بیست و هفتم اردیبهشت

(مسير عوضاؤدن ۲۷ اردیبهشت أجي)