رودپیش دهستان روستاهاندچينواچين

رودپیش ایسم ایته دهستان ایسه فومن شهرستان مئن جی اوستان گیلان.

رودپیش دهستان روستاهان

رودپيش، چيران، خسمخ، سندبالا، گوشلوندان، گيگاسر، سنگ بيجار، گل افزان، كهنه گوراب، تازه ابادكلاشم، كيابان، نوده، سندپائين، كردآباد، مالوان، خرمبيشه، معافمحله، الاسر، پيشده ، لادمخ ، خداشهر، ميرمحله، مخ سر ، حلقه سرا، شپول کنار، خطيب گوراب، گربه كوچه، ملاكوه، نقاره چيان.

فومن شهرستان مرکزی بخش دهستانان

رودپیش دهستان • گشت دهستان • گوراب پس دهستان • لولمان دهستان

گيلان

گيلان

مرکز رشت
شهرستانؤن آستارا | اسسؤنه | املش | أنزلي | رشت | رزوندي (رضوانشهر) | رۊبار | هۊسم (رۊدسر) | سياکل | شفت | سۊماسرا (صومعه سرا) | تالش | فؤمن | لاجؤن | لنگؤرۊد | ماسال
دئني جيگه'ن

أکبريه مچيد | گۊلشنˇ حمؤم | شيطان کۊه | باغ محتشم | غازيانˇ پۊرد | رشتˇ شهرداری | کۊلافرنگي عمارت | ماسۊله | لاجؤنˇ تله‌کابین | رشتˇ مۊزه