پیاز - زبان‌های دیگر

پیاز در ۱۶۹ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

پیاز وگرد.

زبان‌ها