تۊتکابؤن

(مسير عوضاؤدن تۊتکابن أجي)


تۊتکابؤن

کلي اطلاعات

رسمي نام : توتکابن
کشور : ایران Flag of Iran.svg
اۊستان : گيلان
شأرستان : رۊبار ٚ شأرستان
بخش : مرکزي بخش
محلي نام : تۊتکابؤن
مردۊم
جمعيت ۱,۵۱۰ نفر (۱۳۹۵)
زوان: گيلکي
مذهب: شيعه
طبيعي جۊغرافي
بۊلندي درىا جه : ۱۷۹ متر
شأر ٚ اطلاعات
تلفؤن ٚ پيش‌شۊماره : ۰۱۳


تۊتکابؤن ايته جه گيلان ٚ شأران، رۊبار ٚ شأرستان ٚ مئن ايسه. أ شأر رحمت‌آباد ؤ بلۊکات ٚ بخش ٚ مرکز ايسه. تۊتکابؤن ىا تۊتک‌بؤن اي زمات مرکز پرورش نۊغان بۊ ؤ تۊت ٚ دار اۊيه فراوان بۊ هأن ٚ وأسي أ شأر ٚ نام-أ تۊتکابؤن بنأده.

تۊتکابؤن در حدۊد شانزده کیلؤمتري رۊبار ٚ خۊرتاوي کلسيا ؤ حدۊد دۊ کیلؤمتري رۊستم آباد ٚ خۊرتاو ؤ در حدۊد دۊوازده کیلۊمتري درفک ٚ خۊرخۊس قرار دأره. أ شأر دۊ ته جؤرمحله ؤ جيرمحله بخشان ٚ جه تشکیل بۊبؤسته دره ؤ ايته پۊرد ٚ أمرأ کي ايسپي‌رۊ سر چأکۊده بۊبؤسته رشت - قزوين ٚ أصلي را مئن قرار دأره.

تۊتکابؤن رۊبار ٚ زلزله زمات تقريبا ویران بۊبؤست ولي دۊواره اۊن-أ چأکۊدد.

جمعيتویرایش

براساس ۱۳۸۵ سال ٚ سرايشماردن، تۊتکابؤن ٚ جمعیت ۱٬۶۴۱ نفر (۴۷۳ خانوار) بۊ. أ شأر ۱۳۹۵ سال ٚ مئن ۱,۵۱۰ نفر جمعيت دأشتي.[۱]

زوانویرایش

تۊتکابؤن ٚ مردۊم گيلکي زوان-أ رۊباري لئجه أمرأ گب زنئده.

سربسویرایش

  1. http://www.sko.ir/Sarshomari1390/Shahrhaye_IRAN.xls%7Cعنوان=نتایج سرشماری سال ۱۳۹۰ | ناشر =معاونت برنامه ریزی استانداری خراسان جنوبی (به نقل از مرکز آمار ایران) |تاریخ =۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۲ |تاریخ بازبینی=۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۲}}