ويرمۊني

(مسير عوضاؤدن ویرمونی أجي)

ویرمونی دهستان در 2 کیلومتری غرب شهر آستارا، قدیمی ترین روستای کل آستارا شهرستان به حیساب آیه.به حدی که عده ای اونا آستارا پایتخت در زمان های قدیم عونوان کونیدی. طبق آماران ارائه ببوسته ا دهستان 10719 نفر و بدون حومه 1724 نفر جمعیت داره که از ا لحاظ بعد ازلوندویل پر جمعیت ترین منطقیه شهرستان محسوب به.


گیدی در زمانان بسیار قدیم لنکرانیان با موهاجرت به ویرمونی منطقه و موشاهدیه اونه تشابه وضعیت طبیعی با لنکران اونه ایسمه به تالشی لهجه ویره مونی یا زمین خودمانی یا زمینی مشابه زمین لنکران بناده و ویرمونیا پایه گوذاری بوگودده.

ویرمونی آیینه تمام نمای تاریخ سیاسی، اجتماعی و حتی نظامی آستارا در طی دوران مختلف به حیسای آیه.

علی رغم موهاجرت های گسترده ویرمونی اهالی به آستارا جمعیت ا دهستان بسیار ویشتر از آماران قبلی بو ودر نوبت تبدیل شدن به دومین بخش آستارا شهرستان بعد از لوندویل قرار داره.

ا روستا دارای آسفالت روستایی جاده ، آب، برق، گاز، تیلیفون، مخابرات دفتر ، آنتن BTS تیلیفون همراه، قدیمی مسجید جامع ، مدرسه، شرکت تعاونی، خانیه بهداشت و پاسگاه انتظامی ایسه.هتویی ا روستا دارای مزارع وسیع برنج، جنگلان انبوه، روخانه و پورد بو و از سمت آستارا دارای بولوار ورودی ایسه.

دهستان ویرمونی روستاهان دچينواچين