غازيانˇ پۊرد

به همرایه انزلی پورد در سال 1316 چاگوده ببوسته . دریا از روی ا پیله پورد، جلوه زیبایی داره.

غازیان پورد

از جاهان دیدنی انزلی و غازيان دو تا پوردده، درگوذشته شونو امون از انزلی به غازيان بوسيله قايق صورت گیفتی تا اونکه تصميم بیگیفتیدی انزلی بوسيله دو تا پورد به راه زمينی غازيان - رشت متصلا کوند كه پوردی از غازيان به ميان پشته به طول 210 متر و عرض 10 متر و ارتفاع 85/6 متر با 5 تا دهانه كه ایته دهانه از اون به طول 25 متر متحرك بو .

غازیان پورد ازبوتون مسلح چاگوده ببوسته شوروع ساختمان از اواخر تيرماه 1314 شمسي و پايان كار دراوايل تابستان 1316 شمسي يعني مدت 18 ماه بو و در خورداد ماه 1317 مورد استفاده قرار بیگیفته و روز چهارشنبه هفتم آذر ماه 1318 شمسي به طور رسمي تحويل ببوسته . ا پورد بوسيله كمپاني ( سنتاب ) آلماني و شركت هاي مختلف از جمله ((موتلا )) سوئدي چاگوده ببوسته و در نتيجه با چاگودن اون راه ارتباطي آذربايجان رشت - قزوين - تئران برقرارابو.

قبلنان شون و امون از انزلي به غازيان به وسيله قايق صورت گیفتی تا اينكه تصميم بیگیفته ببوسته انزلي به وسيله دو تا پورد به راه زميني غازيان - رشت وصلا به. اویته پورد از ميان پشته به انزلی به طول 127 متر و عرض 10 متر وارتفاع 5/6 متر با سه تا دهانه كه ایته دهانه به طول 25 مترمتحرك بود . چاگوده ببوست.

هر دو تا پورد از بوتون مسلح چاگوده ببوسته شروع چاگودن از اواخر تيرماه 1314 شمسی و توماما بوستنه كار دراوايل تابستان 1316 شمسی يعنی مدت 18 ماه بو و در خورداد ماه 1317 مورد ایستفاده قرار بیگیفته و روز چهارشنبه هفتم آذر ماه 1318 شمسی به طور رسمی تحويل ببوست. ا دوتا پورد بوسيله كومپاني (سنتاب ) آلمانی و شركتان موختلف از جومله ((موتلا )) سوئدی چاگوده ببو و در نتيجه با چاگودن اون راه ارتباطی آذربايجان رشت - قزوين - تئران برقرار ببوست و تازگیان برای حفظ ا پوردان عبور كاميونان سنگينه از روی اوشان ممنوع بو گودیدید .