کۊچي أسبان

کلي اطلاعات

رسمي نام : {{{رسمي نام}}}
کشور : ایران Flag of Iran.svg
مردۊم
زوان: گیلکی


کۊچي أسبان یا کۊجه أسبان ايته جه گيلانˇ شأران ايسه. أ شأرˇ جمعیت ۱۰،۰۲۶ نفر ايسه ؤ کۊچي أسبانˇ بخش دۊرۊن کي ايته جه رشتˇ شأرستانˇ بخشان ايسه قرار دره. اي شهر بين دۊ ته شهر رشت و أسسؤنه قرار دره. کۊچي أسبانˇ بخش بعد رشتˇ مرکزي بخش، پيله‌ترين بخش، رشتˇ شأرستانˇ دۊرۊن ايسه و ويشترين جمعيت ني بعد رشتˇ مرکزي بخش دره.

دئباره شناسان أ شأرˇ قدمت تا ساساني دؤره تخمين بزئيد.

اۊنˇ ویشتر زیمینان جلگه‌ئي ؤ هموار ايسه و گيلانˇ باخي جيگایان مانستن اۊنˇ خاک پۊربار ايسه ؤ ويشتر ني بجˇ کشتˇ جير نهأ. کۊچي أسبانˇ مردۊمˇ أصلي شغل کشاورزي ايسه ؤ نۊغان‌دري ني ايبچه رائج ايسه.

کۊچي أسبانˇ شأرˇ جمعیت بر اساس ۱۳۹۰ سال سرايشماردن، ۹۴۵۰ نفر بۊ ؤ کۊچي أسبانˇ بخش ني حۊدۊد ۴۹۳۳۳ نفر جمعيت دره. کۊچي أسبانˇ بخش سۊ ته دهستان به نامان بلسبنه، کنارسر ؤ لۊلمان دره.

کۊچي أسبانˇ نامدچينواچين

أنکي کۊچي أسبانˇ نام جه کؤيه بأوردده چند ته روایت نهأ. اي سري گيدي کي أ شأرˇ نام جه ترکيب کۊچي + أسبان تشکيل بۊبؤسته ؤ چۊن اۊ زماتˇ مئن أ جيگا دۊرۊن کاسپي أسبان پرورش دهيد، أ نام أ شأر رۊ بناييد. کۊچي أسبانˇ مردۊم هسا ني خۊشانˇ شأر کۊچي أسبان یا کۊجه أسبان دۊخانيدي . اي سري محققان سیدظهیرالدين مرعشی مانستن معتقد بؤن کي أ شأر به دلیل آب و هوای خۊب اۊنˇ نام کۊچه اصفاهان یا کۊچک اصفهان بۊ ؤ به اصفهانˇ شأر تشبیه بۊبؤسته بۊ ؤ گلف گلف به کۊچصفهان تبديل بۊبؤسته. اي سري ني گيدي کي اۊ زمات اصفهانˇ مردۊم به أیه مۊهاجرت بۊکۊديد ؤ أ شأرˇ نام اصفهان کوچک بنایید ؤ اي سري ني گيدی کي شاه عباس صفوي اۊ زمات کي جه أ شأر ردا بؤستن دۊبۊ أ نام اۊنه رۊ بنه کي اۊنˇ شباهت وأسي جه نظر آب و هوایی یا ديگر چیزان به اصفهان بۊ.

علمي مراکزدچينواچين

کۊچي أسبان ايته غیر انتفاعي دانشگا دره.

 
آموزش عالی مؤسسه

کۊچي أسبانˇ بازاردچينواچين

نیم قرن پیش جه، ىکشمبه ؤ چارشمبه رۊجان، کۊچي أسبانˇ مئن هفتگي بازار برپا به کي اۊنˇ مئن انواع وسائل کي مردۊم رۊزمره نیازان تأمين کۊنه بۊفرۊخته به ؤ ویشتر ایته جیگا ایسه بۊفرۊختن کیشاورزی محصۊلان وأسي، سبزي ؤ مۊرغانه و... کي جه انواع محلي محصۊلان ايسن ۊ بازار دۊرۊن شأ اۊشان دئن. چیزي کي توریستان ره شاید خأیلي جالب ببه فرۊشنده'ن زني ایسن کي ىکشمبه بازار ؤ چارشمبه بازارˇ مئن کار کۊنيدي. محلي بازاران ایته جه زیباترین جیگایان ايسه کي هر تازه‌واردي ره ایته زیبایی خاص خۊدۊشا دره.

محلي غذایاندچينواچين

کۊچي أسبانˇ محلي غذایان، باخي گیلانˇ شأرانˇ أمرأ مۊشترک ايسه ؤ جه موارد ثابتي مثل باقلاقاتوق، میرزاقاسمی، تۊرشˇ تره، محلي فسنجن شلخت، اۊردیک و خوتکا گۊشت أمرأ، سیروابیج، سیرقلیه و... تکيل به.

تاتائياندچينواچين

 
کۊچي أسبانˇ عمومی کیتابخانه


 

گيلان

مرکز رشت
شهرستانؤن آستارا | اسسؤنه | املش | أنزلي | رشت | رزوندي | رۊبار | رۊدسر | سیاکل | شَفت | سۊماسرا | تالش | فؤمن | لاجؤن | لنگؤرۊد | ماسال
شهرؤن

احمدسرگوراب | اسالم | آستارا | اسسؤنه | اوتاقور | املش | بازارجومه | بره‌سر | أنزلي | پره‌ سر | تۊتکابن | جیرنده | چابوکسر | چوبر | حویق | خشکبیجار | خومام | ديلمان | رانکوه | رحيم‌آباد | رۊسسؤم‌آباد | رشت | رزوندي | رۊبار | هۊسم | رودبنه | سنگر | سیاکل | شفت | شَله مؤن | سۊماسرا | فؤمن | کلأچئه | کۊچي أسبان | کومله | حسن کیاده | گوراب زرمئخ | لاجؤن | لشت نشا | لنگؤرۊد | لؤشان | لوندویل | لیسار | ماسال | ماسوله | مرجقل | منجیل | واجارگا | هشتپر 

خؤجير جيگأن

انزلی مۊرداب | نيرو دريايی نظامی موزه | سجیرانˇ آبشار | لؤنأیْ | محمد معينˇ مقبره | اسپي مزگت | محتشمˇ باغ | شيخ زاهدˇ مقبره | غازيانˇ پۊرد | أنزلي پۊرد | شيطان کو | رشتˇ شهرداری | رشتˇ کولافرنگی | قلعه کول | ماسوله | موزه چای ایران | رشتˇ مۊزه | کاکتوسانˇ موزه (آستارا) 

گيلان ِ دهاتؤن ِ فهرست