هنگامه اخوان سال 1337 ، فومن مین به دونیا بامو.هنگامه ، آخری زای جه ایته خانواده بو کی همه تان خوش آواز بید. اما تنها اون بو کی بتانست حرفه ای آواز بخوانه. جه 10 سالگی خو پئر سرپرستی امره آواز خواندنه شوروع بوکود و خو برار ِ امره مدرسه میانی آواز بخواند. در جوانی به تهران کوچ بوکود و بعد ها راديو میان پذیرفته ببوست. هنگامه شبیه ترین صدای به قمرالملوک وزيری دَره و خو کارنامه میان کارهای سنگین و قابل دفاع زیادی ارائه بوکود. بعد انقلاب با وجود سختیانی کی ایته آواز خوان زن خو پیش داشتی ایران میان بئسه و هسا خو کاره ادامه دئن دَره.

هنگامه 2 سال پیش رئیس در سال 85 ایران آواز کانون مئن رئیس بو.