سؤلئیمان داراب

(مسير عوضاؤدن سلیمان داراب أجي)

سؤلئمان داراب ایته ده اطراف رشت جی بو کی ایته کیازاک (منصور الملک صفوی)ان صاحب بو، ولی هسأ جزو شهر رشت ایسه و یه تعداد از دولتی ایدارات اویه مونتقلا بوسته. سؤلئمان داراب گورستان موقوفات منصور الملک جی بو که میرزا کوچک جنگلی و عده‌ای از اونه یارؤن و هتو جمعی از معروفان و نامیان رشت از جمله خود منصور الملک اویه دفن ایسیدی، و هتویی رشت آسایشگاه معلولین در أ محل واقع ببوسته. برخی از نامدارانی کی سؤلئمان داراب رشت مین دفنیدی : محمدی انشایی ، میرزا حسین خان کسمایی، ابراهیم فخرایی ، اسماعیل جنگلی ، شیون فومنی ، جهانگیر سرتیپ پور، ولی الله اردشیری ، دکتر عطاءالله فریدونی ، ودکترمحمود بهزاد... .

أ آبادی از جومله هدایان ناصری به منصور الملک او زماتی کی گلابتون بانو عقد کودن دبو.

رشته محلات

صالح آباد ، آب و برق ، زیرکوچه ، سرخه بنده ( که خیابان تختی خوانده به) ، احمدیان ، پارک شهر ، زرجوب ، سوخته تکیه (امروزه در خیابان استاد مطهری واقع ئیسه.)، حاجی آباد (از یک طرف به خیابان استاد مطهری و از سوی دیگر به خیابان امام خمینی وصله.) ، بادی الله، ارمنی بولاغ (گورستان ارامنه رشت در این محل نها.) ، کرد محله ، باقر آباد ، ساغری سازان ، دانشسرا ، جيرباغ ، رودبارتان ، خمیران زاهدان ، دباغیان ، کوزه گران ، خمیران چهل تن ، چله خانه (آرامگاه دکتر ابراهیم حشمت از سران نهضت جنگل در صحن مسجد چله خانه واقع ئیسه.) ، چمارسرا ، (بقعه دانای علی که زیارتگاه مورد توجه اهالی رشت ئیسه ،در ا محل واقع ببوسته.) ، استادسرا ، پاسکیاب ، سرخه بنده ، آتشگاه (آتشگاه بیستون) ، صیقلان ، کیاب ، رشتˇ سبزˇ میدان (آرامگاه استاد ابراهیم پورداود در ا محل واقع ببوسته.) ، شهرداری ، گلسار ، بوسار ، پیربازار ، فخب ، پل عراق ، استخر ، دو برادران (چهار برادران) ، خواهر امام ، رشتیان ، سلیمان داراب ، تازه آباد ، منظریه رشت ، احمد گوراب ، جاده لاکان ، پل طالشان ، آفخرا (آقا فخرا) ، آج بیشه (حاجی بیشه) ، شهرک قدس ، سنگ سازی