دهگاه ایسم ایته جی روستاهان خرارود دهستان ،سیاکل شهرستان بخش مرکزی ایسه اوستان گیلان مئن جی کیشور ایران.دهگاه ایسم ایته جی روستاهان دهگاه دهستان ، آستانه شهرستان بخش کیاشهر ایسه اوستان گیلان مئن جی کیشور ایران .خرارود دهستان روستاهان

تازه ابادجانكاه، فشتال، خرارود، ملك رود، دوست لات، چال شم، كلامسر، پنابندان، كجيل، رادارپشته، گاوكول، ليشك، كاجان، سلش، سرداراباد، گيل بام، بزگاه، اشكراب، سلش ديسام، دهگاه روستا، چهل گاچه، گندلاور، رودبارسرا، گردكوه، گلستان سرا، مادرسرا، تويی دشت، سوسرا، اغوزچكه، بام، شميدين، لابن، كلارده.

سیاکل شهرستان بخش مرکزی دهستانان

توتکی دهستان • خرارود دهستان • مالفجان دهستان

دهگاه دهستان روستاهان

دهگاه روستا، دستك، پائين رودپشت، لوخ، انبارسر، محسن اباد، دهنه سرسپيدرودكهنه، لله وجه سر، پائين محله گيلده، بالامحله گيلده، دشمن كرده، سليم چاف، صيقل ده.


گيلان

گيلان

مرکز رشت
شهرستانؤن آستارا | اسسؤنه | املش | أنزلي | رشت | رزوندي (رضوانشهر) | رۊبار | هۊسم (رۊدسر) | سياکل | شفت | سۊماسرا (صومعه سرا) | تالش | فؤمن | لاجؤن | لنگؤرۊد | ماسال
دئني جيگه'ن

أکبريه مچيد | گۊلشنˇ حمؤم | شيطان کۊه | باغ محتشم | غازيانˇ پۊرد | رشتˇ شهرداری | کۊلافرنگي عمارت | ماسۊله | لاجؤنˇ تله‌کابین | رشتˇ مۊزه