موردال
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷
۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴
۱۵ ۱۶ ۱۷ ۱۸ ۱۹ ۲۰ ۲۱
۲۲ ۲۳ ۲۴ ۲۵ ۲۶ ۲۷ ۲۸
۲۹ ۳۰  
گالشی ماهان

جه 15 آذر شوروع به تا 14 دی. پنجمين ما ايسه، گالشی تقويم ِ مئن. ای ما، زمسسؤن ِ مئن اوولين ما ايسسه.

گالشؤن، گوسند و گؤِ لاشهٰ گونن مُردال و ای ما مئن کی ده پئيز توماما بو دره، چون وارش زياده، کوهستانِ مئن يه‌جور واش در انه تيجه نامی کی گوسندؤن، اونِ خوردنِ پسی، مينن.پیوندان

دچينواچين

[۱]

[۲]

ویکی فارسی


گالشی ماهان

نؤروز • کورچ • اریه • تیر • موردال • شریر • امیر • آول • سیا • دیا • ورفنه  • اسفندار

هجری شمسی ماهان

فروردین • اردیبهشت • خرداد • تیر • مرداد • شهریور • مهر • آبان • آذر • دی • بهمن • ایسفند