قاضیان ایسم ایته جی روستاهان سراوان دهستان ،رشت شهرستان سنگر بخش ایسه اوستان گیلان مئن جی کیشور ایران. قاضیان ایتا از روستاهای سرسبز و پیشرفته ایسه کی کشاورزی و دامداری من جزء روستایان فعال حساب به.


جمعیت دچينواچين

جمعیت ا روستا براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، ۳۱۹۶ نفر (۸۹۹خانوار) برآورد ببسته. درگاه ملی آمار ایرانسراوان دهستان روستاهان

سراوان روستا، قاضیان، امام زاده هاشم، گلسرک، کچا، موشنگا، جوکول بندان.

سنگر ٚ بخش ٚ دهستانان

اسلام آباد ٚ دهستان • سراوان ٚ دهستان • سنگر ٚ دهستان

 

گيلان

مرکز رشت
شأرستانؤن ٚ مرکز آستارا | أسسؤنه | أملش | أنزلي | خۊمام | رشت | رزوندي | رۊبار | رۊدسر | سۊماسرا | سياکل | شفت | فؤمن | لاجؤن | لنگؤرۊد | ماسال | هشتپر
دئني جيگه'ن

أکبريه مچچد | گۊلشن ٚ حمؤم | شيطان کۊه | باغ محتشم | غازيان ٚ پۊرد | رشت ٚ شأرداري مىدان | کۊلافرنگي عمارت | ماسۊله | لاجؤن ٚ تله‌کابين | هيران ٚ رۊستا | هيران ٚ تله‌کابين | رشت ٚ مۊزه