سختسر

ايته جه مازندرانˇ اۊستانˇ شأران
(مسير عوضاؤدن رامسر أجي)سختسر یا رامسر (سختسر ٚ نام پهلوی سروند عوض بابا رامسر) یته شأر هیسه مازندران ٚ اۊستان ٚ غربی‌ترین نۊقطه دل. سختسر سختسر ٚ شأرستان ٚ مرکز هيسه. سختسر خۊرتاو ٚ جي شيرۊد ؤ تۊنکابؤن، خۊرخۊس ٚ جي چابۊکسر، کلسيا جي کاسپي دریا ؤ نسا جي ین ألبۊرز ٚ کۊهان-ه رسنه. سختسر منطقه‌اي هيسه که أجنبی‌ئن ٚ جي، نأ اسکندر مقدونی، نأ تۊرکان ؤ عربان ؤ مؤغؤلان، نتؤنسن که وره کامل بگيرن. هي مؤضۊع وأسي هیسه که اي شأر ٚ نام-ه سختسر بنأن که اي شأر ٚ مردۊم سرسختي ؤ مقاومت-ه نشان دنه. ای شأر ٚ قديمي ؤ أصلي نام،‌ سختسر هيسه. امّا ۱۵۰۹ دیلمی سال (۱۹۳۵ ميلادي) اي شأر ٚ نام، سختسر ٚ جي بابا رامسر.

سختسر
ايته تاتايي سختسر ٚ جه
ايته تاتايي سختسر ٚ جه

کۊللي ايطلاعات

رسمي نام : رامسر
کشور : ایران
اۊستان : مازندران
شأرستان : سختسر ٚ شأرستان
بخش : مرکزي بخش
باخي نامان : رامسر
شأر بؤستن ٚ سال : ۱۳۶۴
مردۊم
جمعيت ۳۵٬۹۹۷ نفر (۱۳۹۵)
جمعيت ٚ تراکؤم: ۹۷
نفر هر کيلۊمتر مربع مئن
زوان: گيلکي
مذهب: شيعه
طبيعي جۊغرافي
بۊلندي درىا جه : ۲۱- متر
آو ؤ هأوا
سالانه دما ميانگين: ۲۱ درجه سانتيگراد
سالانه وارش : ۱۲۰۰ ميلي‌متر
ايته سال ٚ جرندي رۊجان: ۳ رۊج
شأر ٚ اطلاعات
سؤغات : بج
چأيي
مرکبات
کيوي
تلفؤن ٚ پيش‌شۊماره : ۰۱۱
وبجيگا : سختسر ٚ شأرداري
محمد رضا پهلوي کاخ سختسر ٚ مئن

سخت‌سر ٚ آو ؤ هوا، تاوسسان ٚ مئن گرم ؤ مرطۊب ؤ زمسسان ٚ مئن سرد هیسه. کۊ ؤ دامان ؤ دریا ای شأر ٚ نزیکی دره که ای ر-ه خۊجۊرآکؤرده ؤ أمر باعث وکته تاوستانان ؤ تعطیل ٚ رۊجان مۊسافر بیه. سختسر یته فرۊدگا دأره. سختسر ٚ کۊهستاني جيگایان جؤردی مۊسان پۊر خۊجۊر ؤ خۊش آب ؤ هوا هیسن. سختسر ٚ کيشاورزي محصۊلان ٚ جي شأنه بج ؤ مرکبات ؤ چئي ؤ کيوي-یه ايشاره کؤردن.

سختسر ٚ مردۊم گیلک هیسن ؤ گیلکی گب زنن. سختسر ٚ گیلکی، گیلان ٚ شرقی گۊیشان-ه نزیکی دأره.


سختسر ٚ محله‌ئن ویرایش

توساسان، آخوندمحله، ابریشم محله، لپاسر، نارنج بن، جنت رودبار، شاه منصور محله، غریب محله، چارصد دستگاه، طالش محله فتوک، چپرسر، دوسکول بن، رضی محله، دریا پشته، پۊرد ٚ سر، زکی محله، لمتر، تنگدره، مئن لات، اشکونه کوه، رمک، لیماکش، کرکت محله، گاورمک، حیدر محله، کوی تعاونی، سفید تمشک، جنگ‌سرا، لات محله، بامسی

دئني جیگان ویرایش

 • قدیمی هتل
 • آب گرم معدنی
 • صفارود بوستان جنگلی
 • جؤردي
 • مارکوه قله]
 • دالخانی جنگل
 • تماشاگه موزه

سخت‌سر ٚ رۊخانان ویرایش

 • صفا رود
 • ترک رود
 • نسارود
 • چالکرود
 • سرخانی رود
 • چالدره رود
 • پلنگ رود
 • نمک آبرود
 • رمک رود
 • شوراب سررود
 • برشی رود
 • میان حاله رود.

سختسر ٚ غاران ویرایش

 • گرگر لوکا غار
 • یاغی لوکا غار
 • بام بامه غار
 • شب پره چال غار

سختسر ٚ پلاژان ویرایش

 • پلاژ لیدو
 • پلاژ توسکا سرا
 • پلاژ شهرداری

تاتايي‌ئن ویرایش

جۊر وا جۊر ویرایش

سربس ویرایش