کنارسر ٚ دهستان ايته جه گيلان ٚ دهستانان کۊجسبان ٚ بخش ؤ رشت ٚ شأرستان ٚ توابع جه ايسه.

کنارسر ٚ دهستان
کۊللي ايطلاعات
کيشورايران
اۊستانگيلان
شأرستانرشت ٚ شأرستان
بخشکۊجسبان ٚ بخش
رۊستایان ٚ تعداد۱۰
مردۊم
جمعيت۷,۱۰۲ نفر (۱۳۸۵)
زوانگيلکي
مذهبشيعه
دهستان ٚ ايطلاعات
تيلفۊن ٚ پيش‌شۊماره۰۱۳

براساس ۱۳۸۵ سال ٚ سرايشماردن، أ دهستان ٚ جمعيت ۷,۱۰۲ نفر (۲,۱۱۹ خانوار) ايسه. [۱]

رۊستاهان

دچينواچين
کنارسر دهستان روستاهان

گیلوادشتان، کنارسر روستا، شیرایه، هندوانه پردسر، پیر موسی، مامودان، گراکو، جوربیجارکل، جانکبر، رودکل.