آول
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷
۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴
۱۵ ۱۶ ۱۷ ۱۸ ۱۹ ۲۰ ۲۱
۲۲ ۲۳ ۲۴ ۲۵ ۲۶ ۲۷ ۲۸
۲۹ ۳۰  
گالشی ماهان

آول يا اول (avəl) يعنی سرأگيتن و شوروع و اَول. گالشی تقويمˇ مئن، آول ما وهارˇ اولين ما ايسسه و اينى اولی پانزه روزه گونن سردى وهار و اويه‌ته پانزه روزه پيش وهار دخانن.

گالشؤن، باخی ايرانی‌ئنˇ موسؤن، وختی هجری شمسی نؤروز (وهاری اعتدال) فارسه، عيد نؤروزه جشن گينن و آول ما کی سرأگينه، خوشانه آماده کونن.

گالشی تقويمˇ مئن، هشتومين ما ايسه و هی ما مئن کول‌کول چارشمبه برگوزار بونه.

هی ما توماما بؤ پسی، پنجيک ِ پنج روز شورو بونه و هر چار سال يک‌دفا، يه‌ته ويشک نی اضافه بونه و پنجيک بونه شيش روز.

آول ما مئن، هجری شمسی سالشوماری عيدأ نی برگوزار بونه کی هو جمشيدی نوروز ايسه.

پنجیک
۱ ۲ ۳ ۴ ۵  
گالشی ماهان

ای ماجه ۱۵ ایسفند شوروه به تا ۱۵ فروردین.

پیوندان

دچينواچين

[۱]

[۲]


ویکی فارسی

گالشی ماهان

نؤروز • کورچ • اریه • تیر • موردال • شریر • امیر • آول • سیا • دیا • ورفنه  • اسفندار

هجری شمسی ماهان

فروردین • اردیبهشت • خرداد • تیر • مرداد • شهریور • مهر • آبان • آذر • دی • بهمن • ایسفند