بیستم فروردین

(مسير عوضاؤدن ۲۰ فروردین أجي)
فروردین
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷
۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴
۱۵ ۱۶ ۱۷ ۱۸ ۱۹ ۲۰ ۲۱
۲۲ ۲۳ ۲۴ ۲۵ ۲۶ ۲۷ ۲۸
۲۹ ۳۰ ۳۱  
هجری‌ شمسی ماهان

بیست فروردین خورشیدی موساویˇ با 5 پنجیکˇ گالشی تقویم .


20 فروردین - ایران تقویم رسمی مین آغاز سال جا 20 روز ردا بو و به اونه تومانا بستن ۳45 روز (سال عادی مین) یا 344 روز (سال کبیسه مین) بمانسته.


پنجیک
۱ ۲ ۳ ۴ ۵  
گالشی ماهان

ایتفاقانویرایش

تولدانویرایش

مرگانویرایش

بیرون پیوندانویرایش

هجری شمسی ماهان

فروردین • اردیبهشت • خرداد • تیر • مرداد • شهریور • مهر • آبان • آذر • دی • بهمن • ایسفند


گالشی ماهان

نؤروز • کورچ • اریه • تیر • موردال • شریر • امیر • آول • سیا • دیا • ورفنه  • اسفندار