کورچ
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷
۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴
۱۵ ۱۶ ۱۷ ۱۸ ۱۹ ۲۰ ۲۱
۲۲ ۲۳ ۲۴ ۲۵ ۲۶ ۲۷ ۲۸
۲۹ ۳۰  
گالشی ماهان

جه 16 شهریور شوروع به تا 14 مهر.

گالشی تقويم ِ مئن، دوومين ما ايسسه کی اونه کورچ ِ ما، کورچی ما يا کوچ ِ ما گونن. ای ما کی سرأگيته، گرم ِ پييزأ نی شورو بونه.

ای ما مئن، گالشؤن کم‌کمیْ کو جی انن جير.

پیوندان

دچينواچين

[۱]

[۲]

ویکی فارسی

گالشی ماهان

نؤروز • کورچ • اریه • تیر • موردال • شریر • امیر • آول • سیا • دیا • ورفنه  • اسفندار

هجری شمسی ماهان

فروردین • اردیبهشت • خرداد • تیر • مرداد • شهریور • مهر • آبان • آذر • دی • بهمن • ایسفند