قاضیان ایسم ایته جی روستاهان سراوان دهستان ،رشت شهرستان سنگر بخش ایسه اوستان گیلان مئن جی کیشور ایران. قاضیان ایتا از روستاهای سرسبز و پیشرفته ایسه کی کشاورزی و دامداری من جزء روستایان فعال حساب به.


جمعیتویرایش

جمعیت ا روستا براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، ۳۱۹۶ نفر (۸۹۹خانوار) برآورد ببسته. درگاه ملی آمار ایرانسراوان دهستان روستاهان

سراوان روستا، قاضیان، امام زاده هاشم، گلسرک، کچا، موشنگا، جوکول بندان.

سنگر ٚ بخش ٚ دهستانان

اسلام آباد ٚ دهستان • سراوان ٚ دهستان • سنگر ٚ دهستان

 

گيلان

مرکز رشت
شأرستانؤن ٚ مرکز آستارا | أسسؤنه | أملش | أنزلي | خۊمام | رشت | رزوندي | رۊبار | رۊدسر | سۊماسرا | سياکل | شفت | فؤمن | لاجؤن | لنگؤرۊد | ماسال | هشتپر
دئني جيگه'ن

أکبريه مچيد | گۊلشنˇ حمؤم | شيطان کۊه | باغ محتشم | غازيانˇ پۊرد | رشتˇ شأرداري | کۊلافرنگي عمارت | ماسۊله | لاجؤنˇ تله‌کابین | هيران ٚ رۊستا | هيران ٚ تله‌کابين | رشتˇ مۊزه