بیست و هشتم اردیبهشت

(مسير عوضاؤدن ۲۸ اردیبهشت أجي)