانه ملی چاگوده ببه . اخره أ پارک هم ائیته رودخانه نها که قبلنا اونه میئن ماهیگیری گودیدی که امروز به خاطر ان که اب های فاظلاب و اشغالان بیمارستانیه اونه میئن سرریز به کاملن غیر قابله ئیستیفادیه.


عکسانویرایش


رشتˇ خوجیر جیگاؤن

ميرزاكوچی‌خانˇ اسسؤنه  • رشته مدرسه شاپور  • ميرنظام الدينه آرامگاه  • دوكتور حشمتˇ اسسؤنه  • لاته كاروانسرا  • آب شورلاكانه چشمه  • چشماگل سه‌شنبه چشمه  • صفی مسجد  • جوره مسجدجامع  • آكاشا بقعه  • آقاسيددانياله بقعه  • خواهرامامه بقعه  • چله خانه مسجد  • کاسه فروشانه مسجد  • کلاه فرنگی عمارت  • رشته موزه  • ساسانیانه قلعه  • اداره پستˇ ساختمان  • دیوان‌بیگی خانه  • مرغنه پرد  • سردار محتشمه باغ  • امام زاده ابراهیم  • ابریشمچی خانه  • دانشجو پارک  • دانای علی بقعه  • ملته بوستان  • رشتˇ سنتی بازار  • رشتˇ سبزˇ میدان  • رشته ملی کتابخانه  • گیلانه میراث روستایی موزه  • شهیدانه آرامگاه