فريدۊن پۊررضا

(مسير عوضاؤدن فریدون پوررضا أجي)

فریدون پوررضا ایته رشتی خأندنکس بو. پوررضا، دردشتی، غولام‌حوسئن بنان و سعادتمند قمی ورجه ايرانی آوازه باموته و 1528 گالشی، علی بهکيشِ همره تعزيه‌خانی‌يه سراگيته.

فریدون پوررضا
ايته تاتايي فریدون پوررضا ٚ جه
ايته تاتايي فریدون پوررضا ٚ جه
أصلي نام فریدون پوررضا
بزارۊج ۱۳۱۱ مهر ۳
بزاجيگا لشت نشا، رشت، ايران
دفن ٚ جيگا قطعه هنرمندان ، تازه آباد رشت
کار خانشگر، نيويشتنکس، پژۊهشگر
کار گۊدن ٚ سالان ۱۳۳۹_۱۳۹۰
همسران منیر پوررضا
زاکان ۷


Purrezä

شيش سال بعد، راديو گيلان ِ خانندگی امتحانِ مئن اوّل ببؤ و خو کاره به عنوان خاننده سراگيته. 1545 نی خو کاره تلويزيونِ همره شورو بئوده و هو سال يه‌ته نمايش‌نامه بنويشته تئاتر ئبه کی لشت‌نشا سينما سالونِ مئن اجرا ببؤ.

پوررضا، گيلان‌نامه و باخی نشريه‌ئنِ مئن پور مقاله بنويشته دأنه. جهانگير اشرفی و دوکتر علی عبدلی ايلجارِ همره، موسيقی گيلان و مازندران ِ جومأ گودن‌ئبه نق داشت کی گيلکی واوين، اين ِ کار بو.

فریدون پوررضا در ۲۳ فرودین ۱۳۹۰ درگذشت

زندگی شُمار

دچينواچين

ای سياهه، گيله‌وا ماه‌نامه جی هگيته ببؤ کی پوررضا واسی يه‌ته يادگارنامه مونتشر بئوده بو.

 
پوررضا

1506، کورچ ما 19: لشتِ نشا مئن به دونيا بمأ.

1511: اينِ پئر، اينِ مأرِ جی سيوا بونه و فريدون خو يلِ مأرِ دسِ جير باموته بونه.

1514: خو درسه لشتِ نشا، ناصرخسرو مدرسه مئن سراگينه.

1520: مدرسه مئن، آوازه زمزمه گودنه سراگينه.

1523: خو ابتدائی درسه تمنأ کونه و خو پئر آرايشگری مغازه مئن کار کونه.

1524: شونه تهران تا دردشتی، سعادتمند قمی و بنانِ محضر جی، آوازه باموجی.

1527: وگردنه خو شهر (لشتِ نشا).

1527، نوروزما 5: مونير پوررضا همره عروسی کونه.

1528: تعزيه‌خانی‌يه علی بهکيشِ همره سراگينه و يه‌ته نمايش‌نامه نويسنه کی لشتِ نشا سينما سالونِ مئن اجرا بونه.

1529، دياما 17: پوررضا اولين زأک، فريبرز به دونيا هنه.

1530، دياما 16: اينِ دومين ريکه، رحمت به دونيا هنه.

1531: لشتِ نشا نمايشی جرگه‌ئنِ همره هم‌کاری کونه و زيباکنار و لشتِ نشا مئن اجرا کونه.

1532، دياما 6: اينِ تک دتر، فريده به دونيا هنه.

1534، تيرما 25: پوررضا سومين ريکه، فرهاد به دونيا هنه.

هی سالِ مئن، راديو گيلانِ خانندگی امتحانِ مئن شرکت کونه و اوّل بونه و خو کاره راديو مئن سرأگينه.

1535: راديو گيلانِ مئن، اولين فولکلور ترانهٰ اجرا کونه.

نواب صفا هدايت و راهنمايی همره، گيلانِ دهاتؤنِ جی، محللی ترانه‌ئنه جومأ کونه.

