کياشأر
ايته تاتايي {{{رسمي نام}}} ٚ جه

کلي اطلاعات

رسمي نام : {{{رسمي نام}}}
کشور : ایران Flag of Iran.svg
مردۊم
زوان: گیلکي


کياشأر (با نام پیشین بندر فرحناز) ايته جه گيلانˇ شأران ؤ کياشأرˇ بخشˇ مرکز جه أسسؤنه شأرستان ايسه. أ شأرˇ فاصله جه أسسؤنه ۱۷ کيلۊمتر ؤ جه رشت ۵۰ کيلۊمتر ايسه. کياشأر جه خۊرتاو چاف ؤ چمخاله، جه خۊرتاو زيباکنار ؤ انزلي، جه نسا أسسؤنه ؤ لاجؤن ؤ جه کلسيا ني کاسپينˇ گر فأرسه.

کياشأرˇ ميلي پارک
کياشأر، ماهي فرۊشانˇ بازار

کياشأرˇ ديبارگيویرایش

أ شأر نهمي هجري قرنˇ مئن، حسن کيا کارگيا بن سید حیدر کيا دستۊرˇ أمرأ چأکۊده بؤسته ؤ أ شأر کي اۊ زمات ايته کۊچي دهکده بۊ اۊنˇ چاکۊنکس نام-ه اۊنˇ سر بناييد ؤ حسن کياده نام بيگيته. حسن کياده پيشتر ايته شلۊغˇ بندر بۊ ؤ کاسپينˇ گر حؤزه کشوران أمرأ به خصۊص رۊسیه پۊر تجاري تبادؤل دأشتي. حسن کياده ۱۳۰۹ˇ سالˇ دۊرۊن شأر بۊبؤسته ؤ اۊ زماتˇ کشوري تقسيمانˇ مئن ايته جه أسسؤنه بخشˇ دهستانان بۊ ؤ لاجؤن شأرستانˇ مئن نهأ بۊ.[۱] ۱۳۵۶ˇ سالˇ دۊرۊن وختي فرح پهلوي گيلان-ه سفر بۊگۊده بۊ کياشأرˇ شأردارˇ پيشنهادˇ أمرأ، أ شأرˇ نام جه حسن کياده به بندرفرحناز تغيير بۊگۊده ولي اسلامي انقلابˇ پس، أ شأر کياشأر نام بيگيته.

 
کياشأرˇ داماني پارک

جمعيتویرایش

کياشأرˇ جمعيت بر اساس ۱۳۹۵ˇ سالˇ سرايشماردن ۱۴،۰۲۲ نفر-ه فأرسه ؤ کياشأرˇ بخشˇ جمعيت ني ۳۴،۷۵۳ نفر ايسه.[۲]

سربسویرایش

  1. https://web.archive.org/web/20141223082108/http://www.encyclopaediaislamica.com/madkhal2.php?sid=6186 | کد زبان=fa | تاریخ بازبینی=2015-09-29}}‌
  2. http://www.sko.ir/Sarshomari1390/Shahrhaye_IRAN.xls%7Cعنوان=نتایج سرشماری سال ۱۳۹۰|ناشر=معاونت برنامه‌ریزی استانداری خراسان جنوبی (به نقل از مرکز آمار ایران)|تاریخ=۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۲|تاریخ بازبینی=۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۲|archiveurl=https://web.archive.org/web/20121002040004/http://www.sko.ir/Sarshomari1390/Shahrhaye_IRAN.xls%7Carchivedate=۲ اکتبر ۲۰۱۲|dead-url=yes}}