بیست و پنجم اردیبهشت

(مسير عوضاؤدن ۲۵ اردیبهشت أجي)