رشت ٚسبز ٚمىدان

(مسير عوضاؤدن رشتˇ سبزˇ میدان أجي)

سبز میدان رشت ائسمه ئیته قدیمی میدان ائیسه رشتا میئن که از خیلی قدیما اویه نهابو و به مرور زمان دچار تغییرو تحولاتی ببوسته.أ میدان نزدیکی شهر داری رشت قرار داره.

سبزه میدان رشت

سبزه میدان ائیسمه ناحیه ای ائیسه که قدیمان بین دوتا محله استادسرا و محله کیاب رشت قرار بیگیفته بو و سبزه زاری بود که تا محله چمارسرا کشیده ببوسته بو

رشت سبزه میدان

اوله أ سبزه زاران ایته ابگاه نهابو و در کنار اون ایته قبرستان که مجرمانه بعد از اعدام گودن اویه چالا گودید . در دوران سلطنت ناصرالدین شاه خان های فومن و شفت ناچار ببوستیدی کوچ بوکونید رشته میئن اوشان قسمتی از پیر سرایه که ایته بازار چه هم اونی میئن نهابو بهدیدی و خانه های مسکونی اونه میئن چاگودید.

أ میدان در زمانی که محمد ولی خان تنکابنی(نصرالسلطنه ، سپهدار اعظم ، سپهسالار اعظم)حوکومت گودی در دوریه سلطنت مظفر شاه قاجار باز سازی ببوسته بو .اونه گورستانه متروکا گود ، اونه ابگاهه که یالانه اب گیری نبوستی و فقط از طریق اب باران ابگیری بوستی و تبدیل به لجنزار ببوسته بو با زباله های شهری پورا گود.و از هو زمان گردشگاه عمومی محسوب بوستی.

بعد ها سبزه زاران حوالی سبزه میدان تبدیل به خیابانبیستون(طالقانی فعلی) ببوسته، و جای او ابگاه همسینما چاگودیدی.

در حال حاضر دارای فضای سبز ، کتابخانه عمومی ، و تندیسهایی از مشاهیر گیلان زمین : شیون فومنی ، پروفسور فضل الله رضا ، دکتر محمود بهزاد ، پروفسور مجید سمیعی و .. ئیسه.


رشته محلات

صالح آباد ، آب و برق ، زیرکوچه ، سرخه بنده ( که خیابان تختی خوانده به) ، احمدیان ، پارک شهر ، زرجوب ، سوخته تکیه (امروزه در خیابان استاد مطهری واقع ئیسه.)، حاجی آباد (از یک طرف به خیابان استاد مطهری و از سوی دیگر به خیابان امام خمینی وصله.) ، بادی الله، ارمنی بولاغ (گورستان ارامنه رشت در این محل نها.) ، کرد محله ، باقر آباد ، ساغری سازان ، دانشسرا ، جيرباغ ، رودبارتان ، خمیران زاهدان ، دباغیان ، کوزه گران ، خمیران چهل تن ، چله خانه (آرامگاه دکتر ابراهیم حشمت از سران نهضت جنگل در صحن مسجد چله خانه واقع ئیسه.) ، چمارسرا ، (بقعه دانای علی که زیارتگاه مورد توجه اهالی رشت ئیسه ،در ا محل واقع ببوسته.) ، استادسرا ، پاسکیاب ، سرخه بنده ، آتشگاه (آتشگاه بیستون) ، صیقلان ، کیاب ، رشتˇ سبزˇ میدان (آرامگاه استاد ابراهیم پورداود در ا محل واقع ببوسته.) ، شهرداری ، گلسار ، بوسار ، پیربازار ، فخب ، پل عراق ، استخر ، دو برادران (چهار برادران) ، خواهر امام ، رشتیان ، سلیمان داراب ، تازه آباد ، منظریه رشت ، احمد گوراب ، جاده لاکان ، پل طالشان ، آفخرا (آقا فخرا) ، آج بیشه (حاجی بیشه) ، شهرک قدس ، سنگ سازی


رشتˇ خوجیر جیگاؤن

ميرزاكوچی‌خانˇ اسسؤنه  • رشته مدرسه شاپور  • ميرنظام الدينه آرامگاه  • دوكتور حشمتˇ اسسؤنه  • لاته كاروانسرا  • آب شورلاكانه چشمه  • چشماگل سه‌شنبه چشمه  • صفی مسجد  • جوره مسجدجامع  • آكاشا بقعه  • آقاسيددانياله بقعه  • خواهرامامه بقعه  • چله خانه مسجد  • کاسه فروشانه مسجد  • کلاه فرنگی عمارت  • رشته موزه  • ساسانیانه قلعه  • اداره پستˇ ساختمان  • دیوان‌بیگی خانه  • مرغنه پرد  • سردار محتشمه باغ  • امام زاده ابراهیم  • ابریشمچی خانه  • دانشجو پارک  • دانای علی بقعه  • ملته بوستان  • رشتˇ سنتی بازار  • رشتˇ سبزˇ میدان  • رشته ملی کتابخانه  • گیلانه میراث روستایی موزه  • شهیدانه آرامگاه


شهرداری رشت سبزه میدان رشت