1537: راديو ايرانِ مئن، شما و راديو برنامه مئن دو دفأ برنامه اجرا کونه.

1537، دياما 6: فريدونِ چارمين ريکه، فرشيد به دونيا هنه.

1538: راديو صدای ايرانِ برنامه‌ئنِ مئن شرکت کونه.

1540، پنجيک دوم: پنجمين ريکه، فردين به دونيا هنه.

«صدای ايران»ِ آوازی برنامه‌ئنِ مئن شرکت کونه.

1541: به صورت پاپ ترانه اجرا کونه.

1541، پنجيک دوم: ششمين ريکه، فرداد به دونيا هنه.

1542، اريه‌ما سوم: اينِ هفتمين ريکه، امير به دونيا هنه.

1545: خو هم‌کاری‌يه تلويزيونِ همره سرأگينه و چن‌تا ترانه اجرا کونه.

1550: به عنوان «پژوهشکر آواهای بومی»، شونه لندن. ای سفرِ مئن، سيمين دانشور، محيط طباطبايی، منوچهر آتشی، دکتر محمود عنايت، دکتر محمود افشار و چن‌تا ده دانشگا تهرانِ اوستادؤن پوررضا همره ايسأ بون.

1562: انقلابِ پسی، خو اولين کونسرته رشتِ سينما انقلابِ مئن نئنه.

1565: شيرازِ مئن کونسرت برگوزار کونه.

1567: اداره ارشادِ جی، شونه جوموری آذربايجان و اؤره عارف بابايوف (موسيقی‌دان) دينه و اونِ کلاسِ سر، شوشتری آواز خانه.

اينِ اولين آلبوم، می گيلان، پخشأ بونه. گيلان‌نامه مئن تحقيقی مقاله نويسنه و گيله‌وا ماه‌نامه و همشهری روزنامه همره موصاحبه کونه.

1568: جهانگير اشرفی و علی عبدلی همره، گيلان و مازندرانِ موسيقی جومأ گودنِ مئن ايلجار کونه و گيلکی آوازؤنه، ای مجموعه مئن، هممه‌تهٰ اجرا کونه.

1569: «انجمن موسيقی گيلان»ِ هيأت موديره مئن عضوأ بونه.

1570: اينِ مأر و برأرزه و برأرزه زن، مينن.

1572: مونير خانم، پوررضا يار و همسر، مينه.

همدانِ مئن کونسرت اجرا کونه.

1573: گيلِ لو، اينِ دومين نوار مونتشرأ بونه.

آلمانِ مئن برنامه اجرا کونه کی اؤره گيلکؤن و ايرانی‌ئن، ای کونسرتِ جی پور استقبال کؤنن.

1574:«پس از باران (وارشِ پسی) سريالِ مئن، تيتراژ و متنِ مئن آواز خؤنه.

1575: پس از بارانِ موسئقی نوار بيرين هنه و هی سالِ مئن، کشورِ فيلمؤن و سريالؤنِ موسئقی مئن، اوّلأ بونه.

1576: يادگار امامِ تالارِ مئن (رشت) دو شؤ برنامه نئنه.

1576 کورچ ما 10: رشتِ شورای شهر، به عنوان «شهروند شايسته» فريدون پوررضا جی تقدير کونه.

1576، اريه‌ما 3: دانشگاه گيلانِ مئن، «همايش بازشناسی نهضت جنگل» برگوزار بونه و فريدون پوررضا، ناصر مسعودی همره ای همايشِ مئن موسئقی اجرا کونن.

1577: رشتِ يادگار امامِ تالارِ مئن، مواد موخددرِ همره موبارزه گودنِ واسی، کونسرت نئنه.

1577: آواز مه سريالِ مئن، اول و آخرِ تيتراژِ مئن اجرا کؤنه و کاروان موسئقی برنامه مئن شرکت کونه.

1577، شريرما 6: لشتِ نشا فرنا تالارِ مئن، لشتِ نشا مردوم پوررضا واسی بوزورگداشت گينن و اينأ جی استقبال کونن.

