چهارده ایسمه ایته روستا ایسه املش شمالی دهستان مئن ، املش شهرستان جی اوستان گیلان. ا دهستان ایته از شیش دهستان آسسانه اشرفیه شهرستان ایسه و کمترین جمعیتا در بین آستانه اشرفیه دهستانان میئن دارا ایسه . اونه مرکز روستای شیرکوه چهارده ایسه. ا دهستان تعداد جمعیت بر اساس آمار سر شوماری سال ۱۳۷۵، ۶۳۲۶ نفر بو. کشاورزی ، دامداری و پرورش کرم ابریشم، کار و پیشیه اونه اهالیه تشکیل دهه.


املش شمالی دهستان روستاهان

كياكلايه • سوركوه • چماقستان • خرشتم • مشكله • استادكلايه • چهارده • چلارس • كرفستان • لكموج • كرفمحله • سفيداربن • پيش بيجار • اشكرميدان • كهنه گوراب • حسين اباد • شكرپس • اشكيت • شيخ اباد • پيله باغ • شكركش محله • تازه ابادچماقستان • خميرمحله • نجم اباد • كارخانه رئيسيان

گيلان

گيلان

مرکز رشت
شأرستانؤن آستارا | أسسؤنه | املش | أنزلي | رشت | هۊسم (رۊدسر) | سياکل | ديلمان | شفت | سۊماسرا | هشتپر | رزوندي (رضوانشهر) | پره سر | فؤمن | لاجؤن | لنگؤرۊد | ماسال | خۊمام | خۊشکبجار | لشتˇ نشا | کۊچي أسبان | کياشأر | رۊبار | رستم آباد | تۊتکابؤن | مانگيل | لؤشان | بره‌سر | جيرينديه
دئني جيگه'ن

أکبريه مچيد | گۊلشنˇ حمؤم | شيطان کۊه | باغ محتشم | غازيانˇ پۊرد | رشتˇ شهرداری | کۊلافرنگي عمارت | ماسۊله | لاجؤنˇ تله‌کابین | رشتˇ مۊزه