غازيان پورد به طول 210 متر و عرض 10 متر و ارتفاع 85/6 متر با 5 دهانه كه يك دهانه از آن به طول 25 متر متحرك ایسه.

غازیان پورد ازبوتون مسلح چاگوده ببوسته شوروع ساختمان از اواخر تيرماه 1314 شمسي و پايان كار دراوايل تابستان 1316 شمسي يعني مدت 18 ماه بو و در خورداد ماه 1317 مورد استفاده قرار بیگیفته و روز چهارشنبه هفتم آذر ماه 1318 شمسي به طور رسمي تحويل ببوسته . ا پورد بوسيله كمپاني ( سنتاب ) آلماني و شركت هاي مختلف از جمله ((موتلا )) سوئدي چاگوده ببوسته و در نتيجه با چاگودن اون راه ارتباطي آذربايجان رشت - قزوين - تئران برقرارابو.

قبلنان شون و امون از انزلي به غازيان به وسيله قايق صورت گیفتی تا اينكه تصميم بیگیفته ببوسته انزلي به وسيله دو تا پورد به راه زميني غازيان - رشت وصلا به.