1577، آول ما 12: به عنوان «بازرس موسيقی گيلان» دؤجين بونه (اداره کلّ ارشادِ جی) 1578، کورچِ ما 16: گيلان بهتر هفته‌نامه همره موصاحبه کونه.

1578: جهانگردی هفته واسی، نياورانِ کاخ (تهران)ِ مئن برنامه اجرا کونه.

«شورای فنی و آموزش‌های آزاد موسيقی» مئن کی ارشاده وابستهٰ، عوضوأ بونه.

جام جمِ موسئقی برنامه مئن هنه و اجرا کونه.

«ششمين جشنواره موسيقی نواحی» مئن (کرمان) اينأ جی تقدير بونه.

1578، شريرما 9: «نکوداشت پيش‌کسوتان موسيقی گيلان» برنامه مئن، اينأ جی تقدير بونه.

1579، نوروزما چارم: ديلمان‌شناسی همايش مئن، هيأتِ داروانِ مئن عوضو بونه.

1579، تاوسؤن: ديلمان‌شناسی همايشِ مئن شرکت کونه و آواز خانه.

1579، اريه‌ما 16: «موسيقی فولکرولیک گيلان» کتابه تأليف کونه کی يه‌ته تحقيقی طرحه.

آلبوم و آهنگؤن

دچينواچين

فريدۊن پۊررضا تک آهنگؤن

فريدون پوررضا، نزديک به نيم قرن ايسه کی گيلکی موسئقی مئن فعاليت کودن دره و تا هسا، حدود 469 تا ترانه (فولکلور و غيرفولکلور)، اجرا بئوده دأنه يا دوواره‌خانی و دوواره‌ساجی بئوده. ای ميانه، 280 تا ترانهٰ دوواره تنظيم بئوده و دووراه‌خانی بئوده و 100تا ترانهٰ خودش تنظيم بئوده.

 
استاد پوررضا


پوررضا ترانه‌ئن، نوار و سی‌دی سر، هممه‌ته گيلکؤنِ خانه مئن دره. با اون‌که خيلی از ايشؤن هرگيز به صورت آلبوم بيرين نمأن. امما در کولل، پوررضا آلبومؤن و ترانه‌ئنه ايتؤ شأنه نام بردن:بد نيه ايشؤنأ نی بخانين

دچينواچين

گیلان خوانندان

هنگامه اخوان • فهیمه اکبر • رجبعلی امیری فلاح • محمود امین زاده • نوذر انشایی • بابک • بانو روح انگیز • فرخ براری • علی بوستانچی • احمد بیداریان • بنفشه • رمضانعلی پدیدپور • منیره آقاجان خواه(پریسا) • فریدون پوررضا • ابراهیم پورشاهرخ • سعید تحویلداری • سلیم تحویلداری • اصغر جبلی • شاپور جفرودی • رضا جوادزاده • مرتضی جهانی • حسن جیلانی • بهمن حسین زاده • هوشنگ حقیقت طلب • اصغر حیدری • محمدحسن خورشیدی • حسن خوشدل • بهروز خیامی • فرامرز دعائی • بیژن راعی • مصطفی رحیم پور • روزبه رخشا • نسترن رستم زاده • حمید رضاپور • رفعتی نرگستانی • داوود رمضانی • مظفر زارع • فرامرز زریوند • سید علی زیباکناری • امیر زیباکناری • آلیس ساتوریانس • حسن خان سنجلانی • جواد شجاعی فرد • لعیا شمسی • علیرضاشوریده • شهیدی • شیرین • هادی طاهباز • احمد عاشورپور • محمد عذر خواه • منصور فانی • فرانک • فریده • حسین قره خانی • حسین قوامی آبکناری • ایرج قوچانی • لیدا قهرمانیان • نادر گلچین • حسین لایقی • منوچهر محمدنژاد • شهین مدرکی • ناصر مسعودی • حسین مظفری • حسین مهربان • یونس مهرگان • افسانه میر شکاری • ناصر ناصری • علی نوری • مریم • محمد نجات ثابت • مهدی نیک فرجام • نیلوفر • جهانگیر هوشنگی • ناصر وحدتی • رضا یگانه •