فريدۊن پۊررضا تک آهنگؤن

(مسير عوضاؤدن پوررضا تک‌ترانه‌ئن أجي)


أصلˇ مقاله: فريدۊن پۊررضا

Purrezä

فريدۊن پۊررضا، نزديکˇ نيم قرن گيلکي مۊسئقي مئن فعاليت بۊکۊده ؤ حۊدۊدˇ ۴۶۹ تا ترانه (فؤلکلؤر ؤ نافؤلکلؤر) اجرا بۊده دأنه ىا دۊواره-خاني ؤ دۊواره-ساجي بۊده. اي ميانه، ۲۸۰ تا ترانه' دۊواره تنظيم بۊده ؤ دۊوراه-خاني بۊده ؤ ۱۰۰ تا ترانه' خۊدش تنظيم بۊده{سربس خأنه امما ندأنه!}:

الفویرایش

 • ابجی گولی
 • اتل متل توتوله
 • آخ مرا به باغ بينداز
 • اخ مه آرزوی آرزو
 • آسيه خانم
 • آلاله جان هلای لا
 • الؤنی بوشو بازار
 • آواز گاره‌سری
 • اون بدؤ بدؤ، مو بدؤ بدؤ
 • اؤی مريم
 • امان، خام بوشوم رشت
 • اميرخان تی جولؤدار
 • اوهؤی زاکؤن
 • اوهؤی وره
 • اهه بوگو
 • اهه ورزا
 • ای‌جور کی زندگی نه
 • ای دونای دونای، نارنج دونی
 • ای‌روز بوشوم کونوس‌کله
 • اهوی یاران
 • آب بومو بسته ببرده

بویرایش

 • برنج مورواری بارده
 • بزن چوپان
 • بگردانأ بگردان
 • بوشو بوشو
 • بوگو بعله
 • بهارای بهارای
 • بهارک کال گندمی
 • به بيشيم به خانه
 • بيشيم تماشا بوکون
 • بی‌قرارم ای خدا
 • بينيش مو تره بنالم

پویرایش

 • پئره جان
 • پرچين
 • پشت‌کوهی
 • پیشکش عروس

تویرایش

 • تالان تالانه
 • تورنگ شيکار
 • تی خاطرِ ره
 • تی‌تی‌کو و تی‌تی
 • تازه بهار
 • تنهایی

جویرایش

 • جان بيه، ديل بيه، می عمر آخر
 • جانِ زن‌مار
 • جانِ گيلان
 • جان ليلی
 • جوما روز
 • جوانی
 • جوانمردی
 • جوون ديلمانی

چویرایش

 • چين کونه ستاره

حویرایش

 • حليمه
 • حوری
 • حيرون حيرونی

خویرایش

 • خالا دختر
 • خوشکه‌بؤ دار
 • خواستگاری
 • خورما خورمای
 • خروسخوان

دویرایش

 • دختر چای‌کار
 • دختر شاليزار
 • دکفته‌يم، بکفته‌يم
 • دؤنی مو که‌ره خؤنم
 • دختر کدخدا(دوصدایی با نسترن رستم زاده)

رویرایش

زویرایش

 • زرنگيس تی برار می چاروداره
 • زرنگيس ديلمانی
 • زمان بوگذشته
 • زندگی دِواره

سویرایش

 • سمن قاطر
 • سيا ابران
 • سياهکلی لاکؤی

شویرایش

 • شاليزار
 • شکاربان
 • شونده دارِی
 • شکرانه
 • شيرين‌تر از جانی

صویرایش

 • صوبه عيدِ صوبه
 • صوبایین سر

عویرایش

 • عروس خوش‌قدم
 • عروس‌گولِی
 • عزيز
 • عزيزنگاری (آواز)
 • عشوه بهار

قویرایش

 • قدر می دوسته بدار
 • قشنگ يار

کویرایش

 • کاس آقا
 • کاس برأر
 • کاغذنويس
 • کئخودا
 • کشکرت
 • کله خوک
 • کوتره کو
 • کورای شيم
 • کوکوتی‌تی
 • کی دانه فردا چی به
 • کشتی گیر
 • کونوسکله

گویرایش

 • گالشی
 • گالی‌پوش خانه
 • گدالی
 • گوسن دوخان
 • گولِ آفتاب
 • گول انار
 • گول‌نازی جؤن
 • گول‌نسا یار یار
 • گولی جان
 • گيله‌لو
 • گیلان جان
 • گول نساء
 • گول دره اَ باغه

لویرایش

 • لاجؤنِ هوا قشنگه
 • ليلا ويری، وختِ کاره
 • ليلی جان
 • ليلی ماری
 • لاجون کولی

مویرایش

 • مأرمی (محرمی)
 • ماری هلی آوِیْ
 • ماشين باری
 • ماه خانم
 • ماهيگير
 • مشتِ ميرزا
 • مو مرد گيلانم
 • ميرزا
 • می گيلان
 • مار بمرده
 • می دیل قرار ناره
 • می آهو آهو
 • مرغابی شکار
 • می ایران

نویرایش

 • نازبداشته
 • نأر آبخور
 • نوغاندار
 • نيل‌بزأ دسمال
 • نوروز نو سال

وویرایش

 • وارش
 • ورزأ جان
 • وس‌ماری
 • ولگ‌ريزی

هویرایش

 • هميشه بهار گيلان
 • هوا وارش واره
 • هوهو
 • هيبت
 • هيلؤی

یویرایش

 • يه‌قل دوقل
 • يک‌ته بزأ مو گب نزأم
 • یار شیرین زبان

سربسویرایش