بیست و ششم اردیبهشت

(مسير عوضاؤدن ۲۶ اردیبهشت أجي)