بیست و نهم اردیبهشت

(مسير عوضاؤدن ۲۹ اردیبهشت أجي)