شيخ علی محله


شیخ علی محله ایسم ایته جی روستاهان ویرمونی دهستان ،آستارا شهرستان بخش مرکزی ایسه اوستان گیلان مئن جی کیشور ایران.


شیخ علی محله ایسم ایته روستا ایسه جه رودپی جنوبی دهستان ، ساری شهرستان جه اوستان مازندران ، شومال ایران مین.
ویرمونی دهستان روستاهان

عباس اباد روستا، ويرمونی، باغچه سرا، عنبران محله، خشك دهنه، بيجاربين، شيخ محله، خانهان اسياب، دربند روستا، هودول، قلعه روستا، لميرمحله، عسكراباد، كشفی، جبرئيل محله، شيخ علی محله، تله خان، عوض لرصيادلر، شونده چولا، بی بی يانلوريا، شونان، برزنا.

آستارا شهرستان بخش مرکزی دهستانان

حیران دهستان • ویرمونی دهستان

رودپی جنوبی دهستان روستاهان

اكند • سيد محله • فيروزكنده سفلی • دينك • صفراباد • فيروزكنده عليا • دامير • ماهفروز محله سفلی • خارميان • عباسعلی كش • مرزرود • ماهفروز محله عليا • دراز محله • گل نشين • پنبه زاركتی • شيخ علی محله • صلاح الدين محله • لله مرز • گالش كلا • تاج الدين محله • ارواخيل • سنته • اوجا محله • چفت سراكند • سعيد اباد • موزی بن • سليمان محله • عرب خيل • اسفيواشی • عرب محله • سمندك • كوهی خيل • چمازك • تالارك • حاجی اباد • صالح اباد • بهاراباد • چفت سر • عالی باك • خانه سرمرز • سنگ سرلنگه • شهرك صنعتی روستا • ميانشعار

گيلان

گيلان

مرکز رشت
شأرستانؤن ٚ مرکز آستارا | أسسؤنه | أملش | أنزلي | خۊمام | رشت | رزوندي | رۊبار | رۊدسر | سۊماسرا | سياکل | شفت | فؤمن | لاجؤن | لنگؤرۊد | ماسال | هشتپر
دئني جيگه'ن

أکبريه مچيد | گۊلشنˇ حمؤم | شيطان کۊه | باغ محتشم | غازيانˇ پۊرد | رشتˇ شأرداري | کۊلافرنگي عمارت | ماسۊله | لاجؤنˇ تله‌کابین | هيران ٚ رۊستا | هيران ٚ تله‌کابين | رشتˇ مۊزه