لشتˇ نشا ایتأ شهر نام ايسه کي لشتˇ نشا بخشˇ مرکز ايسه ؤ رشتˇ شهرستان ؤ گيلانˇ اۊستان مئن قرار دره. لشت به معنی چۊلˇ زيمين ايسه، ؤ نشاء به معني بج کاشتن ایسه. لشت نشاء قدمت واگرده به زمات سادات کیا گیلان مئن که اۊنˇ زمات ۷۸۲ اعلام بۊگۊدده. صفویه دؤران مئن سال ۹۱۳ کي شاه اسماعیل اول به گیلان بامؤ قرار بۊبؤسته احمد خان لشت نشا اراضي به امیر حسام الدین فومنی واگۊذار بۊکۊنه کي نام ببرده أ حکما قۊبيل نۊگۊد و بۊگؤفت کي نخایه شیعه مردۊم به دست اهل سنت فاده. لشت نشاء ناصر الدین شاه و مظفرالدین شاه زمات مئن جـــزء املاک خاصه شاه بۊ.

لشت نشا دانشگا

جور وا جوردچينواچين

لشت نشا آموزش و پرورش

 

گيلان

مرکز رشت
شأرستانؤن آستارا | أسسؤنه | املش | أنزلي | رشت | هۊسم (رۊدسر) | سياکل | ديلمان | شفت | سۊماسرا | هشتپر | رزوندي (رضوانشهر) | پره سر | فؤمن | لاجؤن | لنگؤرۊد | ماسال | خۊمام | خۊشکبجار | لشتˇ نشا | کۊچي أسبان | کياشأر | رۊبار | رستم آباد | تۊتکابؤن | مانگيل | لؤشان | بره‌سر | جيرينديه
دئني جيگه'ن

أکبريه مچيد | گۊلشنˇ حمؤم | شيطان کۊه | باغ محتشم | غازيانˇ پۊرد | رشتˇ شهرداری | کۊلافرنگي عمارت | ماسۊله | لاجؤنˇ تله‌کابین | رشتˇ مۊزه