اسفندار ما

(مسير عوضاؤدن اسفندار أجي)

اسپندار ما ىا اسفندار ما، گيلکي تقويم مئن، يه‌ته ما ايسه کی 18 تير هجری شمسی جی سراگينه. اي ما، تاؤسؤنˇ دومي ما ايسه ؤ اينˇ وأسي اينه دۊخؤنن اسفندار ما ىا اسپندار ما (Espendar ma) چۊن اي ماىˇ مئن (برعکسˇ مۊردالˇ ما) دئه گۊسند تلف نبنه ؤ گۊسندؤن چاق ؤ سالم بؤن. گالشؤنˇ گيلکي مئن، اسپينه (Espine) بنه "مألي گۊسند" (مألي: ماده).[۱]

اسفندار
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷
۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴
۱۵ ۱۶ ۱۷ ۱۸ ۱۹ ۲۰ ۲۱
۲۲ ۲۳ ۲۴ ۲۵ ۲۶ ۲۷ ۲۸
۲۹ ۳۰  
گالشی ماهان

اسپندار (espəndār) يا اسويندار (esvindār) نی گونن. ای مراسم و جشنی کی هسا عيد نؤروز ِ زمات گينن، پيش‌تر ای ما مئن گيتن. (گاه‌شماری گيلانی، مسعود پورهادی، ايليا نشر، ص52)


پیوندان دچينواچين

[۱]

[۲]

ویکی فارسی

گالشی ماهان

نؤروز • کورچ • اریه • تیر • موردال • شریر • امیر • آول • سیا • دیا • ورفنه  • اسفندار

هجری شمسی ماهان

فروردین • اردیبهشت • خرداد • تیر • مرداد • شهریور • مهر • آبان • آذر • دی • بهمن • ایسفند

سربس دچينواچين

  1. محمدولی مظفری. پژوهش‌های فرهنگ عامه (شرق گیلان). نشر فرهنگ ایلیا. رشت:۱۳۹۳. ص۱۴۴