لشکنار ایسم ایته روستا ایسه جه میان بند دهستان ، نورشهرستان بخش مرکزی جه اوستان مازندران ، شومال ایران مین.لشکنار ایسم ایته روستا ایسه جه پنجک رستاق دهستان ، نوشهرشهرستان کجور بخش جه اوستان مازندران ، شومال ایران مین.

میان بند دهستان روستاهان

لشكنار • تاشكوه عليا • كاسگرمحله • حسين اباد • تاشكوه سفلی • زرين كلا • تاشكوه وسطی • توسكا روستا • تيركده عليا • هندومرز • كردمحله • تيركده سفلی • خرم اباد • پس پرس • لزير • وازك • چاله سياه • پيمط • كديرسر • گلندرود • كالج روستا • سنگ نو • درويش كلا • ميان رودبار • شهرك درياشهر روستا • دونكوه • هلوپشته • كپعليا

نور شهرستان بخش مرکزی دهستانان

میان بند دهستان • ناتل کنار سفلی دهستان • ناتل کنار علیا دهستان

نور شهرستان بخشان

بلده بخش  • چمستان بخش • نور شهرستان بخش مرکزی

پنجک رستاق دهستان روستاهان

چتن، فيروزاباد، سمائ، بسطام، نيرس، ناصراباد، عاليدره، منجير، حيرت، كنيس، دشت نظير، حسن اباد(پنجک رستاق)، كی كوه، لشكنار، دواب كجور، كنديس كلا، لعل تازه اباد، هزارسم، كندوسر، سنگ جار، ساروس، خورشيداباد، پل ذغال، نپر، لله بيجار، كانی.


مازندران (اوستان)

مازندران (اوستان)

مرکز ساری
شهرستانؤن آمل | بابل | بابلسر | بهشهر | تنکابن | جویبار | چالوس | رامسر | ساری | سوادکوه | قائم‌شهر | گلوگاه | محمودآباد | نکا | نور | نوشهر
شهرؤن

آلاشت | آمل | امیرشهر | ایزدشهر | بابل | بابلسر | بلده | بهشهر | بهنمیر | پل سفید | تنکابن | جویبار | چالوس | چمستان | خرم‌آباد | خلیل‌شهر | خوش‌رودپی | دابودشت | رامسر | رستمکلا | رویان | رینه | زرگرمحله | زیرآب | ساری | سرخ‌رود | سلمان‌شهر | سورک | شیرگاه | شیرود | عباس‌آباد | فریدون‌کنار | فریم | قائم‌شهر | کتالم و سادات‌شهر | کلارآباد | کلاردشت | کله‌بست | کوهی‌خیل | کیاسر | کیاکلا | گزنک | گلوگاه | گلوگاه (بابل) | گتاب | محمودآباد | مرزن‌آباد | مرزیکلا | نشتارود | نکا | نور | نوشهر 

خؤجير جيگأن

آب پری | لاریجان آب گرم | قرمرض آب معدنی | آلاشت | ایمامزاده کتی | بابلسر | چالدره پارک جنگلی | سی‌سنگان پارک جنگلی | دشت ناز پارک ملی | راه‌آهن ورسک پورد | محمدحسن‌خان پورد | نمک‌آبرود تله‌کابین  | جؤرده | نیما یوشیج خانه  | خشت‌پل | ولشت دریاچه  | سادات‌محله | آویدر سد خاکی  | لار سد  | علم‌کوه | کمربند غار  | شاهاندشت قلعه  | گردن قلعه  | رامسر کاخ  | باغ صفوی مجموعه  | آمل مسجید جامع  | بابل موزه  | خشکه‌داران موزه تاریخ طبیعی | کندلوس موزه  | ساری میدان ساعت  | رامسر هتل قدیم  

مازندران ِ دهاتؤن ِ فهرست