عنبران محله ایسم ایته جی روستاهان ویرمونی دهستان ،آستارا شهرستان بخش مرکزی ایسه اوستان گیلان مئن جی کیشور ایران.


عنبران محله روستا در 6 کیلومتری غرب آستارا ایته از قدیمی ترین روستاهان ویرمونی دهستان به حیساب آیه . ا روستا 262 خانوار 1433 نفر جمعیت داره که ویشتر از 85 درصد اوشان با سواد ایسیدی .عنبران که دارای دهیاری و شورای اسلامی ایسه از ایمکاناتی مانند برق، گاز، تیلیفون و آب لوله کشی ببوسته بر خوردار ایسه .هتویی ا روستا دارای مدرسه، مسجید، خانیه بهداشت، نانوایی، دامداری، پرورش ماهی استخر ، برنجکوبی کارخانه و گلخانان متعددی ایسه.

عنبران که در کوهپایان سرسبز و زیبای تالش کوهان بنا ببوسته دارای ایته قدیمی قبرستان ایسه که قدمت باستانی داره.

منطقیه گردشگری خانهان آسیاب با ترکیبی از روخانه و جنگل و کوه مناظر با 5 کیلومتر جاده آسفالت ببوسته ازا روستا میئن گوذره.

عنبران دارای مردومانی سخت کوش، کاری و زرنگ ایسه . و قبل از ان مرکز صنعت سوفالگری و ساخت ظرفانه سوفالی شهرستان بو و تا چند سال پیش آستارا مردوم از گلدانان سوفالی ای روستا که به اون منقل گوتیدی در خوشانه خانه ایوان و حیاط ایستفاده گودیدی و از ای جور ظرف به ایسمه چولمک برای تهیه ماهی و پلا در مطبخان میئن ایستفاده گودیدی. لهجیه تالشی عنبران محله ایته از قطبان اصلی ا لهجه در منطقه بو و اصیل ترین غذاهان، سنتان، و حتی تالشی لباسان در ا روستا پیدا به.
ویرمونی دهستان روستاهان

عباس اباد روستا، ويرمونی، باغچه سرا، عنبران محله، خشك دهنه، بيجاربين، شيخ محله، خانهان اسياب، دربند روستا، هودول، قلعه روستا، لميرمحله، عسكراباد، كشفی، جبرئيل محله، شيخ علی محله، تله خان، عوض لرصيادلر، شونده چولا، بی بی يانلوريا، شونان، برزنا.

آستارا شهرستان بخش مرکزی دهستانان

حیران دهستان • ویرمونی دهستان

گيلان

گيلان

مرکز رشت
شأرستانؤن ٚ مرکز آستارا | أسسؤنه | أملش | أنزلي | خۊمام | رشت | رزوندي | رۊبار | رۊدسر | سۊماسرا | سياکل | شفت | فؤمن | لاجؤن | لنگؤرۊد | ماسال | هشتپر
دئني جيگه'ن

أکبريه مچچد | گۊلشن ٚ حمؤم | شيطان کۊه | باغ محتشم | غازيان ٚ پۊرد | رشت ٚ شأرداري مىدان | کۊلافرنگي عمارت | ماسۊله | لاجؤن ٚ تله‌کابين | هيران ٚ رۊستا | هيران ٚ تله‌کابين | رشت ٚ مۊزه