بیست و دوم اردیبهشت

(مسير عوضاؤدن ۲۲ اردیبهشت أجي)