سفید سنگان ایسم ایته جی روستاهان آلیان دهستان ، فومن شهرستان بخش سردارجنگل ایسه اوستان گیلان مئن جی کیشور ایران .

فومن شهرستان سردار جنگل بخش دهستانان

آلیان دهستان • سردار جنگل دهستان

آلیان دهستان روستاهان

سیاه ورود، توسه کله، عباسکوه، نطفرود، کیش دره، پلنگدره، جیرده، تیمورکوه، شلشه دره، خجکه، کلتاسر، کوریه، موسی کوه، مسجد پیش، میشکه، گاوکوه، لتین پرد، سفیدسنگان، دوال کوه.

گيلان

گيلان

مرکز رشت
شهرستانؤن آستارا | اسسؤنه | املش | أنزلي | رشت | رزوندي (رضوانشهر) | رۊبار | هۊسم (رۊدسر) | سياکل | شفت | سۊماسرا (صومعه سرا) | تالش | فؤمن | لاجؤن | لنگؤرۊد | ماسال
دئني جيگه'ن

أکبريه مچيد | گۊلشنˇ حمؤم | شيطان کۊه | باغ محتشم | غازيانˇ پۊرد | رشتˇ شهرداری | کۊلافرنگي عمارت | ماسۊله | لاجؤنˇ تله‌کابین | رشتˇ مۊزه