سختسر

ايته جه مازندرانˇ اۊستانˇ شأران
(مسير عوضاؤدن رامسر أجي)


سختسر
ايته تاتايي سختسر ٚ جه

کلي اطلاعات

رسمي نام : رامسر
کشور : ایران Flag of Iran.svg
اۊستان : مازندران
شأرستان : سختسر ٚ شأرستان
بخش : مرکزي بخش
شأر بؤستن ٚ سال : ۱۳۶۴
مردۊم
جمعيت ۳۵٬۹۹۷ نفر (۱۳۹۵)
جمعيت ٚ تراکؤم: ۹۷
نفر هر کيلۊمتر مربع مئن
زوان: گيلکي
مذهب: شيعه
طبيعي جۊغرافي
بۊلندي درىا جه : ۲۱- متر
آو ؤ هأوا
سالانه دما ميانگين: ۲۱ درجه سانتيگراد
سالانه وارش : ۱۲۰۰ ميلي‌متر
ايته سال ٚ جرندي رۊجان: ۳ رۊج
شأر ٚ اطلاعات
شأردار : رضا کهالي
سؤغات : بج
چأيي
مرکبات
کيوي
تلفؤن ٚ پيش‌شۊماره : ۰۱۱
وبجيگا : سختسر ٚ شأرداري


سختسر کي اۊن ٚ رسمي نام-أ رامسر بنأده ايته جه مازندران ٚ اۊستان ٚ شأران سختسر ٚ شأرستان ٚ مرکزي بخش ٚ مئن ايسه. أ شأر سختسر ٚ شأرستان ٚ مرکز ني ايسه. سختسر خۊرتاو ٚ جه شيرۊد ؤ تۊنکابؤن، خۊرخۊس ٚ جه چابۊکسر، کلسيا جه کاسپي دریا ؤ نسا جه ني ألبۊرز کۊهان-أ فأرسه. سختسر منطقه‌اي ايسه کي أجنبی‌ئن جي، نه اسکندر مقدونی، نه تۊرکؤن ؤ عربؤن ؤ مؤغؤلؤن، نتؤنسن کي اۊن-أ کامل بگيرن. هي مؤضۊع وأسي ايسه کي اي شأر ٚ نام-أ سختسر بنأده کي أ شأر ٚ مردۊم سرسختي ؤ مقاومت-أ نشان دنه.

مأمد رضا پهلوي کاخ سختسر ٚ مئن

أ شأر ٚ قديمي ؤ أصلي نام،‌ سختسر ايسه. امّا ۱۵۰۹ گالشي سال (۱۹۳۵ ميلادي) اي شأر ٚ نام، سختسر ٚ جي بۊبؤ رامسر.

أ شأر مازندران ٚ آخري شأر خۊرخۊس ٚ جه ایسه.

سخت‌سر ٚ آو ؤ هأوا، تاوسسان ٚ مئن گرم ؤ مرطۊب ؤ زمسسان ٚ مئن سرد ایسه. کۊ ؤ دامان ؤ دریا نزديکي أ شأر ٚ مئن زیبائي خاصي أ شأر-ه بدا ؤ أ أمر مؤجب مسافران ٚ جذب تاوسسان ؤ تعطيل ٚ رۊزان ٚ مئن به. سختسر ایته فرۊدگا دأره. سختسر ٚ کۊهستاني جيگایان جؤرده مأنستن پۊر زیبا ؤ خۊش آب ؤ هأوا ایسن. سختسر ٚ کشاورزي محصۊلان ٚ جه شأ بج ؤ مرکبات ؤ چئي ؤ کيوي-أ اشاره گۊدن.


MazandaranRamsar.PNG

سختٚ‌سرˇ محلانویرایش

توساسان ، آخوند محله ، ابریشم محله ، لپاسر ، نارنج بن ، جنت رودبار

شاه منصور محله ، غریب محله ، چارصد دستگاه ، طالش محله فتوک

چپرسر ، دوسکول بن ، رضی محله ، دریا پشته ، پردسر ، زکی محله

لمتر ، تنگدره ، میان لات ، اشکونه کوه ، رمک ، لیماکش ، کرکت محله، گاورمک،

حیدر محله ، کوی تعاونی ، سفید تمشک ، جنگ سرا ،لات محله ،بامسیدئني جیگانویرایش

سخت‌سرˇ رۊخانان

1.صفا رود

2.ترک رود

3.نسارود

4.چالکرود

5.سرخانی رود

6.چالدره رود

7.پلنگ رود

8.نمک آبرود

9.رمک رود

10.شوراب سررود

11.برشی رود

12.میان حاله رود.

سخت‌سرˇ غاران

  • گرگر لوکا غار
  • یاغی لوکا غار
  • بام بامه غار
  • شب پره چال غار

سخت‌سرˇ پلاژان

  • پلاژ لیدو
  • پلاژ توسکا سرا
  • پلاژ شهرداری

تاتاييانویرایش

</gallery>

جۊر وا جۊرویرایشمازندران (اوستان)

مازندران (اوستان)

مرکز ساری
شهرستانؤن آمل | بابل | بابلسر | بهشهر | تنکابن | جویبار | چالوس | رامسر | ساری | سوادکوه | قائم‌شهر | گلوگاه | محمودآباد | نکا | نور | نوشهر
شهرؤن

آلاشت | آمل | امیرشهر | ایزدشهر | بابل | بابلسر | بلده | بهشهر | بهنمیر | پل سفید | تنکابن | جویبار | چالوس | چمستان | خرم‌آباد | خلیل‌شهر | خوش‌رودپی | دابودشت | رامسر | رستمکلا | رویان | رینه | زرگرمحله | زیرآب | ساری | سرخ‌رود | سلمان‌شهر | سورک | شیرگاه | شیرود | عباس‌آباد | فریدون‌کنار | فریم | قائم‌شهر | کتالم و سادات‌شهر | کلارآباد | کلاردشت | کله‌بست | کوهی‌خیل | کیاسر | کیاکلا | گزنک | گلوگاه | گلوگاه (بابل) | گتاب | محمودآباد | مرزن‌آباد | مرزیکلا | نشتارود | نکا | نور | نوشهر 

خؤجير جيگأن

آب پری | لاریجان آب گرم | قرمرض آب معدنی | آلاشت | ایمامزاده کتی | بابلسر | چالدره پارک جنگلی | سی‌سنگان پارک جنگلی | دشت ناز پارک ملی | راه‌آهن ورسک پورد | محمدحسن‌خان پورد | نمک‌آبرود تله‌کابین  | جؤرده | نیما یوشیج خانه  | خشت‌پل | ولشت دریاچه  | سادات‌محله | آویدر سد خاکی  | لار سد  | علم‌کوه | کمربند غار  | شاهاندشت قلعه  | گردن قلعه  | رامسر کاخ  | باغ صفوی مجموعه  | آمل مسجید جامع  | بابل موزه  | خشکه‌داران موزه تاریخ طبیعی | کندلوس موزه  | ساری میدان ساعت  | رامسر هتل قدیم  

مازندران ِ دهاتؤن ِ فهرست